Amasomo ku wa Kane

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro (Intg 17, 3-9)

3Abramu yubika umutwe ku butaka, Imana iramubwira iti 4«Ngiri rero Isezerano ryanjye nawe: uzaba sekuru w’imiryango itabarika. 5Nta bwo bazongera kukwita Abramu, ahubwo izina ryawe kuva ubu ribaye Abrahamu, kuko nzakugira sekuru w’imiryango itabarika. 6Nzaguha kororoka cyane, nzakuvanamo imiryango kandi abami bazakuvukaho. 7Nzagirana Isezerano nawe, nzanarigirane n’abazagukomokaho. Iryo Sezerano rizahoraho, kugira ngo mbe Imana yawe n’iy’urubyaro rwawe ubuziraherezo. 8Wowe n’urubyaro rwawe nzabaha gutunga burundu iki gihugu wasuhukiyemo, igihugu cyose cya Kanahani, maze nzababere Imana.» 9Imana ibwira Abrahamu iti «Uzakomeze rero Isezerano ryanjye, wowe n’abo uzabyara, uko ibisekuru bizasimburana.»


ZABURI (Zab 105 (104), 4-5, 6-7, 8-9)


Inyik/ Uhoraho yibuka ibyo yasezeranye.

Nimugarukire Uhoraho Nyir’ububasha,

mushakashake uruhanga rwe ubudahwema.

Nimwiyibutse ibikorwa bye bihebuje,

ibitangaza yakoze, n’amatangazo yivugiye.

 

Mwebwe, nkomoko ya Abrahamu umugaragu we,

bahungu ba Yakobo, abatoni be!

Ni we Uhoraho, Imana yacu,

umugenga w’isi yose.

 

Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho,

ijambo yarahiriye amasekuruza igihumbi,

rya Sezerano yagiranye na Abrahamu,

akarisubiriramo mu ndahiro.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab (95 (94),8)

 

Amagambo yawe Nyagasani,

aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo.

Uyu munsi ntitunangire umutima wacu,

ahubwo twumve ijwi ry’Uhoraho.

Amagambo yawe Nyagasani,

aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 8, 51-59)

Muri icyo gihe, Yezu abwira Abayahudi ati 51«Ndababwira ukuri koko: ukomera ku magambo yanjye ntateze gupfa bibaho.» 52Abayahudi baramubwira bati «Ngaha twamenya ko wahanzweho na Sekibi! Abrahamu yarapfuye n’abahanuzi barapfa. None wowe uravuga ngo ‘Ukomera ku magambo yanjye ntazakorwaho n’urupfu bibaho.’ 53Uzabe se uruta umubyeyi wacu Abrahamu wapfuye? N’abahanuzi na bo barapfuye! None ubwawe wibwira ko uri iki?» 54Yezu arabasubiza ati «Niba ubwanjye niha ikuzo, ikuzo ryanjye ryaba ari ubusa. Data ni we umpa ikuzo, ari na we muvuga ngo ni Imana yacu. 55Nyamara ntimumuzi, ariko jye ndamuzi; ndamutse mvuze ko ntamuzi, naba ndi umubeshyi nkamwe. Ni koko ndamuzi kandi ngakomera ku ijambo rye. 56Umubyeyi wanyu Abrahamu: yahimbajwe no kubona umunsi wanjye, yarawubonye maze aranezerwa.» 57Abayahudi baramubwira bati «Uba utaragira imyaka mirongo itanu, none ngo wabonye Abrahamu!» 58Yezu arababwira ati «Ndababwira ukuri koko: Abrahamu atarabaho nari ndiho.» 59Ni bwo bafashe amabuye yo kumutera, Yezu arihisha, nuko ava mu Ngoro. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »