Amasomo ku wa Gatatu, III Pasika, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’lntumwa (Intu 8, 1b-8)

1bUmunsi w’urupfu rwa Sitefano, haduka itotezwa rikomeye muri Kiliziya y’i Yeruzalemu, maze bose uretse Intumwa, batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. 2Abantu bubaha Imana, bahamba Stefano, baramuririra cyane. 3Naho Sawuli we agumya kuyogoza Kiliziya, akinjira mu mazu agafata abagabo n’abagore, akabashyira mu buroko. 4Abari batatanye bagendaga hose bamamaza Inkuru Nziza y’ijambo ry’Imana. 5Filipo na we aramanuka ajya mu mugi wa Samariya, yigisha abahatuye ibya Kristu. 6Rubanda bashishikariraga n’umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. 7Koko rero, roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n’ibirema bigakira. 8Nuko muri uwo mugi haba ibyishimo byinshi.


ZABURI (Zab 66 (65), 1-3a, 4-5, 6-7a)


Inyik/ Mahanga yose, nimusingize Imana.


Mahanga yose, nimusingize Imana,

muririmbe ikuzo ry’izina ryayo,

muyikuze muvuga ibisingizo byayo.

Nimubwire Imana muti

« Mbega ibikorwa byawe ngo biratera ubwoba !

 

« Abatuye isi bose bapfukamye imbere yawe,

bakagucurangira baririmba izina ryawe !»

Nimuze mwirorere ibikorwa by’Imana,

yo abantu batinyira imyato :

 

Yahinduye inyanja ubutaka bwumutse,

n’uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare;

ni yo mpamvu tuyigirira ibirori.

Ku bubasha bwayo, iraganje ubuziraherezo.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Rom 6, 9)

 

Alleluya Alleluya.

Kristu wazutse mu bapfuye ntazongera gupfa ukundi,

urupfu ntirukimufiteho ububasha.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 6, 35-40)

Muri icyo gihe, Yezu amaze gutubura imigati, 35abwira imbaga y’Abayahudi ati «Ni jyewe mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n’unyemera ntazagira inyota bibaho. 36Nyamara narabibabwiye : murambona ariko mukanga kwemera. 37Uwo Data ampa wese angeraho, kandi uza ansanga sinzamujugunya hanze. 38Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo Uwantumye ashaka. 39Icyo Uwantumye ashaka ni ukutagira n’umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w’imperuka. 40lcyo Data ashaka, ni uko ubona Mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw’iteka, maze nkazamuzura ku munsi w’imperuka.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »