Inyigisho Icyumweru cya VI cya Pasika, A

1. Isomo rya mbere n’Ivanjili byo kuri iki cyumweru biratubwira Roho Mutagatifu, Roho w’Imana Umuvugizi, uduha imbaraga zo kubera abahamya Nyagasani. Ivanjili tuyisanga muri disikuru Yezu yavuze igihe yasangiraga bwa nyuma n’intumwa ze. Kuri iki cyumweru Yohani akaba adufasha kuzirikana ku magambo ya Yezu aho avuga kuri Roho Mutagatifu umuhoza, Roho utadusiga twenyine, ahubwo Roho uhora aduhumuriza. Yezu imbere y’isi n’abamuciraga imanza yahuye na byinshi byashoboraga kumuca intege, ariko kubera ko yizeye uwamutumye kandi Roho ubahuza akaba yari amuri hafi, niyo mpamvu ahumuriza intumwa ze azibwira ati: “Niba munkunda koko, muzubaha amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data azabahe undi Muvugizi, uzaza kubana namwe iteka. Uwo ni Roho Nyir’ukuri isi idashobora kwakira, kuko itamubona kandi ntimumenye. Yezu azi neza ko intumwa ze zizahura n’ibitotezo n’ibigeragezo, aziko nk’uko bamuciriye urubanza ari nako bazarucira intumwa ze, niyo mpamvu abahumuriza. Ntibari bonyine, bamenye Imana kandi barayemera, azabagenda imbere kandi Roho We azababera umuvugizi.


2. Aya magambo ya Yezu arakomeye kuko agaragariza buri wese ko kwemera Imana, kuyubaha muri byose no gukurikiza amategeko yayo aribyo biduha kuba muri iyi si tudafite ubwoba, dufite icyizere muri twe kandi dufite ubwigenge bw’umutima. Nibyo Petero atubwira mu Ibaruwa ye agira ati: Bavandimwe, nimwubahe Kristu mu mitima yanyu kuko ari We Nyagasani. Nimuhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese, uzagira icyo ababaza ku byerekeye ukwizera kwanyu. Nyamara ariko mujye mubikorana ubugwaneza n’icyubahiro kandi mufite umutima utaryarya, kugira ngo nibanababeshyera, abasebya imigenzereze yanyu muri Kristu bazakorwe n’ikimwaro. Uwo mutima mwiza ni wo ureshya Roho wa Nyagasani maze akaza gutura muri twe kugira ngo yereke isi ko uyibamba adakurura kandi ko nk’uko Petero akomeza abivuga,  icyiruta ni ukubabazwa mukora neza niba ari ko Imana ibishaka, aho kubabazwa mukora nabi”. Yezu ntiyadusize turi imfubyi, yadusigiye Roho Mutagatifu utuma tuzirikana gukora igikwiye no kwirinda icyagirira abandi nabi. Uwo Roho ni We twese twahawe, abamwumvira bakaba bagira ubuzima kandi agahora abibutsa amagambo ya Yezu aho agira ati: “Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha ni we unkunda. Kandi rero unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka.”


3. Roho wa Nyagasani rero ntitumubonesha amaso cyangwa se ngo tumukozeho intoki, ahubwo atwigaragariza mu kwemera no mu mitima yacu, akaduha gutwaza no kugira icyizere muri twe no mu bihe bizaza kandi akaba ari We udufasha kurwana intambara ya Roho, intambara yo kwanga icyaha no guhitamo icyiza, akadufasha gusoma amateka tuyakuramo icyiza kidufasha gukomera no gutwaza tujya imbere.


4. Uwo Roho Nyagasani Yezu yasezeranyije abe kuri wa mugoroba basangira, ni We uyobora Kiliziya ye, ni We watumye “Filipo amanuka ajya mu mugi wa Samariya, yigisha abahatuye ibya Kristu, maze rubanda bagashishikarira n’umutima umwe inyigisho ze, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona.” Uwo Roho ntagira imipaka, ntiyita k’umuryango uyu n’uyu cyangwa ku bwoko ubu n’ubu kuko twese turi abana bavukana b’Imana Data. Niba turi abavandimwe rero, niduterane inkunga, nidufatane urunana maze tureke Roho w’ukuri, Roho w’ubutabera n’amahoro atuyobore uko ibihe bihora bisimburana iteka.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »