Lectio divina: Ku wa Kane IV

Amasomo tuzirikana

- Iyim 32, 7-14 ‘Uhoraho, nturakarire umuryango wawe’

- Zab 105       ‘Bibagiwe Uhoraho wabarokoye’

- Yh 5, 31-47 ‘…kuko ibikorwa Data yampaye gukora aribyo nkora’

 

Tuzirikane Ijambo ry’Imana: (Yh 5, 31-47)

 

Iri somo rirakomeye. Kurisobanura ryose ntibyoroshye, ariko hari ingingo zimwe na zimwe twakuramo kugirango zidufashe gusenga.

“…Kuko mutemera uwo yatumye…” Yezu ababajwe cyane n’uko abayahudi banangiye umutima. Hari n’aho azababwira ati: “ ntimushaka kunsanga kugira ngo mugire ubugingo”. Iyi ni imwe mu nteruro zo mu Ivanjili itera gucika intege. Ahandi Yezu akavuga ati: “ntimunyakira”.

Kwemera Yezu rero ni ukumusanga, duteze ibiganza, kugirango twakire ubugingo aduha, kugirango tumwakire ubwe we Bugingo. Ukwemera, ni umugambi umuntu afata kubera uwo yizeye; umuntu agafata icyemezo bimuvuye k’umutima kandi akaba indahemuka ku nyigisho z’uwo yemeye. Yezu rero yumva abantu bamuhemukiye iyo banze kumusanga, n’igihe banze kumwakira. Kubura ukwemera kwabo kwuramutangaza, kukamubabaza, ndetse akagera aho akarira nk’igihe yaririye Yeruzalemu yari imaze kumwanga… Kwanga kwemera Yezu ni ukwanga kugira ubugingo bwuzuye.

Mwashobora mute kwemera,…” Indoro ya Yezu icengera imitima yabo. Yezu arerekana impamvu y’ukunangira umutima kwabo. Mbere na mbere, ntibashaka kumva Imana itubwira ikoresheje uburyo bwinshi: kandi Data wantumye, ni We ubwe uhamya ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye, kandi ntimwigeze mubona n’uko asa.

Ingaruka z’uko kunangira rero zirenze imivugire kandi ntakizazihagarika: “byongeye, ijambo rye ntiribarimo,…”Niba rero Ijambo ry’Imana ridatuye mu muntu, umuntu ntaho aba agihuriye n’Imana. Yezu aracyamura abayahudi bo ku gihe cye: “nta rukundo rw’Imana mwifitemo…” byari gushoboka bite ko ukwemera kubyuka mu mitima yabo?

Ariko se, uko kunagira umutima ntibakire Ijambo ry’Imana n’urukundo rwayo bikomoka he? Yezu rero, yakoze mu gisebe cyabo yabitekerejeho neza: “mwashobora mute kwemera,kandi buri wese amaranira guhabwa ikuzo na mugenzi we? Umuzi nyawo wo kunangira, twawusanga mu guharanira kugaragara neza mu maso y’abantu, gushimwa, gukomerwa mu mashyi: ibyo kandi ni ubwirasi n’ukwikuza. Umuntu wese wumva yihagije akaba kandi asonzeye ibyubahiro aba atagishoboye gutegereza Imana no kwicisha bugufi imbere yayo.

“Data wantumye, ni we uhamya ibyanjye”. Ukwemera kwacu ntiguhamye. Tugomba rero gutega amatwi Inyigisho z’Ibyanditswe, iz’ibikorwa bya Yezu: ni zo rero Imana Data yifashisha kugirango Ituyobore kuri Yezu.


Tuzirikane  


Ishusho

Nditegereza uruhanga rwa Yezu ubabajwe nuko abo yazaniye ubugingo babuze ukwemera.


Inema cyangwa ingabire twasaba

Dusabe inema yo kubohorwa mu bitubuza   kwakira Ijambo ry’Imana, bikanatuma ukwemera kuri mu mitima yacu kudakura.


Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Iyo ndebye muri iyi Vanjili, mbona ijambo “ubuhamya” rigaruka inshuro nyinshi. N’iyo urebye muri Bibiliya yitwa TOB uhita ubibona neza: umutwe w’iyi Vanjili ni : “ubuhamya”. None se kuri njye, kwakira ubuhamya ntibyaba bishaka kuvuga kwakira no kuzirikana Ijambo ry’Imana, kuzirikana kuri Yezu uri k’umusaraba, kuzirikana ku bikorwa Roho Mutagatifu akorera muri Kiliziya no mu batagatifujwe?


Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Muri iki gihe, hari imyifatire n’imyitwarire myinshi ipfukirana Ijwi rya Roho Mutagatifu: muri ibyo twavuga: ubwirasi n’ukwikunda. Ese ibyo ndabirwanya? Mbirwanya nte?


Isengesho

Nyagasani Yezu, waje unsanga

Kugira ngo umpe ubugingo.

wibagirwe inshuro zose nanze kukwakira,

maze ungirire impuhwe!

Nyagasani Yezu,

inshuro nyinshi, wambwiriye mu mutima.

Ngushimiye inshuro zose nashoboye kumva ijwi ryawe!


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »