Inyigisho y'Icyumweru cya V cya Pasika

1. Amasomo y’Icyumweru cya V cya Pasika, aratugaragariza ko umusingi ukomeye Kiliziya yubakiyeho ari Kristu, We “buye nyabuzima ryajugunywe n’abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y’Imana”. Kuri Kristu, niho ubuzima bwacu bugomba kubakwa, kuko ari We wenyine wadushoboza kubaka ingoro zikomeye kandi zinyuze Imana. Niyo mpamvu Petero Intumwa agira ati: “namwe mube nk’amabuye mazima mwubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y’abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana ku bwa Yezu Kristu”, We buye ryajugunywe n’abubatsi rikaba ryarahindutse ibuye ry’insanga nyarukuta

 

2. Amagambo y’Ivanjili yo kuri iki cyumweru ni amagambo afite agaciro n’uburemere bikomeye kuko Yezu ayavuga agiye kuva kuri iyi si, akaba agira ngo asigire umurage abo yabanye nabo, abo yasangiye nabo kandi akunda byimazeyo. Ni amagambo Yezu yavuze igihe byari bikomeye, igihe buri wese yari acecetse kandi yugarijwe n’ubwoba bw’urupfu. Ni ngombwa ko aya magambo akomeye tuyazirikanaho tukayareka akinjira ndani muri twe:

 

- Iyo tuyateze amatwi, dusanga ari amagambo ahoza imitima yacu, cyane cyane yayindi yashegeshwe n’intimba, igashegeshwa n’urusobe rw’ibibazo: Yezu aragira ati Ntimugakuke umutima. Nimwemere Imana nanjye munyemere”. Yezu aziko ibibazo by’ubuzima ari insobe, aziko abo agiye gusiga bagiye gutatana no guheka umusaraba wo gusigara ari imfubyi zitagira kivurira, niyo mpamvu ahumuriza buri wese.


- Nanone Yezu arasigira abe amagambo yuzuye icyizere:Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi ; iyo bitaba byo mba narabibabwiye”. Yezu kuba atubwira ko agiye kudutegurira imyanya, kuba atubwira ko mu nzu ya Se hari ibyicaro byinshi, kuba adusaba kumwemera, ni uburyo bwo kutubwira ati mwabishaka mutabishaka muri abanjye, sinzigera mbatererana bibaho. Mwaremewe kubana nanjye, naje kubereka inzira igana aho ngiye, hagati y’amaganya menshi ntimukihebe, imitima yanyu ntigahungabane, nimunyemere kandi mwemere uwantumye. Amagambo ya Yezu arahumuriza buri wese, kandi aragarurira icyizere na wa wundi wari warihebye akaba yagera n’aho agira ati: byose byandangiriyeho, n’Imana ubwayo yaranyibagiwe, ubanza itanambabarira inkura mu mukoki ucuze umwijima nyuramo. Yezu araduhamagara, arahamagara buri wese ngo agire icyizere cy’ejo hazaza.

 

- Amagambo ya Yezu kandi ni amagambo agaragaza ububasha bwe, akatwereka ko ibyo avuga bidashingiye ku cyuka: “Ni jye Nzira, n’Ukuri n’Ubugingo. Nta we ugera kuri Data atanyuzeho”. Yezu ni We ntangiriro n’iherezo ry’ubuzima bwacu, ni We dukesha kubaho. Yezu ni We kuri kwacu kuko ari We uduhishurira ubuzima icyo ari cyo. Ni We washyize muri kamere muntu wa mutimanama wibaza niba turi mu kuri cyangwa turi mu bidakwiye, Yezu ni We waje muri twe kugira ngo atwigishe kugenda uko bikwiye. Kumwirengagiza no kumuheza mu bye, ni ukwihemukira kuko twabaho twapfa, turi abe, kandi urukundo rwe ntiruhwema kudukurura aka ya ndirimbo ngo “azabazana, Yezu azabazana”. Nitureke atumurikire, nitureke atwigishe kubaho no kubana, nitumwubakeho We buye ry’insanganyarukuta. Igihe cyose tuzamenya ko buri wese ari ingoro ya Nyagasani, igihe cyose tuzumva ko Muntu ari umutako Yezu yakunze, akawuraga isi muri aya magambo ye ya nyuma, bizaduha ubundi buryo bwo kubaho no kubaha umuntu uwo ari we wese.

 

- Amagambo ya Yezu kandi aragaragaza ubushobozi bwa muntu n’imbaraga z’ukwemera: Nimwemere ko ndi muri Data, na Data akaba ari muri jye. Byibuze nimwemezwe n’ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n’ibitambutseho kuko ngiye kwa Data”. Nguwo Yezu dukunda kandi duhora duhitamo gukurikira no gukurikiza. Ese mu by’ukuri, Yezu turamwemera? Ese aya magambo ya Yezu twumva uburemere bwayo mu mibereho yacu? 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »