Amasomo ku wa Gatandatu

ISOMO RYA MBERE


Umuhanuzi Ezekiyeli (Ezk 37, 21-28)

Ijambo ry’Uhoraho ringeraho riti 21«Uzabwire abantu bo mu muryango wawe uti ‘Dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze: Ngiye gushaka Abayisraheli, mbavane mu mahanga bari barajyanywemo. Ngiye kubakorakoranya baturuke impande zose, maze mbagarure ku butaka bwabo. 22Nzabagira umuryango umwe mu gihugu no mu misozi ya Israheli, bazagira umwami umwe ubategeka bose, ubutazongera ukundi kwigabanyamo imiryango ibiri cyangwa se ibihugu bibiri. 23Ntibazongera kwiyandurisha ibigirwarnana byabo, ibiterashozi byabo ndetse n’ibicumuro byabo. Nzabakiza ubuhemu bagize, mbasukure bazabe umuryango wanjye, nanjye mbe Imana yabo. 24Umugaragu wanjye Dawudi azababera umwami; bazagire umushumba umwe, bubahirize amabwiriza yanjye n’amategeko yanjye kandi babikurikize. 25bazatura igihugu nahaye Yakobo umugaragu wanjye, igihugu abakurambere banyu bari batuyemo. Bazagituramo bo ubwabo n’abana babo ndetse n’abuzukuru babo ubuziraherezo; umugaragu wanjye Dawudi azababere umwami iteka ryose. 26Nzagirana na bo Isezerano ry’amahoro, rizababere isezerano rihoraho. Nzabatuza, mbagwize kandi nshinge Ingoro yanjye rwagati muri bo ubuziraherezo. 27Nzatura muri bo mbabere Imana, na bo bambere umuryango. 28Bityo amahanga azamenya ko ndi Uhoraho utagatifuza Israheli, igihe Ingoro yanjye izaba iri rwagati muri bo ubuziraherezo.’»


INDIRIMBO(Yeremiya 31,10,11-12ab,13)


Inyik/ Uhoraho araturinda, nk’uko umushumba arinda ubushyo bwe.

Mahanga yose, nimwumve ijambo ry’Uhoraho,

muryamamaze mu ntara za kure mugira muti

«Uwatatanirije Israheli impande zose arayikoranije,

azayirinda nk’uko umushumba arinda ubushyo bwe.»

 

Uhoraho yacunguye Yakobo, aramuharanira,

kandi amugobotora mu maboko y’umunyembaraga.

Bazaza batera indirimbo z’ibyishimo ku musozi wa Siyoni,

bahadendeze basanga ibyiza by’Uhoraho.

 

Ubwo inkumi zizabyina zidagadure,

Kimwe n’abasore n’abasaza.

Umubabaro wabo nzawuhinduramo ibyishimo, mbakomeze,

abagowe mbahe kwidagadura.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Yh 10, 15 ; 11, 52)


Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

Wowe Mushumba mwiza, watanze ubugingo bwawe,

Kugira ngo ukoranyirize hamwe abana b’Imana batatanye.

Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

 

IVANJILI


+ Yohani (Yh 11, 45-57) 

Lazaro amaze gusohoka mu mva, 45benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya, bamaze kubona ibyo Yezu akoze baramwemera. 46Abandi muri bo basanga Abafarizayi, babatekerereza ibyo Yezu yakoze. 47Nuko abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi bakoranya inama nkuru, baravuga bati «Turabigenza dute ko uriya muntu akomeza gukora ibitangaza byinshi? 48Nitumureka agakomeza kuriya bose bazamwemera, maze Abanyaroma baze badusenyere Ingoro kandi barimbure abaturage.» 49Umwe muri bo witwaga Kayifa, wari umuherezabitambo mukuru uwo mwaka, arababwira ati «Nta cyo mubyumvamo! 50Ntimubona ko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy’imbaga, aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke!» 51Ibyo ntiyabivuze ku bwe; yabitewe no kuba umuherezabitambo mukuru w’uwo mwaka bimuha guhanura, avuga ko Yezu yari agiye gupfira rubanda. 52Bitari no gupfira rubanda gusa, ndetse no gukoranya abana b’Imana batatanye, akababumbira hamwe. 53Nuko guhera uwo munsi bashaka uko bamwicisha. 54Yezu na we ntiyongera kujya agaragara hagati y’Abayahudi, ahubwo ajya ahantu hafi y’ubutayu mu mugi witwa Efurayimu, agumayo kumwe n’abigishwa be.


55Icyo gihe Pasika y’Abayahudi yari yegereje; maze abantu bo mu misozi bajya i Yeruzalemu gukora imihango yo kwisukura, mbere ya Pasika. 56Bakomeza gushaka Yezu, maze uko bagahagaze mu Ngoro, bamwe bati « Kuba ataje mu munsi mukuru mubitekerezaho iki?» 57Koko abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi bari bategetse ko, nihagira umenya aho aherereye, ahavuga kugira ngo baze kumufata. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »