Amasomo y'Icyumweru cya V cya Pasika

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa (Intu 6, 1-7)

1Muri iyo minsi, umubare w’abigishwa ukomeza kwiyongera ; nuko abavugaga ikigereki muri bo batangira kwinubira Abahebureyi, kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. 2Nuko ba Cumi na babiri bahamagaza ikoraniro ry’abigishwa, barababwira bati “Ntibikwiye ko tureka ijambo ry’Imana ngo tujye mu byo kugabura. 3None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo barindwi b’inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n’ubuhanga, maze tubashinge uwo murimo. 4Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho, no ku murimo wo kwigisha ijambo ry’Imana.” 5Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose ; batora Sitefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, batora na Filipo na Porokori, Nikanori na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya wari umuyoboke w’idini ry’Abayahudi. 6Maze babashyira Intumwa ; zimaze kubasabira i zibaramburiraho ibiganza. 7Nuko ijambo ry’Imana rikomeza gukwira hose, umubare w’abigishwa urushaho kwiyongera i Yeruzalemu, ndetse n’abaherezabitambo benshi bayoboka ukwemera.

 

ZABURI (Zab 33 (32) 1.2b-3a, 4-5,18-19)


Inyik/ Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

 

Ntungane, nimukomere amashyi Uhoraho !

Abantu b’umutima uboneye bakwiye kumusingiza.

Nimumucurangire inanga y’ imirya cumi,

Mumuririmbire indirimbo nshya.

 

Kuko ijambo ry’Uhoraho ari intagorama,

n’ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n’ubutabera,

isi yuzuye ineza y’Uhoraho.

 

Uhoraho aragira abamwubaha,

Akita ku biringira impuhwe ze,

kugira ngo abakize urupfu,

anababesheho mu gihe cy’inzara.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa      (1 Pet 2, 4-9)

Bavandimwe, 4nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n’abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y’Imana ; 5bityo namwe mube nk’amabuye mazima mwubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y’abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana ku bwa Yezu Kristu. 6Koko Ibyanditswe bivuga ngo «Dore nshyize muri Siyoni ibuye ry’insanganyarukuta, ibuye ry’indobanure kandi rifite agaciro gakomeye, maze uzaryishingikirizaho wese ntazakorwe n’ikimwaro.»


7Mwebwe rero abemera iryo kuzo ni iryanyu, naho ku batemera «ibuye ryajugunywe n’abubatsi ryahindutse ibuye ry’insanga nyarukuta, 8ariko kandi ribabera ibuye basitaraho n’urutare batembaho.» Barisitaraho kuko banze kwemera ijambo ry’lmana, kandi ni na cyo bagenewe.


9Naho mwebwe muri ubwoko bwatoranyijwe, imbaga y’abaherezabitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango lmana yironkeye, kugira ngo mujye mwamamaza ibigwi by’Uwabahamagaye abavana mu mwijima, akabinjiza mu rumuri rwe rw’agatangaza.


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 14,6.9)


Alleluya Alleluya.

Yezu Mwana w’Imana,

uri Inzira, Ukuri n’Ubugingo,

ukwemera aba yamenye na So, ari we Data.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 14,1-12)

Muri icyo gihe, Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, yabwiye abigishwa be ati 1“Ntimugakuke umutima. Nimwemere Imana nanjye munyemere. 2Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi ; iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya. 3Nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abe ari ho muba. 4Aho ngiye murahazi n’inzira yaho murayizi.” 5Tomasi aramusubiza ati «Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenya inzira dute?» 6Yezu aramusubiza ati, «Ni jye Nzira, n’Ukuri n’Ubugingo. Nta we ugera kuri Data atanyuzeho. 7Iyaba mwari munzi, na Data mwamumenya. Icyakora kuva ubu muramuzi kandi mwaramubonye.» 8Filipo ni ko guhita amubwira ati «Nyagasani, twereke So biraba biduhagije.» 9Yezu aramusubiza ati «Filipo we, n’iminsi yose tumaranye ukaba utanzi ? Uwambonye aba yabonye na Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke So ? 10Rwose ntimwemera ko ndi muri Data, na Data akaba muri jye ? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uhora muri jye ni we ukora imirimo ye. 11Nimwemere ko ndi muri Data, na Data akaba ari muri jye. Byibuze nimwemezwe n’ibyo nkora. 12Ndababwira ukuri koko unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n’ibitambutseho kuko ngiye kwa Data.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »