Amasomo ku wa Kabiri

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Ibarura (Ibar 21, 4b-9)

Abayisraheli bari mu rugendo mu butayu, 4bimbaga iza gucikira intege mu nzira, 5itangira kugaya Imana na Musa ivuga iti «Mwadukuriye iki mu Misiri? Mwagira ngo tugwe muri ubu butayu butagira amazi ntibubemo n’umugati! Twarambiwe guhora turya iriya ngirwamugati.» 6Uhoraho aterereza Abayisraheli inzoka zifite ubumara butwika zirabarya, bapfamo abantu benshi cyane. 7Imbaga iza isanga Musa, iramubwira iti «Twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n’Uhoraho. None twingingire Uhoraho adukize ziriya nzoka!» Musa asabira imbabazi umuryango, 8maze Uhoraho aramubwira ati «Curisha inzoka isa n’izo zabateye, uyimanike ku giti. Uwo zizajya zirya akayireba azajya akira.» 9Musa acurisha inzoka y’umuringa, ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu maze akareba iyo y’umuringa, yahitaga akira.


ZABURI (Zab 102 (101), 2-3, 16-18, 19-21)


Inyik/ Uhoraho, umva isengesho ryanjye.

 

Uhoraho, umva isengesho ryanjye,

induru yanjye nikugereho!

Ntukampishe uruhanga rwawe umunsi nasumbirijwe;

jya untega amatwi igihe ngutabaje,

maze wihutire kunsubiza!

 

Amahanga yose azatinya izina ry’Uhoraho,

n’abami bose b’isi bazatinye ikuzo ryawe,

kuko Uhoraho azubaka Siyoni buindi bushya,

akahigaragariza yuje ikuzo;

ubwo agahugukira isengesho ry’abanyazwe ibyabo,

akita ku byo bamusaba.

 

Ibyo ngibyo nibyandikirwe igisekuruza kizaza,

maze umuryango mushya uzasingize Uhoraho;

kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw’ijuru,

aho ari mu Ngoro ye, akareba ku isi,

kugira ngo yumve amaganya y’imfungwa,

kandi abohore abaciriwe urwo gupfa.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 12,32)


Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

Mwana w’umuntu, wererejwe ku musaraba,

wiyegereza abantu bose.

Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

 

IVANJILI


+ Yohani(Yh 8, 21-30)

Muri icyo gihe, 21Yezu yongera kubwira Abayahudi ati «Ndagiye kandi muzanshaka, ariko muzapfana icyaha cyanyu. Aho ngiye ntimushobora kuhajya.» 22Abayahudi baravuga bati “Aho ntagiye kwiyahura, ubwo avuze ngo ‘Aho ngiye ntimushobora kuhajya’.” 23Yezu arababwira ati «Mwe muri abo hasi, jye nkaba uwo hejuru; mwe muri abo kuri iyi si, jye si ndi uwo kuri iyi si. 24Nababwiye ko muzapfana ibyaha byanyu. Muramutse mutemeye ko ndi uriho, muzapfana ibyaha byanyu.» 25Nuko baramubaza bati «Uri nde?» Yezu arabasubiza ati «Ndi uwo nababwiye ngitangira. 26Mfite byinshi mbavugaho n’urubanza nabacira. Ariko Uwantumye ni umunyakuri, kandi ibyo namwumvanye ni byo mbwira isi.» 27Ntibamenya ko yababwiraga Se. 28Yezu yungamo ati «Nimumara kwerereza Umwana w’umuntu, icyo gihe muzamenya ko ndi uriho, kandi ko ari nta cyo nkora ku bwanjye, ahubwo mvuga nk’uko Data yambwirije. 29Uwantumye turahorana, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibimunyura.» 30Amaze kuvuga atyo, benshi baramwemera. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »