Amasomo ku wa Gatatu, II Pasika, A

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa ( Intu 5, 17-26)

Intumwa zikomeza gukora ibitangaza byinshi muri rubanda. 17Nuko umuherezabitambo mukuru kimwe n’abari kumwe na we bose – ari byo kuvuga abo mu gatsiko k’Abasaduseyi – bashengurwa n’ishyari; 18bafatisha Intumwa bazishyira mu buroko rusange. 19Nyamara muri iryo joro, Umumalayika wa Nyagasani akingura inzugi z’uburoko, abakuramo maze arababwira ati 20« Nimugende muhagarare mu Ngoro y’lmana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo !» 21Ngo bamare kubyumva, mu museso binjira mu Ngoro batangira kwigisha.

 

Umuherezabitambo mukuru kimwe n’abari kumwe na we baraza, bahamagaza Inama nkuru igizwe n’abakuru bose b’Abayisraheli ; ni ko gutuma ngo bajye gushaka lntumwa mu buroko. 22Abagaragu baragenda ; ngo bagere mu buroko ntibabasangamo. Nuko bagaruka bababwira bati 23« Twasanze uburoko bufunze neza n’abarinzi bahagaze imbere y’imiryango, ariko dukinguye ntitwagira n’umwe dusangamo.» 24Ngo babyumve, umutegeka w’lngoro n’abatware b’ abaherezabitambo barashoberwa, bibaza uko byabagendekeye. 25Ariko haza umuntu arababwira ati « Dore ba bantu mwari mwashyize mu buroko bahagaze mu Ngoro kandi bariho barigisha rubanda. » 26Nuko umutegeka w’Ingoro ajyana n’abagaragu be kuzana Intumwa, ariko batazakuye, kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye.

 

ZABURI (Zab 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9)


Inyik/   Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva.

Cyangwa : Alleluya.

 

Nzashimira Uhoraho igihe cyose,

ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye.

Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho,

ab’intamenyekana nibabyumve maze bishime !

 

Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye,

twese hamwe turatire izina rye icyarimwe.

Nashakashatse Uhoraho, aransubiza,

nuko ankiza ibyankuraga umutima byose.

 

Abamurangamira bahorana umucyo,

mu maso habo ntiharangwa ikimwaro.

Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva,

maze amuzahura mu magorwa ye yose.

 

Umumalayika w’Uhoraho aca ingando

Hafi y’abamutinya, akabagoboka.

Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima,

hahirwa umuntu abereye ubuhungiro !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 3, 16)

 

Alleluya Alleluya.

Imana yakunze isi cyane,

bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege.

Umwemera wese agira ubugingo bw’iteka.

Alleluya.

 

IVANJILl


+ Yohani (Yh 3, 16-21)

Yezu akomeza abwira Nikodemu ati 16« Koko lmana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege, igira ngo Umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw’iteka. 17Icyakora, Imana ntiyohereje Umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. 18Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry’Umwana w’ikinege w’Imana. 19Dore urwo rubanza urwo ari rwo: ni uko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. 20Koko rero, ukora ibibi wese yanga urumuri kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. 21Naho rero ukora iby’ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »