Amasomo ku wa Kabiri

ISOMO RYA MBERE

 

Umuhanuzi Izayi (Iz 49, 1-6)

1Birwa nimunyumve; bihugu bya kure muntege amatwi! Uhoraho yampamagaye ntaravuka; nkiri mu nda ya mama, izina ryanjye yararivugaga. 2Umunwa wanjye yawugize nk’inkota ityaye, ankinga mu gacucu k’ikiganza cye, angira nk’umwambi utyaye ampisha mu mutana we. 3Yarambwiye ati «Uri umugaragu wanjye, (Israheli), ni wowe nzagaragarizamo ikuzo ryanjye. » 4Ariko jye naribwiraga nti «Naruhiye ubusa, mvunwa n’ibidafite akamaro.» Nyamara Uhoraho ni we uzandenganura, igihembo nagiteguriwe iruhande rw’Imana yanjye. 5None ngaha Uhoraho yabyivugiye, we wandemeye kumubera umugaragu kuva nkiri mu nda ya mama, kugira ngo mugarurire Yakobo, mukorakoranyirize Israheli; guhera ubu rero mfite ubutoni kuri Uhoraho, ububasha bwanjye bukaba ari Imana yanjye. 6Yaranbwiye ati «Gusubiranya imiryango ya Yakobo no kugarura abarokotse ba Israheli, ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye; ahubwo nakugeneye kuba urumuri rw’amahanga, kugira ngo umukiro wanjye usakare kugera mu mpera z’isi.»


ZABURI (Zab 71 (70), 1-2,3, 5a.6, 15.17)

 

Inyik/ Nzamamaza umutsindo wawe n’agakiza kawe,

ubuziraherezo!

 

Uhoraho, ni wowe buhungiro bwanjye,

sinzateterezwa bibaho.

Mu butabera bwawe unkiranure, undengere,

untege amatwi maze undokore.

 

Umbere urutare negamira,

nshobora guhungiramo buri gihe;

wiyemeje kunkiza,

wowe rutare rwanjye rw’intamenwa.

 

Ni wowe mizero yanjye Nyagasani,

narakwisunze kuva nkivuka,

unyitorera nkiva mu nda ya mama,

ni cyo gituma nzahora ngusingiza.

 

Nzatangaza ukuntu uri indahemuka,

iminsi yose namamaze agakiza kawe,

kuko ibyiza byawe bitagira ingano.

Mana, wanyiyigishirije kuva mu buto bwanjye,

na n’ubu ndacyarata ibyiza byawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Uragasingizwa Nyagasani,

wowe Mwami uganje mu ikuzo iteka ryose!

Habwa ikuzo Kristu, Umwami wacu,

wowe wumviye Imana So wemera kubambwa ku musaraba,

boshye umwana w’intama bajyanye mu ibagiro.

Uragasingizwa Nyagasani,

wowe Mwami uganje mu ikuzo iteka ryose!


IVANJILI


+ Yohani (Yh 13, 21-33.36-38)

Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, igihe yari ku meza hamwe n’abigishwa be, 21ashenguka umutima maze avuga yemeza ati «Ndababwira ukuri koko: umwe muri mwe agiye kungambanira.» 22Abigishwa be batangira kurebana, bibaza uwo ashaka kuvuga. 23Nuko umwe mu bigishwa, uwo Yezu yakundaga, akaba yegamiye Yezu ku gituza. 24Simoni Petero amwicira ijisho, aramubwira ati «Mubaze uwo avuga uwo ari we.» 25Wa mwigishwa uko yakegamye mu gituza cya Yezu, aramubwira ati «Nyagasani, uwo uvuze ni nde?» 26Yezu aramusubiza ati «Ni uwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha.» Nuko akoza ikimanyu cy’umugati, agihereza Yuda mwene Simoni Isikariyoti. 27Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi amwinjiramo. Nuko Yezu aramubwira ati «Ibyo ugiye gukora bigire vuba.» 28Ariko mu bari aho ku meza, ntihagira umenya ikimuteye kuvuga ibyo. 29Kubera ko Yuda yari asanzwe ari umubitsi, bamwe bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby’umunsi mukuru, cyangwa se ngo agire icyo aha abakene. 30Amaze kumira icyo kimanyu cy’umugati aherako asohoka. Hari nijoro.


31Yuda amaze kugenda, Yezu aravuga ati «Ubu rero Umwana w’umuntu ahawe ikuzo, n’Imana iherewe ikuzo muri we. 32Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n’Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. 33Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi; muzanshaka, maze nk’uko nabibwiye Abayahudi nti ‘Aho ngiye ntimushobora kuhajya’, namwe ubu ni byo mbabwiye.» 36Simoni Petero aramubwira ati «Nyagasani, ugiye kujya he?» Yezu aramusubiza ati «Aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira; ariko amaherezo uzahankurikira.» 37Petero aramubwira ati «Mwigisha, ubu se nabuzwa n’iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira!» 38Yezu aramusubiza ati «Uzampfira? Ndakubwira ukuri koko: isake ntiza kubika, utaranyihakana gatatu.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »