Amasomo y'Icyumweru cya III cya Pasika

ISOMO RYA MBERE

Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa (Intu 2, 14.22b-33)

Ku munsi wa Pentekositi, 14Petero ahagararanye na ba Cumi n’umwe arangurura ijwi agira ati «Bantu bo muri Yudeya, namwe mwese abatuye i Yeruzalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. 22bYezu w’i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mwe imukoresha ibitangaza, ibikorwa n’ibimenyetso bikomeye rwagati muri mwe nk’uko mubizi ubwanyu, 23uwo muntu rero bikurikije umugambi udakuka w’Imana, amaze gutangwa mwaramwishe, mumubambisha ku musaraba amaboko y’abagome. 24Ariko Imana yaramuzuye imubohora ku ngoyi z’urupfu, kuko bitashobokaga ko rumuherana. 25Koko kandi Dawudi yavuze ibimwerekeyeho ati ‘Narebaga Nyagasani imbere yanjye ubudahwema, kuko ari iburyo bwanjye, kugira ngo ntadandabirana. 26Ni cyo gituma umutima wanjye uri mu byishimo, n’ururimi rwanjye rukaba runezerewe, byongeye kandi nzaruhukana icyizere, 27kuko utazatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntuzatume intungane yawe imenyana n’ubushanguke. 28Wamenyesheje inzira zigana mu bugingo, unyuzuzamo ibyishimo unyereka uruhanga rwawe.’


29Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira nta shiti ko umukurambere wacu Dawudi yapfuye, ko yahambwe ndetse n’imva ye ikaba ikiri iwacu kugeza uyu munsi. 30Nyamara kuba yari umuhanuzi, kandi yazirikanaga ko Imana yamusezeranyishije indahiro kuzicaza ku ntebe ye y’ubwami uwo mu bamukomokaho, 31yabonye atyo mbere y’igihe iby’izuka rya Kristu, maze amuvugaho ati ‘Ntiyatereranywe ikuzimu kandi umubiri we ntiwigeze umenyana n’ubushanguke.’ 32Yezu uwo rero Imana yaramuzuye, twese turi abahamya babyo. 33Aho amariye gukuzwa n’ububasha bw’Imana, no guhabwa na Se Roho Mutagatifu wasezeranywe, amusendereza mu bantu nk’uko mubibona kandi mubyumva.»

 

ZABURl (Zab 16 (15), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11)


Inyik/ Nyagasani, wamenyesheje inzira y’ubugingo.


Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye.

Uhoraho ndamubwiye nti «Ni wowe Mutegetsi wanjye !

Uhoraho, wowe munani wanjye n’umugabane wanjye,

uko nzamera ni wowe ukuzi.»

 

Ndashimira Uhoraho ungira inama,

ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa.

Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema,

ubwo andi iruhande sinteze guhungabana.

 

Ni cyo gituma umutima wanjye unezerewe,

amagara yanjye akamererwa neza,

n’umubiri wanjye ukadendeza mu ituze ;

kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu,

kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana.

 

Nta mahirwe yandi nagira atari wowe !

Uzamenyesha inzira y’ubugingo;

hafi yawe ni ho haba umunezero usendereye,

iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa (1 Pet 1, 17-21)

Bavandimwe, 17niba mwiyambaza lmana nk’Umubyeyi wanyu, Yo itagira aho ibogamira kandi igacira buri muntu urubanza ikurikije ibikorwa bye, nimugendere mu gitinyiro igihe cyose muri ku isi ; 18kuko muzi y’uko atari ibintu bishanguka nka zahabu cyangwa feza, byabarokoye mu migenzereze mibi mwarazwe n’abakurambere banyu; 19ahubwo ko mwarokowe n’amaraso y’agaciro gakomeye ya Kristu, nk’ay’intama itagira inenge cyangwa ubwandure. 20Kristu ni We watoranyijwe mbere y’ihangwa ry’isi, kandi agaragazwa mu bihe by’indunduro ku mpamvu yanyu. 21Ni na We mukesha kwemera Imana yamuzuye mu bapfuye kandi ikamukuza, ku buryo ukwemera kwanyu n’amizero yanyu bishingira ku Mana.


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Lk 24, 32)


Alleluya Alleluya.

Nyagasani Yezu, dusobanurire Ibyanditswe!

Imitirna yacu niyuzure ibinezaneza igihe utuvugisha.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Luka (Lk 24, 13-35)

Ku munsi wa gatatu nyuma y’urupfu rwa Yezu, 13babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi ; kuva i Yeruzalemu kugerayo hari urugendo rw’amasaha nk’abiri. 14Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. 15Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana na bo. 16 Ariko amaso yabo yari ameze nk’ahumye ntibamumenya.

17Yezu arababwira ati «Ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki ?» Baherako barahagarara, ariko bijimye mu maso. 18Umwe muri bo witwaga Kiliyofasi aramubaza ati «Ni wowe wenyine uba i Yeruzalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi ?» 19Arababaza ati «Ni ibiki se ?» Baramusubiza bati «Ni ibyabaye kuri Yezu w’i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye, imbere y’Imana n’imbere ya rubanda. 20Twavuganaga n’ukuntu abatware b’abaherezabitambo n’abakuru bacu bamutanze ngo apfe maze bakamubamba ku musaraba. 21Twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Israheli ; none dore uyu munsi ubaye uwa gatatu ibyo byose bibaye. 22Icyakora bamwe mu bagore b’iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye ku mva 23maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamalayika bababonekeye, bakababwira ko ari muzima. 24Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye ku mva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona.» 25Nuko Yezu arababwira ati «Mwa biburabwenge mwe, mutinda kwemera ibyo Abahanuzi bavuze! 26None se Kristu ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye ?» 27Nuko ahera kuri Musa n’Abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu Bitabo bitagatifu.

28Bageze hafi y’urusisiro bajyagamo, Yezu asa n’uwikomereza urugendo. 29Ariko bo baramwinginga bati «Gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikibu.» Nuko arinjira kugira ngo agumane na bo. 30Igihe rero yari ku meza hamwe na bo afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. 31Nuko amaso yabo arahumuka noneho baramumenya. Hanyuma agira atya arazimira ntibongera kumubona. 32Basigara babwirana bati «Mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira, adusobanurira Ibyanditswe !»

33Ako kanya barahaguruka basubira i Yeruzalemu. Bahasanga ba Cumi n’umwe bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, 34bavuga bati «Ni koko ! Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni!» 35Na bo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira, n’uburyo bamumenye amanyura umugati. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »