Lectio Divina Ku wa Mbere V

Amasomo tuzirikana

- Dan 13, 1…62: …Imana irokora abayirirngira…

- Zab 22 : … Uhoraho ni we mushumba wanjye ntacyo nzabura…

- Yoh 8, 1-11     : …Nanjye rero singuciriye urubanza; genda uherukire aho gucumura ukundi.


Tuzirikane Ijambo ry’Imana: Yoh 8, 1-11


… ‘ Wowe se ubivugaho iki?’ Yezu arigobotora ate uyu mutego? Abafarizayi n’abigishamategeko bamukikije impande zose, bategereje ko asubiza nabi hanyuma bakabona aho bamuhera bamushinja. Iyo aramuka avuze ko hagomba gukurikizwa amategeko ya Musa, yari kuba atesheje agaciro inyigisho ye, bityo abaturage ntibabe bakimufitiye icyizere; mbese na we yari kuba avuguruje ubutumwa bwe bwibanda kukugira impuhwe, gukundana, kwicisha bugufi no kwihanganirana. (Mt 11, 29)


‘… Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka…’Kwandikisha urutoki ku butaka ntabwo ubwabyo byumvikana; ariko igikorwa Yezu yakoze cyo rwose kirumvikana: Yezu yanze kugira imyumvire imwe na bariya bafarizayi n’abigishamategeko; imyumvire ya Yezu n’iyabo byari bitandukanye. Abafarizayi n’abigishamategeko bashakaga gukurikiza amategeko uko yakabaye, bakayakurikiza ku bandi ariko bo ntibirebe. Nk’uko tubizi gufata ibyemezo bikarishye ntabwo aribyo bihindura imitima, imyumvire ndetse n’imyitwarire.

Yezu we yazanywe no gukiza imitima yashegeshwe. “Imitima yanangiye ishobora gukizwa n’ubugwaneza ndetse n’urukundo”.


… “ Muri mwe udafite icyaha, ngaho namubanze ibuye.”… Yezu amaze kuvuga iryo jambo yarongeye ariyunamira, akomeza kwiyandikira hasi, yunamutse asanga asigaranye na wa mugore wafashwe asambana. Ba bantu bose bari bazanye wa mugore, n’umujinya mwinshi, bagaragaraho uburakari n’ubugome, ndetse bifuza ko Yezu yasubiza nabi bagaheraho bamufata, bakozwe n’isoni bagenda uruhongohongo bahereye ku basaza. Ariko se ubundi hari icyaha gito? Ese cyaba ari ikihe? Yezu we ntiyibaza kino kibazo, Yezu ntawe acira urubanza. Aragaragaza imyitwarire imwe kuri bose: arahamya urukundo n’impuhwe z’Imana.

Igihe Yezu yababwiye ati “ muri mwe udafite icyaha, ngaho namubanze ibuye,” ntabwo ari uko yashakaga kugaragaza ububi bw’abariya bafarizayi n’abigishamategeko, ahubwo yabasabaga kwisuzuma; arabahamagarira gucengera imitima yabo hanyuma bakumva ko nabo ari abanyabyaha bakeneye impuhwe.


‘Nanjye rero singuciriye urubanza; genda ariko uherukire aho gucumura ukundi.’ Bose bari bagiye uruhongohongo umwe umwe; Ivanjili itubwira ko bagiye bagenda uhereye ku basaza. Ni ukuvuga ko iri Jambo rya Yezu ryabakurugutye, bakumva nabo rwose ari abanyabyaha, bityo bibatera isoni barahunga. Batinye gucira urubanza undi munyabyaha nkabo. Umpuntu yakwibaza impamvu uriya mugore wafashwe asambana nawe atagiye ngo ahunge Yezu kugira ngo atamucira urubanza dore ko abari bamuzanye bari abamaze guhunga bose! Uyu mugore umuntu yavuga ko yari yagoswe n’impuhwe z’Imana, kandi koko kudahunga kwe yabyungukiyemo (yarababariwe). Yezu mu kumubabarira ntabwo yirengagije uburemere bw’ icyaha yakoze, ahubwo yamusabye kutazongera gucumura. Akaba ariyo mpamvu uno mugore yamenye koko impuhwe z’Imana bityo bizanamuviramo gukunda by’ukuri. Urukundo rwa Yezu rwaramusukuye, bityo muri we hazavubukamo isoko y’ubuzima bushya.


Tuzirikane

Ishusho

Ndabona yezu yicaye naho umugore ahagaze imbereye_ ‘Impuhwe z’Imana n’umunyabyaha’ _ noneho ndabona abacampanza bagenda bahunga biyigizayo.

Inema cyangwa ingabire dusaba

Dusabe inema yo kwemera ko turi abanyabyaha bakeneye impuhwe z’Imana.

Tumurikirwe nIjamboo ry’Imana

Yezu abwira abigishamategeko ngo “ murimwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye” yari afite uwuhe mugambi? Imyitwarire ya yezu muri kino kibazo itwereka uburemere bw’icyaha icyo aricyo cyose ndetse n’icy’ubusambanyi; ariko cyane cyane akatwereka ko icyaha gikomeye ari icyo kutamenya ko uri umunyabyaha, ukigira intungane, noneho ukiha kumenya ibyaha by’abandi no kubacira impanza.

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tugerageze kwiyumvisha ukuntu umugore yari ameze mu mutima we igihe yafashwe asambana, mbere y’uko afatwa, igihe bamuciraga urubanza ( Ubundi itegeko rya Musa ryavugaga ko ari ukumwicisha amabuye), twiyumvishe noneho ukuntu yari ameze imbere ya Yezu, igihe Yezu yamubwiraga ati “ genda ntuzongere gucumura ukundi.” Tugerageze kubihuza n’ubuzima bwacu: gucumura cyangwa gukora ibyaha, gucirwa impanza, kubabarirwa n’imyitwarire yacu nyuma y’ibyo byose.

Isengesho (zab 102)

Uhoraho ni umunyampuhwe

Ni umunyambabazi

Atinda kurakara kandi akagira ibambe

Uko uburasirazuba butandukanye n’uburengerazuba

Nilo adutandukanya n’icyaha

Uko umubyeyi agirira ibambe abana be,

Ni ko Uhoraho agirira ibambe abamutinya

Koko azi neza icyo twabumbwemo

Akibuka ko turi umukungugu.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »