Amasomo ku wa Mbere, PasikaVI, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa (Intu 16, 11-15)

Umunsi umwe turi kumwe na Pawulo, 11dufatira ubwato i Torowadi twambuka tugana kuri Samotirasi, bukeye turakomeza n’i Neyapoli. 12Tuhavuye tujya i Filipi, ari wo mugi mukuru wa Masedoniya wari utuwe n’Abanyaroma benshi. Muri uwo mugi rero tuhamara iminsi.

 

13Ku munsi w’isabato dusohoka mu mugi tugana iruhande rw’umugezi, ahantu twibwiraga ko bagomba kuba bahasengera. Nuko turicara, dutangira kuganira n’abagore bari bahakoraniye. 14Umwe muri bo witwaga Lidiya, ukomoka mu mugi wa Tiyatira, akaba n’umucuruzikazi w’imyenda y’imihemba, yari asanzwe asenga Imana. Nuko atega amatwi, kuko Nyagasani yari yamuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga. 15Ngo amare kubatizwa kimwe n’abo mu rugo rwe bose, aratwinginga ati « Niba mubona koko ko nemera Nyagasani, muze mucumbike iwanjye. » Ni ko kuduhatira kubyemera.


ZABURI (Zab 149, 1-2, 3-4, 5-6a.9b)


Inyik/   Uhoraho ashimishwa n’umuryango we


Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya,

mumusingirize mu ikoraniro ry’abayoboke be.

Israheli niyishimire Uwayiremye,

abahungu b’i Siyoni bahimbazwe

n’ibirori bakorera umwami wabo.

 

Nibasingize izina rye bahamiriza,

bamuvugirize ingoma n’inanga,

kuko Uhoraho ashimishwa n’umuryango we,

ab’intamenyekana akabahaza umukiro.

 

Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza,

Ndetse bavugirize impundu no ku mariri yabo;

bakore mu gahogo barata Imana.

Ngiryo ishema ry’abayoboke b’Imana !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 15, 26)

 

Alleluya Alleluya.

Roho w’Imana, Roho Nyir’ukuri naze :

ahamye ibya Kristu mu mitima yacu.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 15, 26-27; 16, 1-4)

Muri icyo gihe, Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, abwira abigishwa be ati 15,26«Umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, Roho Nyir’ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. 27Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro.16,1Mbibabwiye ngira ngo ejo mudatsitara. 2Bazabaca mu masengero ; ndetse n’igihe kirageze, maze uzabica wese azibwire ko yubashye Imana. 3Ibyo bazabibagirira babitewe n’uko batamenye Data, nanjye ntibamenye. 4Ibyo mbibabwiye ngira ngo igihe cyabyo nikigera, muzibuke ko nababuriye. Sinabibabwiye ngitangira, kuko twari kumwe.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »