Ku Cyumweru cy’Amashami n’Ububabare bwa Nyagasani

YEZU YAKIRWA I YERUZALEMU NK’UMWAMI

IVANJILI

+ Matayo Mt 21, 1-11 (Umwaka A)

Hari hasigaye iminsi mike ngo Pasika ibe, 1igihe Yezu n’abigishwa be begereye Yeruzalemu, bageze i Betifage ku musozi w’Imizeti, Yezu yohereza babiri mu bigishwa be. 2Arababwira ati «Nimujye mu mudugudu uri imbere yanyu; ako kanya nimuhagera murasanga indogobe iziritse hamwe n’iyayo, muziziture muzinzanire. 3Nihagira ugira icyo ababwira mumusubize muti ‘Nyagasani arazikeneye, ariko arazohereza vuba.’» 4Ibyo byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo umuhanuzi yavuze ati 5«Mubwire Umwari wa Siyoni muti ‘Nguwo Umwami wawe w’ituze agusanze yicaye ku ndogobe n’iyayo, icyana cy’itungo riheka imizigo.’»


6Nuko abigishwa baragenda maze bagenza uko Yezu yabibategetse; 7bazana indogobe n’iyayo. Hanyuma bazigerekaho ibishura byabo maze Yezu yicaraho. 8Nuko abantu benshi barambura ibishura byabo mu nzira, abandi batema amashami y’ibiti maze bayasasa mu nzira. 9Nuko imbaga y’abantu yari imushagaye, bamwe imbere abandi inyuma, bose barangurura amajwi bati «Hozana! Harakabaho mwene Dawudi! Nihasingizwe Uje mu izina rya Nyagasani! Hozana, nahabwe impundu mu ijuru!» 10Igihe yinjiye muri Yeruzalemu, umurwa wose ucikamo igikuba barabaza bati «Uwo ni nde?» 11Naho rubanda ngo «Uwo ni Umuhanuzi Yezu wo kuri Nazareti mu Galileya.»

 

YEZU YAKIRWA I YERUZALEMU NK’UMWAMI


+ Mariko (Mk 11, 1-10) (Umwaka B)

Hari hasigaye iminsi mike ngo Pasika ibe. 1Bagiye kugera i Yeruzalemu, ahagana i Betifage n’i Betaniya, hafi y’umusozi w’Imizeti, Yezu yohereza babiri mu bigishwa be, 2arababwira ati «Nimujye mu ngo ziri imbere yanyu; mukihagera murabona icyana cy’indogobe kiziritse, kitigeze kigira uwo giheka, mukiziture maze mukinzanire. 3Nihagira ubabwira ati ‘Ibyo mukora ni ibiki?’ musubize muti ‘Umwigisha aragikeneye, kandi aracyohereza vuba.’» 4Baragenda, basanga icyana cy’indogobe kiziritse ku irembo iruhande rw’inzira, barakizitura. 5Bamwe mu bari aho ngaho barababwira bati «Ibyo mukora ni ibiki? Kuki muzitura iyo ndogobe?» 6Bo babasubiza uko Yezu yari yababwiye, nuko barabihorera. 7Icyana cy’indogobe bakizanira Yezu, bagiisasaho ibishura byabo acyicaraho. 8Nuko abantu benshi basasa ibishura byabo mu nzira ; abandi basasa amashami bari batemye mu mirima. 9Abamugendaga imbere n’abari bamukurikiye barangurura ijwi bati «Hozana! Hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani! 10Hasingizwe lngoma y’umubyeyi wacu Dawudi itugezeho! Hozana, Imana nihabwe impundumu ijuru!»

  • Cyangwa bashobora guhitamo iyi Vanjili ikurikira:

+ Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani (Yh 12,12-16)

Icyo gihe hari hasigaye iminsi mike ngo Pasika ibe. 12Abantu benshi bari baje mu munsi mukuru, bamenya ko Yezu na We aje i Yeruzalemu. 13Bafata amashami y’imikindo bajya kumusanganira, ari nako baterahejuru bati «Hozana! Nahabwe impundu uje mu izina rya Nyagasani, ni we Mwami wa Israheli!» 14Yezu abonye icyana cy’indogobe acyicaraho, nk’uko byari byaranditswe ngo 15 «Witinya, Mwari wa Siyoni, dore Umwami wawe aje akugana, yicaye ku cyana cy’indogobe.» 16Abigishwa be babanza kuyoberwa icyo ibyo bivuga, ariko Yezu amaze gukuzwa, babona kwibuka ko ibyo bintu ari we byari byaranditsweho, ari na ko banabimugiriye. 

 

MISA Y’UBUBABARE BWA NYAGASANI

 

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Izayi (Iz 50, 4-7)

Dore amagambo y’Umugaragu w’Uhoraho: 4Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi, ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura, akanyigisha gutega amatwi nk’abigishwa. 5Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. 6Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa; uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga, bancira mu maso. 7Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk’ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n’ikimwaro.


ZABURI   (Zab 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24a)

 

Inyik/ Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki cyatumye untererana?

 

Abambonye bose barankwena,

bakampema kandi bakazunguza umutwe,

bavuga bati «Ko yiringira Uhoraho, ngaho namubohore!

Ngaho namukize, umva ko amukunda!»

 

Rwose imbwa nyamwinshi zankubakubye,

igitero cy’abagiranabi cyantaye hagati.

Bamboshye ibiganza n’ibirenge,

amagufwa yanjye yose nayabara!

 

Bigabanyije imyambaro yanjye,

igishura cyanjye bakigiriraho ubufindo.

None rero Uhoraho, ntumbe kure,

wowe mbaraga zanjye, banguka untabare!

 

Nzogeza izina ryawe mu bo tuva inda imwe,

ngusingirize mu ruhame rw’ikoraniro,

nti «Yemwe abubaha Uhoraho, nimumusingize!»

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyafilipi (Fil 2, 6-11)

Bavandimwe, Kristu Yezu 6n’ubwo yari afite imimerere imwe n’iy’Imana, ntiyagundiriye kureshya na Yo. 7Ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk’umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n’abantu 8yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. 9Ni cyo cyatumye Imana imukuza, imuha Izina risumbye ayandi yose, 10kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire, mu ijuru, ku isi n’ikuzimu, 11kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristu ari We Nyagasani, biheshe Imana Se ikuzo.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Fil 2, 8-9)

 

Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

Kristu yemeye kwumvira ari twebwe agirira ageza aho gupfa,

apfiriye ndetse ku musaraba.

Ni cyo cyatumye Imana imukuza, imuha Izina risumbye ayandi yose.

Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

 

IVANJILI (Umwaka A)


+ Ububabare bw’Umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Matayo (Mt 26, 14-75; 27,1-66)

Muri icyo gihe, 26,14umwe muri ba Cumi na babiri witwaga Yuda Isikariyoti, asanga abatware b’abaherezabitambo 15arababwira ati «Murampa iki, nanjye nkamubagabiza?» Bamubarira ibiceri mirongo itatu bya feza. 16Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. 17Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, abigishwa baza kubaza Yezu bati «Aho ushaka ko tugutegurira ibyo kurya Pasika ni he?» 18Ati «Nimujye mu murwa kwa kanaka mumubwire muti ‘Umwigisha agutumyeho ngo: Igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n’abigishwa banjye.’» 19Abigishwa babigenza uko Yezu yabategetse, maze bategura ibya Pasika.


20Bugorobye Yezu ajya ku meza hamwe na ba Cumi na babiri. 21Nuko rero igihe bafungura aravuga ati “Ndababwira ukuri: Umwe muri mwe agiye kungambanira.” 22Birabababaza cyane, batangira kumubaza umwe umwe bati «Mbese yaba ari jye, Nyagasani?» 23Arabasubiza ati «Uwo duhurije intoki ku mbehe ni we ugiye kungambanira! 24Koko Umwana w’umuntu aragiye nk’uko Ibyanditswe bimuvuga! Ariko rero hagowe uwo muntu wemeye kugambanira Umwana w’umuntu; icyari kuba cyiza ni uko uwo muntu aba ataravutse!» 25Yuda umugambanyi na we aramubaza ati «Aho ntiyaba jye, Mwigisha?» Yezu ati «Urabyivugiye!»

26Nuko bafungura Yezu afata umugati; amaze gushimira Imana, arawumanyura, awuhereza abigishwa be ati «Nimwakire murye: iki ni umubiri wanjye.» 27Arongera afata n’inkongoro, arashimira, arabahereza ati «Nimunyweho mwese, 28kuko iki ari amaraso yanjye, ay’Isezerano, agiye kumenerwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. 29Ndabibabwiye, sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y’umuzabibu, kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya hamwe namwe mu Ngoma ya Data.»


30Bamaze kuririmba zaburi, barasohoka bagana ku musozi w’Imizeti. 31Nuko Yezu arababwira ati «Iri joro ibigiye kumbaho biratuma mwese muhungabana, kuko handitse ngo ‘Nzakubita umushumba, maze umukumbi w’intama utatane.’ 32Ariko nimara kuzuka nzabatanga mu Galileya.» 33Petero asubiza amubwira ati «N’aho bose bahungabana kubera wowe, jyewe sinzigera mpungabana!» 34Yezu aramubwira ati «Ndakubwira ukuri : iri joro isake itarabika, uranyihakana gatatu.» 35Petero aramusubiza ati «N’aho nagomba gupfana nawe sinzakwihakana!» Abigishwa bose bavuga batyo.


36Nuko Yezu ajyana na bo ahantu hitwa Getsemani, maze abwira abigishwa be ati «Nimube mwicaye aha, umwanya ngiye hariya gusenga.» 37Ajyana na Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n’ishavu. 38Nuko arababwira ati «Umutima wanjye urashavuye byo gupfa; nimugume aha kandi mube maso hamwe nanjye.» 39Hanyuma yigira imbere gato agwa yubitse amaso, asenga agira ati «Data, niba bishoboka iyi nkongoro ice kure yanjye! Nyamara ntibibe uko jye nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka!» 40Agaruka ku bigishwa be maze asanga basinziriye; nuko abwira Petero ati «Ni ibyo byawe, ntiwashoboye kuba maso hamwe nanjye isaha imwe? 41Nimube maso kandi mwambaze, kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko: umutima w’umuntu uharanira ibyiza, naho umubiri wo ugira intege nke.» 42Arongera ajya kwambaza ubwa kabiri ati «Data, niba iyi nkongoro idashobora guhita ntayinyoyeho, icyo ushaka nigikorwe!» .


43Hanyuma agarutse asanga na none basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe. 44Arabihorera maze yongera kujya kwambaza ubwa gatatu, asubira muri ya magambo. 45Hanyuma asanga abigishwa be arababwira ati «Noneho nimusinzire muruhuke! Dore isaha irageze, Umwana w’umuntu agiye gushyirwa mu maboko y’abanyabyaha. 46Nimuhaguruke tugende ! Dore untanga ari hafi.»

47Akivuga ibyo, Yuda umwe muri ba Cumi na babiri atunguka aherekejwe n’abantu benshi bitwaje inkota n’ibibando, boherejwe n’abatware b’abaherezabitambo n’abakuru b’umuryango. 48Umugambanyi yari yabahaye iki kimenyetso ati «Uwo nza guhobera nkamusoma araba ari we mumufate.» 49Maze ako kanya yegera Yezu ati «Ndakuramutsa Mwigisha», nuko aramusoma. 50Naho Yezu aramubwira ati «Ncuti, kora icyakuzanye!» Nuko baratambuka, basingira Yezu baramufata. 51Ni bwo umwe mu bari kumwe na Yezu akuye inkota ye, ayikubita umugaragu w’umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi. 52Nuko Yezu aramubwira ati «Subiza inkota yawe mu rwubati, kuko abarwanisha inkota bose bazicishwa inkota. 53Ubona ko ntashobora gutabaza Data, akampa muri aka kanya imitwe irenze cumi n’ibiri y’abamalayika? 54Ariko se Ibyanditswe ko ari uko bigomba kumera byazarangira bite?» 55Ubwo nyine Yezu abwira rubanda ati «Mwaje n’inkota n’ibibando kumfata nk’aho ndi igisambo! Nyamara buri munsi nari nicaye mu Ngoro nigisha ntimwamfata. 56Ariko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyanditswe n’Abahanuzi byuzuzwe.» Nuko abigishwa baramutererana, bose barahunga.


57Abari bafashe Yezu bamujyana kwa Kayifa, umuherezabitambo mukuru, aho abigishamategeko n’abakuru b’umuryango bari bateraniye. 58Petero yari yamukurikiye yitaruye kugera ku ngoro y’umuherezabitambo mukuru, arinjira yicarana n’abagaragu bo mu rugo, ashaka kumenya amaherezo. 59Abatware b’abaherezabitambo n’Inama Nkuru yose, bashaka ibyo bahimbira Yezu ngo bamwicishe. 60Ariko ntibabibona n’ubwo abashinjabinyoma baje ari benshi. Nyuma haza babiri 61bati «Uyu muntu yaravuze ati ‘Nshobora gusenya Ingoro y’Imana maze nkogera kuyubaka mu minsi itatu.’» 62Nuko umuherezabitambo mukuru arahaguruka, aramubwira ati «Ko nta cyo usubiza ku byo bakurega?» 63Ariko Yezu aricecekera. Umuherezabitambo mukuru aramubwira ati «Nkurahije Imana ihoraho ngo utubwire niba uri Kristu, Umwana w’Imana.» 64Yezu aramusubiza ati «Wabyivugiye. Byongeye kandi nkwerurire, kuva ubu muzabona Umwana w’umuntu yicaye iburyo bw’Ushoborabyose, kandi aje ku bicu byo mu kirere.» 65Nuko umuherezabitambo mukuru ashishimura imyambaro ye ati «Atutse Imana ! Abagabo bandi turacyabakeneyeho iki ? Dore noneho mwiyumviye ko atutse Imana! 66Murabibona mute?» Baramusubiza bati «Akwiye urupfu!» 67Nuko bamucira mu maso, bamukubita ibipfunsi, abandi bamukubita inshyi 68bavuga bati «Umva ko uri Kristu, ngaho duhanurire! Ni nde ugukubise?»

69Naho ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo. Umuja aregera aramubwira ati «Nawe wari kumwe na Yezu Urnunyagalileya.» 70Ariko we ahakanira imbere ya bose ati «Sinumva icyo ushaka kuvuga.» 71Igihe yerekeye ku irembo undi muja aramubona, abwira abantu bari aho ati «Uyu yari kumwe na Yezu Umunyanazareti.» 72Nuko yongera kubihakanisha indahiro ati «Sinzi uwo muntu!» 73Bimaze akanya abari aho baregera, babwira Petero bati «Koko nawe uri uwabo! N’imvugo yawe irakugaragaza.» 74Noneho atangira gutukana no gucurikiranya indahiro ati «Uwo muntu nta bwo muzi!» Ako kanya isake irabika. 75Nuko Petero yibuka ijambo Yezu yari yamubwiye ati «Isake itarabika, uraba unyihakanye gatatu.» Nuko arasohoka, arirana ishavu.


27,1Igitondo gitangaje, abatware b’abaherezabitambo bose n’abakuru b’umuryango bajya inama yo kwicisha Yezu. 2Bamaze kumuboha baramushorera, bamushyira Pilato wari Umutware mukuru w’igihngu. 3Nuko Yuda wari wamugambaniye abonye ko bamuciriye urubanza rwo gupfa, yumva yigaye maze agarurira abatware b’abaherezabitambo n’abakuru b’umuryango bya biceri mirongo itatu bya feza, arababwira ati 4«Nacumuye, ngambanira amaraso y’umuntu w’umwere.» Baramusubiza bati «Bidutwaye iki? Ni wowe uzigorerwa!» 5Nuko bya biceri abijugunya imbere y’Ingoro, ava aho ajya kwimanika. 6Abatware b’abaherezabitambo bafata bya biceri, baravugana bati «Ntibikwiye ko bishyirwa hamwe n’amaturo yandi, kuko byaguzwe amaraso y’umuntu.» 7Nuko bamaze kujya inama, babigura umurima w’umubumbyi ngo bajye bahahamba abagenzi. Ni cyo gituma uwo murima witwa «umurima w’amaraso» kugeza na n’ubu. 9Nuko huzuzwa ibyo umuhanuzi Yeremiya yavuze ati «Bakiriye ibiceri mirongo itatu bya feza, ari byo kiguzi cy’uwagurishijwe n’abana ba Israheli, 10kandi babitanga ku murima w’umubumbyi nk’uko Nyagasani yabintegetse.»


11Yezu ajyanwa imbere ya Pilato, Umutware mukuru w’igihugu. Umutware aramubaza ati «Ni wowe Mwami w’Abayahudi ?» Yezu aravuga ati «Urabyivugiye.» 12Abatware b’abaherezabitambo n’abakuru b’umuryango bamurega byinshi, ariko we ntagire icyo asubiza. 13Nuko Pilato aramubaza ati «Ntiwumva ibyo byose bagushinja?» 14Nuko ntiyagira ijambo na rimwe amusubiza. Umutware biramutangaza cyane. 15Buri munsi mukuru, Umutware yari yaramenyereye kurekurira rubanda imfungwa imwe bishakiye. 16Ubwo hari imfungwa y’igihangange yitwaga Barabasi. 17Pilato abwira rubanda rwakoranye ati «Uwo mushaka ko mbarekurira ni nde, Barabasi cyangwa Yezu bita Kristu?» 18Nyamara yari azi ko bamutanze babitewe n’ishyari.


19Mu gihe yari yicaye mu rukiko aca urubanza, umugore we amutumaho ati «Uramenye ntiwivange mu by’uwo muntu w’intungane, dore naraye ndose byinshi byambabaje bitewe na we.» 20Ariko abatware b’abaherezabitambo n’abakuru b’umuryango bemeza rubanda ko basaba Barabasi, naho Yezu bakamwicisha. 21Nuko rero Umutware yongera kubabaza ati “Muri abo bombi uwo mushaka ko mbarekurira ni uwuhe?” Baramusubiza bati «Barabasi!» 22Pilato arababwira ati «Naho se Yezu bita Kristu mugenze nte?» Bose barasubiza bati «Nabambwe ku musaraba!» 23We ati «Ikibi se yakoze ni ikihe?» Ariko barushaho gusakuza bati «Nabambwe ku musaraba!»


24Nuko Pilato abonye ko nta cyo byunguye, ahubwo ko urusaku rurushaho kwiyongera, afata amazi akarabira imbere ya rubanda avuga ati «Ndi umwere w’ayo maraso, muzigorerwe.» 25Rubanda rwose rurasubiza ruti «Amaraso ye araduhame, twe n’abana bacu.» 26Nuko abarekurira Barabasi; naho Yezu amaze kumukubitisha ibiboko, aramubegurira ngo abambwe ku musaraba. 27Nuko abasirikare b’Umutware mukuru bajyana Yezu mu gikari cy’ingoro ye, bamukoranyirizaho igombaniro ryose. 28Baramwambura, bamwambika igishura gitukura, 29hanyuma baboha ikamba ry’amahwa barimutamiriza mu mutwe, bamufatisha n’urubingo mu kiganza cy’iburyo. Bagatera ivi imbere ye, bakamushungera bavuga bati «Urakarama, Mwami w’Abayahudi!» 30Nuko bakamuvunderezaho amacandwe, bagafata rwa rubingo bakarumukubita mu mutwe. 31Bamaze kumukwena bamwambura igishura, bamwambika imyambaro ye, maze bamujyana kumubamba ku musaraba.


32Basohotse bahura n’Umunyasireni witwa Simoni, bamuhatira gutwara umusaraba wa Yezu. 33Bageze ahantu hitwa Gologota, bikavuga ku Kigihanga, 34bamuha divayi ivanze n’indurwe ngo anywe; asomyeho yanga kuyinywa. 35Bamaze kumubamba ku musaraba bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo. 36Nuko bicara aho baramurinda, 37Hejuru y’umutwe we bahashyira urubaho rwanditseho icyo azize, ngo «Uyu ni Yezu, Umwami w’Abayahudi.» 38Icyo gihe hari ibisambo bibiri byari bibambanywe na we, kimwe iburyo, ikindi ibumoso. 39Abahisi bakamutuka bazunguza umutwe, 40bavuga bati «Wowe usenya Ingoro y’Imana ukongera kuyubaka mu minsi itatu, ikize ubwawe niba uri Umwana w’Imana, maze umanuke ku musaraba!» 41Abatware b’abaherezabitambo na bo bakamuseka, n’abigishamategeko n’abakuru b’umuryango bati 42«Yakijije abandi, none ntashoboye kwikiza ubwe! Harya ngo ni Umwami wa Israheli, ngaho namanuke ku musaraba tumwemere! 43Yiringiye Imana; nimukize rero ubu niba imukunze! Kuko yavuze ati ‘ndi Umwana w’Imana.’» 44N’abambuzi babambanywe na we bakamukwena batyo.


45Kuva ku isaha ya gatandatu kugeza ku isaha ya cyenda hacura umwijima ku isi yose. 46Ahagana ku isaha ya cyenda, Yezu avuga mu ijwi riranguruye ati «Eli, Eli, lama sabaktani?» Bivuga ngo «Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki?» 47Bamwe mu bari aho bamwumvise baravuga bati «Aratabaza Eliya!» 48Ako kanya umwe muri bo yiruka ajya gufata icyangwe, akivika muri divayi irura maze agitunga ku rubingo, aramuhereza ngo anywe. 49Ariko abandi baramubwira bati «Reka turebe niba Eliya aza kumukiza!» 50Yezu yongera kurangurura ijwi cyane, nuko araca.


(Aha barapfukama, bagaceceka akanya gato)


51Ni bwo umubambiko wo mu Ngoro y’Imana utanyutsemo kabiri kuva hejuru kugeza hasi; isi ihinda umushyitsi, ibitare biriyasa. 52Imva zirakinguka, n’imibiri y’abatagatifu benshi bapfuye irazuka. 53Yezu amaze kuzuka na bo bava mu mva zabo, bajya mu Murwa Mutagatifu maze babonekera abantu benshi. 54Umutegeka hamwe n’abasirikare be barindanaga Yezu, babonye umutingito w’isi n’ibyari bibaye, bagira ubwoba bwinshi baravuga bati «Uyu koko yari Umwana w’Imana!»


55Aho hari abagore benshi bareberaga kure; abo ni abari barakurikiye Yezu kuva mu Galileya bamukorera. 56Barimo Mariya Madalena, na Mariya nyina wa Yakobo na Yozefu, na nyina wa bene Zebedeyi. 57Bugorobye haza umuntu w’umukire w’i Arimatiya witwa Yozefu, na we akaba yari umwigishwa wa Yezu. 58Asanga Pilato amusaba umurambo wa Yezu. Nuko Pilato ategeka ko bawumuha. 59Yozefu ajyana umurambo wa Yezu, awuhambira mu mwenda utanduye; 60maze awuramblka mu mva nshya yari yaricukuriye mu rutare, hanyuma akingisha ibuye rinini umuryango w’imva, aragenda. 61Aho hari Mariya Madalena na Mariya wundi bicaye imbere y’imva.


62Umunsi w’umwiteguro w’isabato urangiye, bukeye bwawo, abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi bateranira kwa Pilato, 63baramubwira bati «Mutegetsi, twibutse ko wa munyakinyoma akiriho yavuze ati ‘Nzazuka iminsi itatu ishize!’ 64Nuko rero tegeka ko barinda imva kugeza ku munsi wa gatatu, hato abigishwa be bataza kumwiba bakabwira rubanda bati ‘Yazutse mu bapfuye!’ maze icyo kinyoma cya nyuma kikaruta icya mbere.» 65Pilato arabasubiza ati «Dore abarinzi; nimugende murinde imva uko mubyumva.» 66Nuko rero baragenda badanangira imva, bashyira ikimenyetso kuri rya buye maze bahasiga abazamu.

 

IVANJILI (Umwaka B)


+ Ububabare bw’Umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Mariko (Mk 14, 1 – 72; 15,1-47)

14.1 Icyo gihe hari hasigaye iminsi ibiri ngo Pasika ibe, n’umunsi mukuru w’imigati idasembuye. Nuko abatware n’abaherezabitambo n’abigishamategeko bashaka gufata Yezu ku mayeri ngo bamwice. 2Icyakora baravugaga bati «Ntibizabe ku munsi mukuru, ejo rubanda rudatera imidugararo.»

3Igihe Yezu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe, ari ku meza, haza umugore ufite agakopo kuzuye umubavu umininnye w’igiciro gikomeye. Nuko amaze kugakonyora, umubavu awusuka ku mutwe wa Yezu. 4Bamwe ariko birabarakaza, barabwirana bati «Uriya mubavu uzize iki? 5Uyu mubavu wajyaga kugurwa amadenari arenze magana atatu, maze agahabwa abakene!» Nuko batonganya uwo mugore. 6Ariko Yezu arababwira ati «Nimumureke! Muramutonganyiriza iki? Dore ibyo amaze kungirira ni byiza. 7Abakene muzabahorana iteka, kandi aho mushakiye mubagirira neza; naho jyewe ntimuzamporana iteka. 8Yakoze ibyo ashoboye: yasize umubiri wanjye ateganya ihambwa ryanye. 9Ndababwira ukuri: ku isi yose, aho Inkuru Nziza izamamazwa hose, bazajya bavuga n’ibyo uyu mugore amaze gukora bamwibuke.» 10Nuko Yuda Isikariyoti, umwe muri ba Cumi na babiri, asanga abatware b’abaherezabitambo bakuru, agira ngo azamubagabize. 11Ngo babyumve barishima, maze bamusezeranya kuzamuha ikiguzi. Yuda asigara ashaka uburyo bwo kumutanga.

12Umunsi wa mbere wo kurya Imigati idasembuye, ari na wo babagagaho intama za Pasika, abigishwa be baramubaza bati «Urashaka ko tujya gutegura he, ngo uharire Pasika?» 13Yezu yohereza babiri mu bigishwa be, arababwira ati «Nimujye mu murwa, muri buhure n’umuntu wikoreye ikibindi cy’amazi, mumukurikire 14maze aho yinjira mubwire nyir’urugo muti ‘Umwigisha aravuze ngo: Icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika hamwe n’abigishwa banjye kiri hehe?’ 15Ari bubereke mu nzu yo hejuru lcyumba kigari, gishashe kandi giteguye neza, abe ariho mudutegurira ibya Pasika.» 16Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika.

17Bugorobye, Yezu azana na ba Cumi na babiri. 18Nuko igihe bari ku meza barya, Yezu aravuga ati «Ndababwira ukuri: umwe muri mwe dusangira, agiye kungambanira.» 19Nuko barashavura, batangira kumubaza umwe umwe bati «Mbese yaba ari jyewe?» 20Arabasubiza ati «Ni umwe muri ba Cumi na babiri; dore dukoreye ku mbehe rimwe. 21Koko Umwana w’umuntu aragiye, nk’uko ibyanditswe bimuvuga, ariko hagowe uwemeye kumugambanira! Ibyiza ni uko uwo muntu aba ataravutse.» 22Nuko igihe bafunguraga, Yezu afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura, arawubahereza avuga ati «Nimwakire: iki ni umubiri wanjye.» 23Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. 24Nuko arababwira ati «Iki ni amaraso yanjye y’Isezerano, amenewe abantu batabarika. 25Ndababwira ukuri: Nta bwo nzongera kunywa ku muto y’imizabibu, kugeaza k’umunsi nzanywera divayi nshya mu Ngoma y’Imana.»

26Bamaze kuririmba zaburi, barasohoka bajya ku musozi w’Imizeti. 27Yezu arababwira ati «Mwese ibigiye kumbaho biratuma muhungabana, kuko byanditswe ngo ‘Nzakubita umushumba, maze intama zitatane.’ 28 Ariko nimara kuzuka, nzabatanga mu Galileya.» 19Petero aramubwira ati «N’aho bose bahungabana, jye ntibizambaho!» 30Yezu aramusubiza ati «Ndakubwira ukuri: None muri iri joro, isake itarabika ubwa kabiri, uraba umaze kunyihakana gatatu.» 31Ariko we arakomeza ati «N’aho nagomba gupfana nawe, sinakwihakana!» Abandi bose na bo bavuga batyo. 32Nuko bajya mu murima witwa Getsemani, maze Yezu abwira abigishwa be ati «Nimube mwicaye hano, umwanya ngiye gusenga.» 33Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani, maze atangira kugira ubwoba n’ishavu. 34Arababwira ati «Umutima wanjye ushavuye byo gupfa; nimugume aha, maze mube maso.» 35Yigiye imbere gato yikubita hasi, arasaba ngo niba bishoboka, iyo saha ice kure ye. 36Yaravugaga ati «Abba, Dawe! byose biragushobokera: igizayo iyi nkongoro; nyamara ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka.» 37Yezu aragaruka, asanga basinziriye; abwira Petero ati «Simoni, urasinziriye, ntiwashoboye kuba maso isaha n’imwe? 38Nimube maso, musenge kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko ; koko umutima w’umuntu uharanira ibyiza, ariko umubiri we ukagira intege nke.»

39Yezu asubirayo, yongera kwambaza avuga nka mbere. 40Hanyuma agarutse, asanga na none basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe; nuko ntibabona icyo bamusubiza. 41Ubwa gatatu araza arababwira ati «Noneho nimusinzire, muruhuke! Nimurekere aho. Isaha irageze; dore Umwana w’umuntu agiye gushyirwa mu maboko y’abanyabyaha, 42Nimuhaguruke tugende! Dore untanga ari hafi.»

43Nuko ako kanya akivuga, Yuda umwe muri ba Cumi na babiri azana n’igitero cy’abantu bafite inkota n’ibibando, boherejwe n’abaherezabitambo bakuru, n’abigishamategeko, n’abakuru b’imiryango. 44Umugambanyi yari yabahaye ikimenyetso ati «Uwo nza guhobera nkamusoma, araba ari we: mumufate maze mumujyane, mumenye ntabacike.» 45Nuko Yuda araza yegera Yezu ati «Mwigisha!» nuko aramusoma. 46Ba bandi bahita basumira Yezu ubwo, baramufata. 47Umwe mu bari aho, akura inkota ayikubita umugaragu w’umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi. 48Nuko Yezu arababwira ati «Mwaje kumfata mufite inkota n’ibibando nk’aho ndi igisambo! 49Nyamara iminsi yose nabaga ndi kumwe namwe mu Ngoro nigisha, ntimwamfashe. Ariko ibi bibereye kugira ngo lbyanditswe byuzuzwe,» 50Nuko bose bamusiga aho barahunga. 51Hari umusore wari ukurikiye Yezu, yifubitse igishura cyonyine; nuko baramufata. 52We rero arabiyaka, abasigira igishura mu ntoki, ahunga yambaye ubusa.

53Nuko Yezu bamushyira umuherezabitambo mukuru, maze abatware b’abaherezabitambo, n’abakuru b’imiryango, n’abigishamategeko baraterana bose. 54Petero akaba yari yamukurikiriye kure, kugera mu ngoro y’umuherezabitambo mukuru, maze yicarana n’abagaragu ku ikome, arota. 55Ubwo rero abatware b’abaherezabitambo n’inama nkuru yose bashaka icyo bashinja Yezu kugira ngo bamucire urwo gupfa, ariko barakibura. 56Benshi nanone bamushinjaga ibitari byo, n’ibyo bamushinje ntibabihuze. 57Bamwe barahaguruka, bamushinja ibinyoma bavuga bati 58«Twamwumvise avuga ati ‘Jyewe nzasenya iyi Ngoro yubatswe n’amaboko y’abantu, maze mu minsi itatu nubake indi itubakishijwe amaboko y’abantu.’» 59 Ariko no kuri ibyo, uko bamuregaga ntibabihuze.

6ONuko umuherezabitambo mukuru arahaguruka, ahagarara hagati y’iteraniro abaza Yezu ati «Nta cyo usubiza ku byo aba bantu bakurega?» 61We rero araceceka, ntiyagira icyo asubiza. Umuherezabitambo mukuru arongera aramubaza ati «Mbese uri Kristu, Umwana wa Nyagusingizwa?» 62Yezu arasubiza ati «Ndi we, byongeye kandi muzabona Umwana w’umuntu yicaye iburyo bwa Nyir’Ububasha munamubone aje ku bicu by’ijuru.» 63Nuko umuherezabitambo mukuru ashishimura imyambaro ye, avuga ati « Abagabo bandi dushaka ni ab’iki? 64Mwiyumviye ukuntu atutse Imana. Mubitekerezaho iki?» Bose bahamya ko akwiye gupfa, 65Hanyuma bamwe batangira kumuvunderezaho amacandwe no kumupfuka mu maso, no kumukubita inshyi bamubwira bati «Ngaho duhanurire!» Abagaragu na bo bamukubita inshyi.

66Icyo gihe Petero yari mu rugo, maze haza umwe mu baja b’umuherezabitambo mukuru. 67Abonye Petero yota aramwitegereza, maze aramubwira ati «Nawe wari kumwe na Yezu w’i Nazareti!» 68Petero ahakana avuga ati «Ibyo simbizi, sinumva icyo ushaka kuvuga.» Arahaguruka ajya ku irembo. 69Wa muja yongera kumwitegereza, abwira abari aho ati «Koko uriya ni umwe muri bo!» 70We ariko arongera arahakana. Hashize akanya, abari aho babwira Petero bati «Ni ukuri, uri umwe muri bo! Byongeye kandi uri Umunyagalileya.» 71Nuko we atangira kurahira yimazeyo ati «Uwo muntu muvuga nta bwo muzi!» Ako kanya isake ibika ubwa kabiri. 72Nuko Petero yibuka ijambo Yezu yari yamubwiye ati «Isake itarabika ubwa kabiri uzaba unyihakanye gatatu.» Nuko araturika ararira.

15,1Mu gitondo kare, abatware b’abaherezabitarnbo bateranira hamwe n’abakuru b’imiryango n’abigishamategeko, mbese abagize inama nkuru bose. Bamaze kuboha Yezu, baramujyana bamushyikiriza Pilato. 2Nuko Pilato aramubaza ati «Mbese uri umwami w’Abayahudi?» Yezu aramusubiza ati «Urabyivugiye.» 3Abatware b’abaherezabitambo bamurega byinshi. 4Pilato arongera aramubaza ati «Nta cyo usubiza? Ntiwumva ibyo bakurega byose?» 5Yezu ariko ntiyongera kugira icyo asubiza, Pilato biramutangaza cyane.

6Buri munsi mukuru yabarekuriraga imwe mu mfungwa babaga bamusabye, 7Ubwo rero mu buroko hakaba uwitwa Barabasi, wari wafatanywe n’abandi bagome bari biciye umuntu mu myivumbagatanyo. 8Nuko rubanda rurazamuka, batangira gusaba Pilato ngo abagirire uko yabamenyereje. 9Pilato arababaza ati «Murashaka ko mbarekurira umwami w’Abayahudi?» 10Yari azi neza ko abaherezabitambo bakuru bari bamutanze babitewe n’ishyari. 11Ubwo ariko abaherezabitambo bakuru boshya rubanda gusaba ko abarekurira Barabasi. 12Pilato arongera arababaza ati «Maze se ngire nte uwo mwita umwami w’Abayahudi?» 13Bo rero batera hejuru bati «Mubambe ku musaraba!» 14Pilato arababaza ati «lkibi yakoze ni ikihe?» Bo rero barushaho gutera hejuru bati «Mubambe ku musaraba!» 15Pilato ahitamo gushimisha rubanda, abarekurira Barabasi. Amaze gukubitisha Yezu, aramutanga ngo bajye kumubamba

16Nuko abasirikare bajyana Yezu mu gikari cy’ingoro ya Pilato, maze bakoranya igombaniro ryose. 17Bamwambika igishura gitukura, nyuma baboha ikizingo cy’amahwa, bakimushyira ku mutwe. 18Nuko batangira kumushungera bavuga bati «Turakuramya, Mwami w’Abayahudi!» 19Ubwo bamukubitisha urubingo mu mutwe, bakamuvunderezaho amacandwe, maze bagatera ivi imbere ye byo kumuramya. 20Bamaze kumukwena batyo bamwambura igishura gitukura, bamwambika imyambaro ye, baramushorera bajya kumubamba.

21Mu nzira bafatirana Simoni w’i Sireni, se wa Alegisanderi na Rufusi wiviraga mu murima, ngo amutwaze umusaraba. 22Nuko bajyana Yezu ahantu hitwa Gologota, bikavuga ku Kigihanga. 23Bamuha divayi ivanze n’indurwe ngo abinywe, ariko ntiyabyakira. 24Nuko baramubamba. Hanyuma bigabanya imyambaro ye, bayikoreraho ubufindo ngo bamenye icyo buri wese yegukana. 25Bamubambye ari ku isaha ya Gatatu. 26Hari kandi urubaho rwanditseho icyo azize, ngo «Umwami w’Abayahudi.» 27Maze bamubambana n’abagome babiri, umwe iburyo undi ibumoso bwe. (28)29Abahisi bakamutuka bazunguza umutwe kandi bavuga ngo «Ngaho da! Wowe usenya Ingoro y’Imana maze ukongera ukayubaka mu minsi itatu, 30ikize ubwawe wimanure ku musaraba!» 31Abatware b’abaherezabitambo hamwe n’abigishamategeko bamushinyaguriraga bavuga ngo «Yakijije abandi, none yananiwe kwikiza ubwe! 32Kristu, Umwami wa Israheli, namanuke ku musaraba ubu ngubu, kugira ngo tubone maze twemere!» Ndetse n’abari babambanywe na we, na bo baramutukaga.

33Bigejeje ku isaha ya gatandatu, umwijima ucura ku isi yose, kugeza ku isaha ya cyenda. 14Nuko ku isaha ya cyenda, Yezu avuga nu ijwi riranguruye ati «Eloyi, Eloyi, lama sabaktani?» bivuga ngo «Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki?» 35Bamwe mu bari aho bamwumvise baravuga bati «Dore aratabaza Eliya!» 36Umwe ariruka avika icyangwe muri divayi irura, maze agitunga ku rubingo, aramuhereza ngo anywe avuga ati «Nimureke turebe niba Eliya aza kumumanura.» 37Yezu arangurura ijwi cyane, nuko araca.

(Aha barapfukama bagaceceka akanya gato)

38Maze umubambiko wo mu Ngoro y’Imana utanyukamo kabiri, kuva hejuru kugeza hasi. 39Nuko umutegeka w’abasirikare wari uhagaze imbere ye, abonye ko aciye atyo aravuga ati «Koko, uyu yari umwana w’Imana!» 40Hari n’abagore bareberaga kure. Barimo Mariya Madalena, na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yoze, na Salome, 41bajyaga bakurikira Yezu kandi bakamukorera igihe yari mu Galileya. Bari kumwe n’abandi bagore benshi bari barazamukanye na we ajya i Yeruzalemu.

42Bugorobye, kuko hari ku mwiteguro w’isabato, 43Yozefu w’i Arimatiya, umujyanama w’umunyacyubahiro wari utegereje na we Ingoma y’Imana, ashirika ubwoba aza kwa Pilato, maze asaba umurambo wa Yezu. 44Pilato atangazwa nuko yaba yapfuye, ahamagaza umutegeka w’abasirikare, amubaza niba hashize igihe apfuye. 45Amaze kubyemezwa n’uwo mutegeka, yemerera Yozefu kujyana umurambo. 46Yozefu ngo amare kugura umwenda, amanura umurambo wa Yezu ku musaraba, awuzingiraho uwo mwenda, maze awushyingura mu mva yari yacukuwe mu rutare. Hanyuma ahirikira ibuye ku muryango w’imva. 47Nuko Mariya Madalena na Mariya nyina wa Yoze bitegereza aho bamushyize.

 

KU CYUMWERU CY’AMASHAMI  /  UMWAKA C

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Fil 2, 8-9)

 

Inyik/ Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

Kristu yemeye kumvira ari twebwe agirira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Ni cyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose.

Inyik/ Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

 

IVANJILI (UMWAKA C) 

 

+ Ububabare bw’Umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Luka

(Lk 22, 14-71; 23, 1-56)

 

22,14Igihe kigeze Yezu ajya ku meza hamwe n’intumwa ze, 15maze arazibwira ati “Nifuje cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. 16Ndabibabwiye : nta bwo nzongera kuyirya itaruzurizwa mu Ngoma y’Imana.” 17Nuko yakira inkongoro ya divayi bamuhereje, ashimira Imana maze arababwira ati “Nimwakire musangire. 18Koko ndabibabwiye : sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y’imizabibu, kugeza igihe Ingoma y’Imana izaba yaje.” 19Hanyuma afata n’umugati ashimira Imana, arawumanyura, awubahereza avuga ati “Iki ni umubiri wanjye ubatangiwe; mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye.” 20Barangije kurya, n’inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati “Iyi ni inkongoro y’Isezerano rishya, rishingiye ku maraso yanjye abamenewe. 21Nyamara ugiye kungambanira turiho turasangira. 22Koko Umwana w’umuntu aragiye nk’uko byagenwe ; ariko hagowe umuntu umutanze !” 23Ubwo batangira kubazanya ugiye gukora ibyo uwo ari we.

 

24Nuko batangira kujya impaka ngo : umukuru muri bo yaba uwuhe ? 25Arababwira ati “Abami batwara amahanga bayategeka uko bishakiye, n’abandi bayafiteho ubutegetsi bagakunda ko babita abagiraneza. 26Kuri mwe rero si ko bimeze. Ahubwo umukuru muri mwe nagenze nk’aho ari we muto, kandi umutware ahinduke umugaragu. 27Ni ko se, umukuru ni uwuhe : uri ku meza, cyangwa ni uhereza ? Si uwo se uri ku meza ? Jyewe rero ndi hagati yanyu nk’umuhereza ! 28Mwebwe muri abankomeyeho mu bigeragezo nagize. 29Nanjye nabageneye Ingoma nk’uko Data yayingeneye, 30kugira ngo muzarire kandi muzanywere ku meza yanjye mu Ngoma yanjye ; kandi muzicare ku ntebe z’ubutware, mucire imanza imiryango cumi n’ibiri ya Israheli.”

 

31Nuko Yezu aravuga ati “Simoni, Simoni ! Dore Sekibi yabasabye ngo abashungure nk’ingano, 32ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka. Nawe rero numara kwisubiraho, uzakomeze abavandimwe bawe.” 33Aramusubiza ati “Mwigisha, niteguye kujyana nawe, badufunga cyangwa batwica.” 34Ariko we aramusubiza ati “Yewe Petero nkubwire : uyu munsi isake ntiri bubike utaranyihakana gatatu ngo ntunzi.”

 

35Hanyuma arababwira ati “Igihe mbohereje nta gasaho k’ibiceri, nta mufuka, nta n’inkweto, ese hari icyo mwabuze ?” Baramusubiza bati “Nta cyo.” 36Arababwira ati “Ubu noneho ufite agasaho k’ibiceri nakajyane ; n’ufite umufuka abigenze atyo ; n’udafite inkota nagurishe igishura cye maze ayigure. 37Koko ndabibabwiye : ni ngombwa ko Ibyanditswe binyuzurizwaho ngo ‘Yabariwe mu bagome.’ Koko rero ibinyerekeyeho bigiye kurangira.” 38Baramubwira bati “Mwigisha, dore hano hari inkota ebyiri.” Arabasubiza ati “Birahagije !”

 

39Arasohoka ajya ku musozi w’Imizeti nk’uko yari asanzwe abigenza, n’abigishwa baramukurikira. 40Amaze kuhagera arababwira ati “Nimwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko.” 41Nuko arabitarura ajya ahareshya n’aho umuntu yatera ibuye ; arapfukama asenga agira ati 42“Dawe, ubishatse wakwigizayo iyi nkongoro ! Ariko ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ubishaka.” 43Nuko umumalayika wo mu ijuru aramubonekera, aramukomeza. 44Asambishwa n’agahinda nyamara arushaho gusenga, abira ibyuya by’amaraso byatonyangiraga hasi. 45Amaze kwambaza arahaguruuka, asanga abigishwa be basinzirijwe n’agahinda. 46Arababwira ati “Koko mwasinziriye? Nimuhaguruke maze mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko !”

 

47Akivuga ibyo hatunguka igitero cy’abantu babanjirijwe n’uwitwa Yuda, umwe mu ba Cumi na babiri. Yegera Yezu kugira ngo amuhobere. 48Yezu aramubwira ati “Yuda, ni koko utanze Umwana w’umuntu umusoma ?” 49Abari bakikije Yezu babonye ibigiye kuba, baramubwira bati “Mwigisha, turwanishe inkota se ?” 50Nuko umwe muri bo ayikubita umugaragu w’umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi kw’iburyo. 51Ariko Yezu arababwira ati “Nimusigeho !” Aherako amukora ku gutwi, aramukiza. 52Hanyuma Yezu abwira abari bamuteye, ari bo batware b’abaherezabitambo, n’abakuru b’abarinzi b’Ingoro, n’abakuru b’umuryango ati “Mwanteye mufite inkota n’ibibando nk’aho ndi igisambo. 53Nyamara buri munsi nari kumwe namwe mu Ngoro, ntimwagira icyo munkoraho. Ariko ubu ni igihe cyanyu cyo kwisunga umwijima.”

 

54Yezu bamufata ubwo, baramujyana bamwinjiza mu nzu y’umuherezabitambo mukuru. Naho Petero abakurikirira kure. 55Bari bacanye umuriro mu gikari barawukikiza barota, Petero na we akaba yari yicaranye na bo. 56Nuko umuja amubonye yicaye ku ikome, aramwitegereza maze aravuga ati “N’uyu yari kumwe na we !” 57Ariko Petero ahakana avuga ati “Wa mugore we, uwo muntu nta bwo muzi.” 58Hashize akanya undi amubonye ati “Nawe uri umwe muri bo !” Petero ati “Wa mugabo we, nta bwo ndi uwo muri bo.” 59Hashize nk’isaha,  undi yemeza akomeje ati “Ni ukuri: n’uyu yari kumwe na we, ndetse ni n’Umunyagalileya !” 60Petero ati “Wa mugabo we, sinzi ibyo uvuga.”Muri ako kanya akivuga ibyo, isake irabika. 61Nuko Nyagasani arakebuka yitegereza Petero, maze Petero yibuka rya jambo Nyagasani yari yamubwiye ati “Uyu munsi, isake itarabika uraba wanyihakanye gatatu.” 62Nuko Petero asohoka arirana ishavu.

 

63Ubwo abantu barindaga Yezu bamujyaho baramushinyagurira, bakanamukubita. 64Bari bamupfutse mu maso, nuko bakamubaza bati “Ngaho fora : ni nde ugukubise ?” 65Maze bamuhunda n’ibindi bitutsi byinshi. 66Bumaze gucya, inama y’abakuru b’umuryango n’abatware b’abaherezabitambo n’abigishamategeko iraterana, maze bahamagaza Yezu mu rukiko rwabo. 67Baravuga bati “Niba uri Kristu, bitubwire !” Arabasubiza ati “Nimbibabwira ntimubyemera, 68kandi nimbabaza ntimunsubiza. 69Ariko guhera ubu, Umwana w’umuntu agiye kwicara iburyo bw’Imana Nyir’ububasha.” 70Nuko bose baravuga bati “Rero uri Umwana w’Imana !” Arabasubiza ati “Murabyivugiye : ndi we.” 71Batera hejuru bati “Abagabo bandi ni ab’iki ? Ubwacu turamwiyumviye !”

 

23,1Hanyuma ikoraniro ryose rirahaguruka, bamujyana kwa Pilato. 2Batangira kumurega bavuga bati “Twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu, akabuza gutanga umusoro wa Kayizari kandi akiyita Kristu Umwami.” 3Pilato aramubaza ati “Koko uri umwami w’Abayahudi ?” Aramusubiza ati “Urabyivugiye !” 4Pilato abwira abatware b’abaherezabitambo na rubanda ati “Nta cyaha nsanganye uyu muntu cyatuma ahanwa.” 5Bo rero bahatiriza bavuga bati “Agomesha abantu ari na ko yigisha muri Yudeya yose, yatangiriye mu Galileya none ageze ino.”

 

6Pilato abyumvise, abaza niba uwo muntu ari Umunyagalileya. 7Amaze kumenya ko atwarwa na Herodi, amwoherereza Herodi wari i Yeruzalemu muri iyo minsi. 8Herodi abonye Yezu arishima cyane kuko yahoraga yifuza kumubona, kubera ibyo yamwumvagaho. Ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza. 9Amubaza ibibazo byinshi, ariko Yezu ntiyagira icyo amusubiza. 10Abatware b’abaherezabitambo n’abigishamategeko bari aho bamurega byinshi. 11Nuko Herodi afatanyije n’abasirikare be, aramushinyagurira cyane, amuhindura urw’amenyo, hanyuma amwambika umwenda urabagirana amusubiza atyo kwa Pilato. 12Herodi na Pilato bahera ubwo baruzura, kandi mbere hose baraziranaga.

 

13Nuko Pilato akoranya abatware b’abaherezabitambo, abakuru b’umuryango na rubanda. 14Arababwira ati “Mwanzaniye uyu muntu muvuga ko agandisha rubanda. Namubarije imbere yanyu, sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. 15Na Herodi ni uko, dore nguyu yamutugaruriye. Uyu muntu nta cyo yakoze gikwiye kumwicisha. 16Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. 18Ariko bo basakuriza icyarimwe bati “Uwo nguwo napfe ! Uturekurire Barabasi !” 19Barabasi uwo akaba yari afungiwe imidugararo yadutse mu mugi, no kuba yarishe umuntu. 20Nuko Pilato wifuzaga kurekura Yezu, yongera kubabwira kwa kundi. 21Ariko barushaho  gusakuza bati “Mubambe, mubambe ku musaraba !” 22Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu ati “Ikibi uyu muntu yakoze ni ikihe ? Nta cyo namusanganye gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende.” 23Ariko bo barushaho gusakabakabamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rurshaho kwiyongera. 24Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye gikorwa. 25Abarekurira uwo basabaga, wari warafungiwe guteza imidugararo no kwica umuntu ; naho Yezu aramubagabiza.

 

26Igihe bamushoreye, baza gufatirana uwitwa Simoni w’i Sireni wiviraga mu mirima ye ; bamuhekesha umusaraba agenda inyuma ya Yezu awumutwaje. 27Yezu yari akurikiwe n’imbaga nyamwinshi y’abantu, barimo abagore baborogaga bamuririra. 28Bigeze aho Yezu arabakebuka maze arababwira ati “Bakobwa b’i Yeruzalemu, mwindirira ahubwo nimwiririre mwe n’abana banyu ! 29Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati ‘Hahirwa ingumba n’inda zitabyaye, n’amabere atonkeje’ 30Icyo gihe bazinginga imisozi ngo ‘Nimuturidukireho’, n’utununga ngo ‘Nimudutwikire.’ 31None se niba bagiriye batya igiti kibisi, icyumye bazakigenzereza bate ?” 32Bari bashoreye n’abandi babiri b’abagiranabi, bagira ngo babicire hamwe na we. 33Nuko bageze ahantu hitwa ku Kigihanga, barahamubamba hamwe na ba bagiranabi, umwe iburyo undi ibumoso. 34Nuko Yezu yambaza avuga ati “Dawe, bababarire kuko batazi icyo bakora.” Hanyuma  bigabanya imyambaro ye bayikoreyeho ubufindo. 35Rubanda baguma aho bamurebera, abatware bo bakamunnyega bavuga bati “Yakijije abandi, ngaho na we niyikize niba ari Kristu Intore y’Imana !” 36Abasirikare na bo bakamukwena, maze baramwegera bamuhereza divayi irura 37bavuga “Niba uri umwami w’Abayahudi, ngaho ikize ubwawe !” 38Hejuruye hari handitse itangazo ngo “Uyu ni umwami w’Abayahudi.”

 

39Umwe mu bagiranabi bari babmbanywe na we yaramutukaga avuga ati “Harya si wowe Kwistu ? Ngaho ikize ubwawe, natwe udukize !” 40Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati “Mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe rumwe na we !  41Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze ; naho we nta kibi yakoze. 42Arongera ati “Yezu, uranyibuke igihe uzazira kwima Ingoma yawe.” 43Yezu ni ko kumusubiza ati “Ndakubwira ukuri : uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry’Imana.” 44Hari nko ku isaha ya gatandatu, maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima bigeza ku isaha ya cyenda. 45Umubambiko wo mu Ngoro utanyukamo kabiri. 46Nuko Yezu arangurura ijwi ati “Dawe, nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe.” Amaze kuvuga atyo araca.

 

(Aha barapfukama, bagaceceka akanya gato)

 

47Umutware w’abasirikare abonye ibyo bibaye, asingiza Imana avuga ati “Koko uriya muntu yari intungane.” 48Abantu bose bari bahururiye kureba ibyabaye, babonye ibimaze kuba bikubura bataha bikubita mu gituza. 49Abamenyi ba Yezu bose bari bahagaze ahitaruye, hamwe na ba bagore bari baturutse mu Galileya bamuherekeje, bakomeza kubyitegereza. 50Nuko hagoboka umugabo witwa Yozefu, umwe mu bagize Inama Nkuru, akaba umuntu w’imico myiza kandi w’intungane. 51We ntiyari yemeye imigambi mibi ya bagenzi be n’ibyo bari barakozze. Yakomokaga ahitwa Arimatiya, umugi wo muri Yudeya, kandi akaba yari ategereje kubona Ingoma y’Imana. 52Nuko asanga Pilato amusaba umurambo wa Yezu. 53Awumanura ku musaraba awuzingiraho umwenda, maze awushyingura mu mva yari yacukuwe mu rutare, itigeze igira uyihambwamo. 54Wari umunsi w’umwiteguro wabanzirizaga isabato. 55Abagore bari bavanye na Yezu mu Galileya bakurikira Yozefu ; bitegereza imva n’ukuntu bari bashyizemo umurambo we. 56Nuko barataha bajya gutegura imibavu n’ibindi bihumura. Maze ku isabato bararuhuka nk’uko byari bitegetswe.   

 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »