Amasomo ku wa Gatandatu, Pasika VII, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa (Intu 28, 16-20. 23b-24. 28. 30-31)

16Pawulo ageze i Roma bamwemerera kwicumbikira ukwe, hamwe n’umusirikare wo kumurinda. 17Hashize iminsi itatu, Pawulo atumiza abanyacyubahiro b’Abayahudi bahatuye ; ngo bamare guterana arababwira ati « Bavandimwe, n’ubwo nta kibi nagiriye umuryango wacu, cyangwa se ngo ncishe ukubiri n’imigenzo y’abasekuruza, nyamara nafungiwe i Yeruzalemu nshyikirizwa Abanyaroma ! 18Bamaze gusuzuma ibyo ndegwa bashaka kundekura, kuko basanze nta kibi nakoze gikwiye urupfu. 19Ariko mbonye Abayahudi babyanze, biba ngombwa ko njuririra Kayizari, nyamara nta cyo ngamije kurega bene wacu. 20Ngicyo rero icyatumye mbatumiza ngo tuganire. Mu by’ukuri, naboheshejwe iminyururu ku mpamvu y’amizero ya Israheli. » 23bAhera mu gitondo ageza nimugoroba abasobanurira iby’Ingoma y’Imana, anagerageza kubemeza ku byerekeye Yezu, ahereye ku Mategeko ya Musa no ku Bahanuzi. 24Bamwe muri bo bemezwa n’ibyo yavugaga, abandi ariko banga kubyemera. Pawulo arababwira ati 28« Nuko rero, mumenye ko uwo mukiro Imana yawoherereje abanyamahanga, kandi bo bakazawakira !» 30Pawulo amara imyaka ibiri yose mu icumbi yirihirira, akakira abamugendereraga bose, 31yamamaza Ingoma y’Imana kandi yigisha ibyerekeye Yezu Kristu nta nkomyi, kandi ashize amanga.

 

ZABURI (Zab 11 (10), 4, 5a. 7)


Inyik/   Ab’umutima uboneye ni bo bazareba Uhoraho.


Uhoraho ari mu Ngoro ye ntagatifu,

Uhoraho afite intebe ye y’ubwami mu ijuru ;

ariko amaso ye ntayakura ku bantu,

abasuzumisha indoro ye.

 

Uhoraho anyurwa n’intungane.

Koko rero Uhoraho ni intungane,

agakunda ubutabera ;

ab’umutima uboneye ni bo bazamureba.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 16, 13)

 

Alleluya AIIeluya.

Roho w’Imana, Roho Nyir’ ukuri,

naze atuyobore mu kuri kose.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 21, 20-25)

Muri icyo gihe, Yezu wazutse yari amaze kubwira Petero iby’urupfu rwe, ruzatuma ahesha Se ikuzo. 20Petero ahindukiye abona wa mwigishwa Yezu yakundaga aje abakurikiye, ari na we wegamiraga Yezu bari ku meza, akamubaza ati « Nyagasani, ni nde ugiye kukugambanira ?» 21Petero amaze kumubona abwira Yezu ati « Nyagasani, naho se uyu we bite ?» 22Yezu aramubwira ati « Niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki ? Wowe nkurikira. » 23Kuva ubwo, iryo jambo rikwira mu bavandimwe ko uwo mwigishwa atazapfa. Nyamara Yezu ntiyavuze ngo ntazapfa, ahubwo ati « Niba nshaka ko akomeza kubaho kugera igihe nzazira, bigutwaye iki ?» 24Uwo mwigishwa ni we mugabo wemeza ibyo byose, kandi ni we wabyanditse ; byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby’ukuri. 25Hari n’ibindi bintu byinshi Yezu yakoze; babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwamo ntibyakwirwa ku isi yose. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »