Amasomo ku wa Kabiri

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa  (Intu 2, 36-41)

Ku munsi wa Pentekositi, Petero abwira rubanda ati 36« lnzu yose ya Israheli nimenye idashidikanya ko uwo Yezu mwabambye, Imana yamugize Umutegetsi n’Umukiza. » 37Ngo bumve ayo magambo barakangarana, babaza Petero n’izindi Ntumwa bati «Bavandimwe, dukore iki ?» 38Petero arabasubiza ati «Nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristu kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, kandi muhabwe ingabire ya Roho Mutagatifu. 39Kuko Isezerano ari mwe ryagenewe kimwe n’abana banyu, ndetse n’abari kure bose, n’abandi batabarika uko Nyagasani Imana yacu azabihamagarira. » 40Ababwira n’andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza, agira ati «Nimwirokore, mwitandukanye n’aba bantu bayobye.» 41Nuko abemeye izo nyigisho barabatizwa, uwo munsi biyongeraho abantu bagera ku bihumbi bitatu.


ZABURI (Zab 33 (32),4-5,18-19,20.22)

 

Inyik/ Uhoraho, isi yose yuzuye ineza yawe.

Cyangwa: Alleluya.

 

Koko ijambo ry’Uhoraho ni intagorama,

n’ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n’ubutabera,

Isi yuzuye ineza y’Uhoraho.

 

Uhoraho aragira abamwubaha,

akita ku biringira umpuhwe ze,

kugira ngo abakize urupfu,

anababesheho mu gihe cy’inzara.

 

Twebwe rero twizigiye Uhoraho :

Ni we buvunyi bwacu n’ingabo idukingira.

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 118 (117), 24)

 

Alleluya Alleluya.

Nguyu umunsi Uhoraho yigeneye:

nutubere umunsi w’ibirori n’ibyishimo !

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 20, 11-18)

Muri icyo gihe, abigishwa bavuye ku mva basubira imuhira, 11Mariya we akomeza guhagarara iruhande rw’imva, arira. Uko yakariraga arunama, arunguruka mu mva. 12Ni bwo abonye abamalayika babiri bambaye imyenda yererana, bicaye aho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe, undi ahagana ku birenge. 13Baramubwira bati « Mugore, urarizwa n’iki ?» Arabasubiza ati « Nyagasani bamutwaye, none nayobewe aho bamushyize. » 14Akivuga ibyo, arahindukira areba inyuma maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. 15Yezu aramubwira ati «Mugore, urarizwa n’iki ? Urashaka nde ?» Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati « Nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane. » 16Yezu aramubwira ati « Mariya we !» Undi arahindukira, aherako amubwira mu gihebureyi ati « Rabuni », ari byo kuvuga ngo « Mwigisha ». Yezu ahita amubwira ati « Ntushake kungumana, kuko ntarazamuka njya kwa Data. Ahubwo genda usange abavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we So, ku Mana yanjye ari na Yo Mana yanyu. » 18Nuko Mariya Madalena ajya kubwira abigishwa ati «Nabonye Nyagasani, nimwumve n’ibyo yambwiye.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »