Lectio divina: Ku wa Gatandatu IV

Amasomo tuzirikana:

-Yer: 11, 18-20: …Jyewe nari nk’umwana w’intama utuje…

- Zab 7               : …Uhoraho Mana yanjye ni wowe buhungiro bwanjye …

-Yoh7, 40-53   : …nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu…


Tuzirikane Ijambo ry’Imana Yah 7, 40-53


… Ibyo bituma rubanda bacikamo ibice kubera We… Ejo hashize nabwo twabonye ko Yezu acamo abantu ibice; na none mutagatifu Yohani umwanditsi w’amavanjili, arongeye abidusubiriyemo. Aba bantu bose bari baje kumva Yezu, atangiye kuvuga abamuteze amatwi bose bacitsemo ibice. Bamwe baranyuzwe barishima bati: “Uyu ni umuhanuzi koko… Ni Kirisitu”. Abandi baramuhinyuye, batangira no kumunegura banegura n’aho aturuka : « Kirisitu azaturuke se mu Galileya ?  Ibyanditswe ntibivuga ko Kirisitu ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka k’umusozi wa Beterehemu, aho Dawudi yavukiye? » Aba bantu rwose bifitemo ihinyu, ukwemera kwabo kuri kure.


Abandi nabo barashaka kumwikiza, barashaka mbese kumukuraho kubera ko ababangamiye: Baramutega imitego, bakamushinja ibinyoma, bakikoma abamwemeye; barashaka mbese uburyo bamufata bakamufunga hanyuma bagashaka uburyo bamwica.

Yezu rero nk’ikimenyetso cyo gucamo ibice abantu, ni ingingo remezo dusanga mu Ivanjili ya Yohani (9,16 ; 10,19 ; 9,41 ; 1,9-13 ; 3,13-21.) Mu by’ukuri ntabwo ari Yezu ucamo abantu ibice, ahubwo nibo ubwabo bicamo ibice bitewe no kumwemera bakemera inyigisho ye. Bamwe baranyurwa bakemera, abandi bakamuhinyura kubera imitima yabo yanangiye, bityo kumvika n’abamwemeye ntibibe bigishobotse.


Uku kutumvikana no guhinyura Yezu Kirisitu byabayeho mu gihe cya Yezu, no muri iki gihe biriho, ntabwo byarangiye. Ndetse nk’uko twabibonye ko hari abantu rwose bumvise Yezu bakamwemera ntabwo byarangiye biracyahari no muri kino gihe. Hari abantu benshi muri kino gihe bakunda Yezu bitangira inkuru nziza ye bashaka kumwigana ndetse ko kumwamamaza; ariko rero hari n’abanzi be babyiyemeje, badashaka no kumva umuntu umuvuga, bashaka ko amateka ye yazimira, ntazongere kuvugwa mu bantu, abo ni abarwanya Imana n’inkuru Nziza, hari n’abandi rero usanga bibereye aho, kuvuga Yezu no kutamuvuga ntacyo bibabwiye. Bigize ba ‘ntibindeba’. Ariko se ubwabyo ntibitangaje kubona Uwabambwe k’Umusaraba mu gahugu rwose gato ko mu Burasirazuba bwa Aziya akivugwa, abantu bakaba bakomeza kumwibazaho ku isi hose na n’ubu nyuma y’imyaka 2000?


Ese utemera we ntiyakumva ko uyu muntu yari afite ubutumwa butangaje, bwihariye kandi butagereranywa? Keretse uwagoswe n’umwijima akaba yariyemeje kuba umugaragu wawo niwe utabona ko ari Imana ituruka ku Mana ikaba yaraje mu nsi kuduha ubugingo, atuzanira Ijambo ry’agakiza, riduhumuriza rikatwomora ibikomere byose twatewe na sekibi.


… ariko ntihagira umukozaho urutoki… Interuro nk’iyi ntabwo ari ubwa mbere tuyisomye mu mavanjili. Yezu yari arinzwe n’imbaraga zidasanzwe. Umugambi we ntabwo ari uw’abantu, ahubwo ni umugambi w’Imana Data.


…nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu… Aba bantu batanga ubuhamya kuri Yezu ni abari boherejwe kumufata, bagezeyo bumvise inyigisho ye nabo bumva barafashijwe, niko gusubirayo batangarira inyigisho za Yezu: “nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu”; kandi koko ni ukuri nta muntu wigeze avuga nka Yezu. Umuntu ashobora gukora urutonde rurerure rw’amagambo Yezu yavuze kugeza na n’ubu akaba ari nta muntu n’umwe urayavuga: Ndi urumuri rw’isi, unyemera wese azagira ubugingo bw’iteka, Jyewe na Data turi Umwe, iyi ni Inkongoro y’amaraso yanjye agiye kubamenerwa kugira ngo mugirirwe imbabazi z’ibyaha,… Aya ni amagambo akomeye yavuzwe n’uwizuye mubapfuye.


Ariko na none, abagaragu ntabwo batangajwe gusa n’amagambo ya Yezu, ni Yezu ubwe wabatwaye umutima, ahindura imitima yabo n’uko babasha kumva ko Imana iri gukora ibitangaza byayo muri Kirisitu Yezu.


Tuzirikane


Ishusho

Ndabona rubanda nyamwinshi bacitsemo ibice kubera Yezu: bamwe baramwemera kandi biteguye gutanga ubuzima bwabo kubera We; abandi baramwanze rwose, baramurwanya, bijujutira ibyo ababwira, baramuseka ndetse bakanamusuzugura. Ni Imana banze!


Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Aba bantu tubwirwa barwanya Yezu baratwigisha iki? Nta n’icyo ubu buhamya bw’abagaragu bubamariye? Ntibubakora k’umutima? Bo bari kwivugira amagambo y’ubwirasi, y’agasuzuguro, mbese amagambo acamo abantu ibice, (si umunyagalileya?) Ese iki nticyaba ari kimenyetso kigaragaza ko atari amacakubiri hagati y’abantu ahubwo ko ari intambara ihoraho hagati y’urumuri n’umwijima?


Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tugerageze kwiyumvisha uburyo bariya bagaragu bari bamerewe mu mitima yabo igihe bumvaga Yezu. Natwe tugerageze kuzirikana muri kano kanya amagambo ya Yezu yaba yarahinduye ubuzima bwacu? Cyangwa se yaba yaradukomerekeje agatuma tumushidukira.


Isengesho:

Yezu mwana w’Imana

Waje mu bawe ntibakumenya

N’uko umwijima urakwirukana

Ha abakumenye

Gusangira nawe ubugingo bw’iteka

Ndemera rwose ko ari wowe Kirisitu

Umwana w’Imana nzima

Twasanga nde wundi

Ko ari Wowe ufite amagambo y’ubuzima bw’iteka


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »