Lectio Divina, ku wa Mbere Icyumweru Gitagatifu

Amasomo tuzirikana

-  Iz 42, 1-7   : Dore umugaragu wanjye nshigikiye…

-  Zab 26       : Uri kumwe n’Imana ntacyo yikanga

-   Yh 12, 1-11:...“ Ni mumwihorere kuko uwo mubavu ubikiwe umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko jye ntimuzamporana igihe cyose”


Tuzirikane Ijambo ry’Imana: Yh 12, 1-11


‘ Hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba’,…Nta gushidikanya niyo mpamvu liturujiya iteganya rino jambo ry’Imana uno munsi wo kuwa mbere, dusigaje iminsi itandatu ngo duhimbaze Pasika. Ariko na none umuntu yavuga ko impamvu yaba ari igikorwa cya Mariya umuvandimwe wa Marita, igikorwa kiduha isura n’uburyo tugomba guhimbaza icyumweru gitagatifu.

Tuzirikane twitonze bimwe mu bimenyetso bfite umwihariko dusanga muri iyi Vanjili.


‘Bamuzanira ibya nimugoroba’… Iri funguro bazimaniye Yezu ntiryaba rishushanya Ukarisitiya, urwibutso rwa Yezu ? Yezu ni muzima, atanga ubuzima, Lazaro atwibutsa ko Yezu ari izuka n’ubuzima, Marita na Mariya bakaba baduha ishusho ya Kiliziya mu murimo wayo wo kugira neza no kurangamira Kirisitu.


‘ Nuko Mariya areba incuro y’amavuta y’umubavu w’ukuri kandi uhenze’… Uyu mubavu udasanzwe, uhenze, utera amabengeza, ushimishije dusanga no mu gitabo cya Mwene Siraki utugaragariza ukuri k’ubuzima bwa Roho. Muri Bibiliya, ni ikimenyetso cy’urukundo n’urukumbuzi umuntu afitiye ijuru. Mu buzima busanzwe umubavu ugaragaza ibyishimo n’umunsi mukuru ; muri liturujiya, umubavu ukaba ushushanya ituro n’igisingizo bishimisha Imana. Mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyefezi ( Eph5,2 ) avuga ko Kirisitu ari igitambo n’ituro bimeze nk’umubavu uhumura neza. Kimwe mu kimneyetso cyerekanaga ko umushyitsi akunzwe, ni ukumusiga umubavu mu mutwe (Lk 7,46)


Uyu mubavu wasizwe Yezu wari mwinshi kandi ufite n’agaciro kenshi ; amadenari magana atatu, angana n’umushahara umuntu yashoboraga kubona mu gihe cy’umwaka. Uku gusesagura kwa Mariya gufite icyo gusobanura, ni ikimenyetso cy’ ubugwaneza,ubwitange n’urukundo rutagomab kujya mu mibare. Iki gikorwa cya Mariya ni ikmenyetso cy’urukundo ruruta byose. « … ndafite urukundo ntacyo byamarira. » ( 1Kor13.2)


‘… ayasiga ibirenge bya Yezu….’ Mu muco w’abayahudi, uyu murimo Mariya yakoze wari ugenewe abacakara ; ntabwo yasize umubavu mu mutwe nk’uko byari bimenyerewe, ahubwo yawusize ibirenge maze abihanaguza umusatsi we. Ni ikimenyetsi kitwereka urukundo Mariya yari afitiye Yezu, aha akaba yaragaragaje ubugwaneza no kwicisha burgufi.


‘ Nk’uriya mubavu wajyaga kugura amadenari magana atatu, agahabwa abakene apfuye iki ?’ Aha umuntu yakwibaza niba ari impuhwe Yuda yari afitiye abakene. Oya ; nta mpuhwe mu by’ukuri yari afitiye abakene ahubwo ni umutima unangiye utashoboraga kumva ko urukundo nyarwo rw’abakene ari ugukunda Yezu wapfuye akanazukira kudukiza. Akaba ari nacyo gisubizo Yezu adushakaho (kumukunda n’umutima wacu wose n’ubwenge bwacu bwose no gukundana nk’uko twikunda). Buri muntu muri twe Yezu aramubaza : « Kanaka urankunda ? » tugomba gusubiza kino kibazo rero, kandi igisubizo cyacu kikaragarira mu byo dukora, ibyo tuvuga, uburyo tubayeho, uburyo tubaniye Imana na bagenzi bacu.


Tuzirikane


Ishusho

N’amaso yacu y’umutima w’ukwemera, turebe Mariya umuvandimwe wa Marita asiga umubavu ibirenge bya Yezu akabihanaguza imisatsi ye…

Inema cyangwa ingabire dusaba

Dusabe inema y’urukundo ruhamye kugira ngo tutazatererana mu bubabare bwe ahubwo tuzamukurikire kugera ku musaraba.

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

‘ Abakene bo muzabahorana’… Yezu duhura nawe mu bakene, iyo dusangiye n’abakene tuba dusangiye nawe, iyo dukunze umukene tukamufasha tuba twakiriye Yezu. Yezu kandi adusaba ku mukoraho duhabwa umubiri We mu Ukarisitiya, tugaturana nawe tumushengerera.

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Igihe Mariya yasigaga umubavu ibirenge bya Yezu, inzu yose yuzuye impumuro y’uwo mubavu, iki kikaba ari ikimenyetso cy’uko urukondo Kiliziya ifitiye Yezu igomba kugeza impumuro y’Ivanjili ku mpera z’isi. Ariko se noneho twaba turi impumuro nziza ya Yezu Kirisitu mu bavandimwe bacu haba mu byo tuvuga no mubyo dukora ?

Isengesho

Mubiri wa Kirisitu unyirokorere

Ndoro ya Yezu unkebure

Mutima wa Yezu unyigarurire

Maraso ya Yezu unsabemo

Jambo rya Yezu unkomeze

Yezu nyir’ibambe unyiteho

Yezu mukiza wanjye unyiteho

Sinzigere ntandukana nawe bibaho


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »