Amasomo ku wa Mbere

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa (Intu 2, 14.22b-32)

Ku munsi wa Pentekositi, 14Petero ahagararanye na ba Cumi n’umwe arangurura ijwi agira ati «Bantu bo muri Yudeya, namwe mwese abature i Yeruzalemu, nimumenye neza ibi ngibi kandi mutege amatwi amagambo yanjye. 22bYezu w’i Nazareti, uwo muntu Imana yemeje muri mwe imukoresha ibitangaza, ibikorwa n’ibimenyetso bikomeye rwagati muri mwe nk’uko mubizi ubwanyu, 23Uwo muntu rero bikurikije umugambi udakuka w’Imana, amaze gutangwa, mwaramwishe mumubambisha ku musaraba amaboko y’ abagome. 24Ariko Imana yaramuzuye, imubohora ku ngoyi z’urupfu kuko bitashobokaga ko rumuherana. 25Koko kandi, Dawudi yavuze ibimwerekeyeho ati ‘Narebaga Nyagasani imbere yanjye ubudahwema, kuko ari iburyo bwanjye kugira ngo ntadandabirana. 26Ni cyo gituma umutima wanjye uri mu byishimo, n’ururimi rwanjye rukaba runezerewe, byongeye kandi nzaruhukana icyizere, 27kuko utazatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntuzatume intungane yawe imenyana n’ubushanguke. 28Wamenyesheje inzira zigana mu bugingo, unyuzuzamo ibyishimo unyereka uruhanga rwawe.’


29Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira nta shiti ko umukurambere wacu Dawudi yapfuye, ko yahambwe ndetse n’imva ye ikaba ikiri iwacu kugeza uyu munsi. 30Nyamara kuba yari umuhanuzi, kandi yazirikanaga ko Imana yamusezeranyishije indahiro kuzicaza ku ntebe ye y’ubwami uwo mu bamukomokaho, 31yabonye atyo mbere y’igihe iby’izuka rya Kristu, maze amuvugaho ati ‘Ntiyatereranywe ikuzimu kandi umubiri we ntiwigeze umenyana n’ubushanguke, 32Yezu uwo rero Imana yaramuzuye, twese turi abahamya babyo. »


ZABURI (Zab 16 (15), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11)


Inyik/ Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye.

 

Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye.

Uhoraho ndamubwiye nti « Ni wowe Mutegetsi wanjye.

Uhoraho, wowe munani wanjye n’umugabane wanjye,

uko nzamera ni wowe ukuzi. »

 

Ndashimira Uhoraho ungira inama,

ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa.

Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema,

ubwo andi iruhande, sinteze guhungabana.

 

Ni cyo gituma urnutima wanjye unezerewe,

amagara yanjye akamererwa neza,

n’umubiri wanjye ukadendeza mu ituze ;

kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu,

kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana.

 

Nta mahirwe yandi nagira atari wowe!

Uzamenyesha inzira y’ubugingo ;

hafi yawe ni ho haba umunezero usendereye,

iburyo bwawe hakaba umudabagiro udashira.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI I (Zab 118 (117), 24)

 

Alleluya Alleluya.

Nguyu umunsi Uhoraho yigeneye:

nutubere umunsi w’ibirori n’ibyishimo!

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 28, 8-15)

Abagore bamaze kumva amagambo y’Umumalayika, 8bava ku mva bafite ubwoba buvanze n’ibyishimo byinshi, bihutira kubwira abigishwa be iyo nkuru. 9Ni bwo Yezu ahuye na bo ati «Nimugire amahoro !» Baramwegera bahobera ibirenge bye, bamupfukamye imbere. 10Nuko Yezu arababwira ati « Mwitinya ! ; Ahubwo nimugende mubwire abavandimwe banjye bajye mu Galileya ; ni ho bazambonera. » 11Abagore bakiri mu nzira, bamwe mu bazamu baza mu murwa kurnenyesha abatware b’abaherezabitambo ibyari byabaye byose. 12Ni bwo bateraniye hamwe n’abakuru b’umuryango, nuko bajya inama; baha abo basirikare amafaranga menshi, 13babihanangiriza bati «Muvuge ko abigishwa be baje nijoro, bakiba umurambo we musinziriye. 14Umutware w’igihugu nabyumva tuzamugusha neza, maze tubarinde impagarara.» 15Bamaze gushyikira amafaranga bagenza uko babwirijwe. Nuko iyo nkuru yogera mu Bayahudi kugeza na n’ubu. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »