Amasomo ku wa Gatanu

ISOMO RYA MBERE


Umuhanuzi Yeremiya (Yer 20,10-13)

Jyewe Yeremiya, 10numvise imigambi y’ubugome bwa rubanda, iterabwoba impande zose ngo «Nimumushinje, natwe tumushinje!» Abahoze ari incuti zanjye bari barekereje ko nagwa, bati «Wenda ahari yashukika tukamubona uburyo, tukamwihimura.» 11Cyakora Uhoraho ari kumwe nanjye, ak’intwari idahangarwa; abanzi banjye ni bo bagiye kudandabirana batsindwe. Bazakorwa n’ikimwaro cy’uko batsinzwe; bazahorane ikimwaro iteka, ubutazabyibagirwa. 12Uhoraho Imana, Umugaba w’ingabo, ni wowe uzi imibereho y’intungane, ugasuzuma umutima n’ibitekerezo bye, nzareba ukuntu uzabantsindira kuko ari wowe naragije akaga kanjye. 13Nimuririmbire Uhoraho mumusingize, kuko yaruye ubugingo bw’umuzigirizwa mu minwe y’abagiranabi.


ZABURI (Zab 18 (17), 2-3, 5-6,7)


Inyik/ Haragasingizwa Imana: ni yo Mukiza wanjye!


Uhoraho, ndagukunda wowe mbaraga zanjye!

Uhoraho ni we rutare rwanjye n’ibirindiro byanjye,

akaba n’umurengezi wanjye.

Ni Imana yanjye n’urutare mpungiramo,

akaba ingabo inkingira, n’intwaro nkesha gutsinda;

ni na we buhungiro bwanjye budahangarwa.

 

Ingoyi z’urupfu zari zandadiye,

imivumba ya Beliyali inkura umutima,

ingoyi z’Ikuzimu zirangota,

n’imitego y’urupfu ishandikwa mu nzira nyuramo.

 

Nuko mu magorwa yanjye ntakambira Uhoraho,

ntakira Imana yanjye;

na we rero yumvira ijwi ryanjye mu Ngoro ye,

imiborogo yanjye imugeraho.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 12,32)


Uragasingizwa Nyagasani, Mwana w’Imana Nzima!

Mwana w’umuntu, wererejwe ku musaraba,

wiyegereza abantu bose.

Uragasingizwa Nyagasani, Mwana w’Imana Nzima!

 

IVANJILI


+Yohani (Yh 10, 31-42)

Muri icyo gihe, 31Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Ni bwo Yezu ababwiye ati 32«Naberetse ibikorwa byiza byinshi bituruka kuri Data, none muri ibyo bikorwa icyo munterera amabuye ni ikihe?» 33Abayahudi baramusubiza bati «Si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye; turakuziza igitutsi ututse Imana, kuko uri umuntu maze ukigira Imana.» 34Yezu arabasubiza ati «Mu Mategeko yanyu ntihanditse ngo ‘Naravuze nti : muri imana.’ 35Ubwo Amategeko yita imana ababwiwe ijambo ry’Imana, kandi Ibyanditswe bidashobora kuvuguruzwa, 36mushobora mute kubwira uwo Data yatagatifuje akamutuma mu nsi ngo ‘Uratuka Imana’, ari uko ngize nti ‘Ndi Umwana w’Imana’? 37niba koko ndakora ibikorwa bya Data, nimureke kunyemera. 38Ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera, nimwemere byibura ibikorwa nkora kugira ngo mumenye kandi mwemere ko Data andimo, nanjye nkaba muri Data.» 39Nuko bongera gushaka kumufata, abaca mu myanya y’intoki. 40Asubira hakurya ya Yorudani, aho Yohani yajyaga abatiriza mbere, agumayo. 41Abantu benshi barahamusanga bavuga bati «Nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri.» 42Abari aho benshi baramwemera. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »