Lectio Divina Ku wa Kabiri V

Amasomo tuzirikana

Ibar 21,4-9   :…Uwo zizajya zirya akayireba azajya akira…

Ps 101 : … Ntukampishe uruhanga rwawe umunsi nasumbirijwe….

Yh 8, 21-30: “….Uwantumye turahorana, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibimunyura…”

 

Tuzirikane Ijambo ry’Imana Yh 8, 21-30

 

Yezu akomeza gutangaza ashize amanga, ubundi akavugira mu migani iby’ukubabara kwe, urupfu rwe ndetse no gukuzwa kwe; ariko cyane cyane akerekana ko ari Imana yigize umuntu. Arashinja abayahudi kunangira umutima: Ese nibatamwakira bazabasha bate bazabasha bate kujyana nawe igihe azaba atashye kwa Se? Ese ni batabatakira ubutumwa bwe ngo babukurikize ni nde azakira mu ngoma Ye.


“…Ndagiye…” Na none, Yezu aratangaza mu marenga iby’urupfu rwe rwegereje. Mu mirongo ibanziriza uyu dusoma Yohani atubwira amagambo ya Yezu asa n’aya tuzirikana aho agira ati: “ Ndacyari kumwe namwe igihe gito, nyuma ngasanga Uwantumye. Muzanshaka mumbure, kandi ntimuteze kugera aho ndi” (Yh 7, 33-34). Ariko abayahudi ntibigeze bagira icyo biyumviramo. Yezu ntavuga ko agiye kujya mu kandi karere, ahubwo abatangariza ko atari uwo ku isi agaragaza ko aturuka mu Ijuru. Aturuka ku Mana kandi ko agiye gusubira ku Mana. “ Nakomotse kuri Data, maze nza mu nsi; none mvuye mu nsi nsanga data (Yh 16,28). Abayahudi ntibabashije kumva icyo Yezu yababwiraga kubera kunangira umitima kubera iyo mpamvu kandi ntabwo bari kumukurikira. Ntibamenye ko kubana nawe mu ngoma y’ijuru aho aganje iruhande rwa Se aribwo bari kubona umukiro ndetse n’ubugingo buhoraho…


“… ako ntagiye kwiyahura…?” ibi babivuze bamuseka, bamunyega mbese ni nk’aho bavuze ( noneho agiye kwiyahura wa muntu…). Ni muri ubu bury obo biyumvishaga ibijyenye n’ibyo kugenda kwa Yezu. Bumvaga ko agiye ahantu bashobora kongera ku mubona cyangawa bakabona umurambo we cyangwa se bakaba bamubuza kwiyahura, kugira ngo bamushinyagrire.

Ariko n’ubwo babivuze bitabafasheho, aba bayahudi iri jambo ryabo rifite icyo rivuze kuri twe. Kuri twe abemera Ku musaraba Yezu yakijije isi ibyo akaba yarabikoze kubera urukundo yakunze abantu ageza aho yemera ku bitangira agapfa urupfu rubi mbese urupfu rwo ku musaraba; ibi abatemera babifata nk’aho ari ukwiyahura, urupfu rutumvikana, ubusazi,… Aha turabona ko rwose abemera n’abatemera bafite imyumvire itandukanye ku rupfu rwa Yezu. Akaba ariyo mpamvu abatemera bazapfana ibyaha nk’uko Yezu abitubwira.


“… Muramutse mutemeye ko Ndi Uriho”… Iri ni ipfundo ry’ukwemera gukiza kandi kutwinjiza mu buzima bwa Yezu. Niba twemera ko Yezu ariwe Uriho, ko afite izina rimwe n’ryo Imana yabwiriye Abrahamu mu gihuru kigurumana, tuzakira, tuzagira ubugingo buhoraho. N’aho ubundi twazapfana icyaha. Yezu ubwe atubwira ko ari Imana kandi ko aturuka ku Mana.


… “ Nimumara kwerereza Umwana w’Umuntu”… Aha Yezu arashaka kutubwira iby’ibambwa rye ku musaraba ryari ryegereje. Akoresha ijambo “ Kwererezwa”, yibutsa ibyo Musa yakoze mu butayu igihe inzoka zari zimaze kwica abayisiraheri benshi noneho Imana ikamusaba gucurisha inzoka akayimanika maze uwo inzoka irumye akayireba agakira. (soma isomo rya mbere). Ibi Yezu abifata nk’ikimenyetso cy’ubutumwa bwe; mbese nk’uko nawe azamanikwa ku musaraba, Umusaraba turangamira tugakira. Ukwemera kwacu gushingiye ku kurangamira Yezu ku musaraba. Ibyaha byacu, ibikomere byacu tukabimutura maza akadukiza ; kuko bimeze nko kurumwa n’inzoka y’ubumara. Ku musaraba niho Imana itwereka urukundo rwayo rutagereranywa, Imana itwereka agaciro dufite imbere yayo. Umusaraba utwereka ko iyo umuntu yacumuye ababaza Imana yo imukunda; “ Icyaha kibabaza Imana nk’uko kibabaza umuntu”

Umusaraba utwigisha ko nta bubasha icyaha gifite ku muntu, ko Imana irwanya icyaha n’intwaro z’urukundo, kudahohotera no kubabarira.

Ku musaraba tubona igisubizo cy’ikibazo abakirisitu bakunze kwibaza kijyanye no kubabara. (ububabare “souffrance”): uburyo umuntu agomba kwitwara mu bubabare, ku bwemera, ari ubwe, ubwa bagenzi be ndete n’ubw’isi.

 

Tuzirikane

Ishusho

N’amaso y’umutima, y’ukwemera, ndabona abayisiraheli mu butayu, bareba inzoka icuze mu muringa maze ako kanya bagahita bakira ibikomere…

Inema cyangwa ingabire dusaba.

Dusabe inema yo gukomera kuri Yeyu mu kwemera no kwizera haba mu bihe byiza no mu bihe bibi.

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni ibihe bimenyetso binyetwereka ko kuba nkomeye kuri Yezu bimpesha kugira umurage mu bwami bwe bw’Ijuru cyangwa ko biduhesha kuvuka mu Ijuru? Ese njye, wowe, nitwaba twishakira guma kwivuruguta mu isayo ya hano ku isi? Ese ibyo twaba tubiterwa n’iki? Ku nangira umutima tukima amatwi ijwi ry’Imana riduhamagarira kwicuza no kwisubiraho, bityo ntitubashe kumva icyo Yezu atubwira.

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Mu kurangamira Yezu k’umusaraba nk’uko abayisiraheli barabaga inzoka icuze mu muringa mu butayu, tugerageze kwisuzuma tutihenze tumenye koko ibikomere dufite muri twe: ukwemera guke, urukundo ruke, ubwoba bwacu, ubugugu, gutwarwa n’iby’isi bihita,…, noneho dusabe Nagasani Yezu adukize.

Isengesho

Nyemerera ngusenge Nyagasani Yezu

Nk’uko nawe wasenze mbere y’uko ubabara

Uri iruhande rwa So, ariko ukomeza kutubwira

Kugira ngo ibyishimo byawe biduhoremo

Nk’uko uteri uw’iyi si, natwe ntituri ab’isi

Nyagasani, dusonzeye ijuru

Dukeneye kubana nawe tukaba umwe nawe ubuziraherezo

Igihe tukiri hano ku isi twe abakwemera duhe kuba umwe

Maze isi ibonereho kwemera ko ari wowe Mukiza.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »