Amasomo ku wa Gatanu, Pasika VI, A

ISOMO RYA MBERE


lgitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa (Intu 18, 9-18)

Bari i Korinti, 9ijoro rimwe Nyagasani abonekera Pawulo aramubwira ati « Witinya, ahubwo komeza uvuge ntuceceke ! 10Ndi kumwe nawe kandi nta n’umwe uzahangara kukugirira nabi, kuko abantu benshi muri uyu mugi ari abanjye. » 11Pawulo amarana na bo umwaka urnwe n’amezi atandatu, abigisha ijambo ry’Imana.

12Mu gihe Galiyo yatwaraga Akaya, Abayahudi bahuza umugambi wo gufata Pawulo bamujyana mu rukiko, 13bamurega bagira bati « Uyu muntu yoshya abantu gusenga Imana ku buryo bunyuranyije n’Amategeko. » 14Pawulo ngo ajye kugira icyo avuga, Galiyo abwira Abayahudi ati « Bayahudi, iyo bujya kuba ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi murega uyu muntu najyaga kubumva ; 15ariko ubwo ari impaka zerekeye ku nyigisho, ku mazina no ku mategeko yanyu bwite, nimubyirangirize ubwanyu. Jye sinshaka kuba umucamanza w’ibyo !» 16Nuko abirukana mu rukiko. 17Ubwo basumira Sositeni, umutware w’isengero, bamukubitira imbere y’urukiko ; ariko Galiyo ntiyabyitaho na busa. 18Pawulo yongera kumara igihe kirekire i Korinti, hanyuma asezera ku bavandimwe, afata ubwato ajya muri Siriya ari kumwe na Purisila na Akwila. Ageze i Kenkireya ariyogoshesha kubera umuhigo yari yarahize.

 

ZABURI (Zab 47 (46), 2-3, 4-5, 6-7)


Inyik/   Imana ni yo mwami w’isi yose.


Miryango mwese nimukome yombi,

musingize Imana mu rwamu rw’ibyishimo,

kuko Uhoraho, Umusumbabyose, ari Ruterabwoba,

akaba Umwami w’igihangange ku isi yose.

 

Atuyoborera imiryango, tukayihaka,

amahanga akayashyira munsi y’ibirenge byacu.

Adutoranyiriza umugabane udukwiye,

ukaba ishema rya Yakobo, inkoramutima ye.

 

Imana izamutse bayiha impundu,

Uhoraho azamutse avugirwa n’impanda.

Nimucurangire Uhoraho, nimucurange !

Nimucurangire Umwami wacu, nimucurange !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Lk 24, 46)

 

Alleluya Alleluya.

Kristu yagombaga kubabara kandi akazuka mu bapfuye”

kugira ngo abone kwinjira mu ikuzo rye.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 16, 20-23°)

Muri icyo gihe, Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, abwira abigishwa be ati 20«Ndababwira ukuri koko : mwe muzarira ndetse muganye, ariko isi yo izishima. Mwe muzagira ishavu, ariko ishavu ryanyu rizabaviramo ibyishimo. 21Umugore iyo agiye kubyara arababara, kuko igihe cye kiba kigeze, ariko yamara kubyara umwana ntabe akibuka bwa bubabare, kubera ibyishimo by’uko havutse umuntu ku isi. 22Namwe ubu koko mufite ishavu, ariko nzongera mbabone maze imitima yanyu inezerwe ; kandi ibyishimo byanyu he kugira ubibavutsa. 23aUwo munsi kandi ntimuzongera kugira icyo mumbaza. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »