Inyigisho yo ku Cyumweru cya II cya Pasika, A

Amasomo y’iki Cyumweru cya Kabiri cya Pasika aragaruka ku ngingo ebyiri by’ingenzi:


- Ingingo ya mbere iratwereka uburyo abakristu bambere bashyiraga hamwe:

Uwo mugenzo mwiza turawusanga mu gitabo cy’ibyakozwe n’Intumwa gikunda gusomwa mu gihe cya Pasika. Luka, umwanditsi w’Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa bakunda kwita Ivanjili ya gatanu aratubwira ko Yeruzalemu y’ukuri y’umukristu, ariyo Kiliziya umubyeyi wacu, yubatse ku nkingi enye z’ingenzi kandi ntasimburwa:


1. Iya mbere ni inyigisho z’intumwa, ni ukuvuga kwamamaza hose n’igihe cyose Ivanjili ya Nyagasani ndetse no kuyitega amatwi.

 

2. Inkingi ya kabiri y’iyi Kiliziya y’Imana ni ugusangira umugati, gusangira Kristu We wadupfiriye akazukira kudukiza kandi akaba ari We uduha impagarike n’ubugingo muri uru rugendo twese turimo. Uwo Kristu duhabwa kandi dusangira akaba ari We kwemera kwacu, akaba ari We bumwe bwacu kuko ari We soko y’urukundo rugomba guhora ruturanga, akaba ari We sima ihuza ubumwe bwacu. Utatiye icyo gihango cy’urukundo, uwangije muntu Yezu yubakiyeho Kiliziya ye, aba akoze amahano kandi aba ahemukiye utubwira ati: «Nimugire amahoro. Nk’uko Data yantumye, nanjye ndabatumye.», maze twatindiganya kwemera ubuhamya aduha akagira ati “Shyira urutoki rwawe hano, urebe n’ibiganza byanjye; zana n’ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke kuba umuhakanyi, uhubwo ube umwemezi”.

 

3. Inkingi ya Gatatu igize Kiliziya ya Kristu kandi intumwa zamamaza zishize amanga ni isengesho, rya rindi abemera Kristu bavuga bamurikiwe n’Ijambo ry’Imana n’ukwizera uwadukunze mbere, kandi rikaba rituma abiyambaza bose Rurema bagira umutima umwe. Gusenga bikaba ari ibihaha by’umukristu kuko bimuzanamo akuka keza akagarura amafu, bikamuzanamo icyizere n’imbaraga kandi bikamurinda kuba nyamwigendaho na mpemuke ndamuke. Ibyakozwe n’Intumwa rero birifuza ko twahora tuzirikana ko “Mu ntangiriro ya Kiliziya, abakristu ba mbere bahoraga bashishikariye kumva inyigisho z’Intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyurira hamwe umugati no gusenga”. 


Uwo mwahuye mukaganira, mukunga ubumwe, mugasangira, mugasengana Imana, ntibikwiye ko mwahaguruka aho musenyana cyangwa musererezanya. Kubaha buri wese no kumubonamo ishusho y’Imana nibyo bikwiye kuranga abemera Kristu. Ariko nanone, tugomba kwibuka ko kuba abakristu atari uguhurira gusa mu Kiliziya ku cyumweru, ko ahubwo ari ukuhahurira ariko tunyoteye kugira umuryango umwe, umuryango wubaha kandi ukiyubaha, umuryango ugera ubwo ubumwe bwawo busendera hose.

 

- Ingingo ya Kabiri y’iki cyumweru ni itwereka Tomasiuhagarariye abo bose bagenda gahoro mu kwemera, bahura na byinshi bishobora kubaca intege ariko bakagera ku kwemera guhamye kuko bahuye na Kristu ubamara ubwoba n’impungenge. Nubwo Yezu avuga ko hahirwa abemera batabonye, ntaca intege abashaka kubanza kubona. Arahamagara Tomasi ati ngwino nkwereke maze wemere, ibyo bikaba ari ikimenyetso gikomeye cy’uko ukwemera ari urugendo rimwe na rimwe rukomeye kandi rudusaba imbaraga n’umunaniro byinshi. Kuvuga ngo twabonye Nyagasani ntibihagije, ahubwo Yezu yemera urugendo rwa buri wese, akemera ko buri muntu afite ububasha n’uburenganzira bwo kwemera cyangwa kutemera. Kwemera Nyagasani bidasubirwaho bisaba ubwiyoroshye no guha igihe igihe, bisaba ko ugushaka kwa muntu kugera ubwo kwemera kuyoborwa n’impuhwe nza Nyagasani.

 

Icyumweru cy’impuhwe z’Imana Papa yohani Pawulo wa II yifuje ko cyaba ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, kitubere umwanya wo gusanga Nyagasani, nka Tomasi tumwiture imbere tumubwira tuti Nyagasani kandi Mana yanjye. Nka Tomasi, tujye twibuka ko natwe dukeneye impuhwe z’Imana n’akaboko kayo kadufasha kubyuka iyo twaguye, kadusindagiza iyo byatuyobeye, kakanaduha umugisha kadukomeza.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »