Amasomo ku wa Gatatu

ISOMO RYA MBERE

 

Izayi (lz 49,8-15)

8Dore ibyo Uhoraho abwira Umugaragu we : “Igihe cy’ubutoneshwe naragusubije, ku munsi wo gukizwa naragutabaye, ndaguhanga, nkugenera kuvugurura isezerano nagiranye n’imbaga nyamwinshi, kugira ngo mbyutse igihugu, maze nsubize iminani abari barayinyazwe. 9Imfungwa nzazibwire nti ‘Nimusoboke’, n’abari mu mwijima nti ‘Nimujye ahabona.’ lruhande rw’inzira bazahabona ubwatsi, ku misozi yose y’agasi bazahagire urwuri, 10lnzara n’inyota ntibizabica, icyocyere cy’umusenyi cyangwa izuba ntibizabageraho; kuko ubakunda bihebuje azabayobora, akaberekeza ku masoko y’amazi afutse. 11Ku misozi yose nzahahanga inzira, n’imihanda yanjye nyabagendwa iringanizwe.12Ngabo baraje baturutse iyo bigwa, bamwe mu majyaruguru no mu burengerazuba, abandi baturutse mu gihugu cya Asuwani. 13Ijuru nirivuze impundu, isi nisabagire, imisozi itere indirimbo z’ibyishimo, kuko Uhoraho yahumurije umuryan we, abakozwaga isoni akabereka urukundo rwe. 14Siyoni yaravugaga iti ‘Uhoraho yarantereranye, Nyagasani yaranyibagiwe.’ 15Mbese ye, umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone n’aho we yarengwaho, jyewe sinzigera nkwibagirwa.”    

 

ZABURI (Zab 145 (144),8.9, 13cd-14, 17-18)

 

Inyik/ Uragasingizwa Nyagasani, wowe munyampuhwe n’umunyaneza.

Uhoraho ni umunyampuhwe n’umunyaneza,

atinda kurakara kandi akagira urugwiro.

Uhoraho agirira bose ibambe,

maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose.

 

Uhoraho ni mutabeshya, :

akaba indahemuka mu byo akora byose.

Uhoraho aramira abagwa base,

abunamiranye akabaha kwemarara.

 

Uhoraho ni umunyabutungane mu nzira ze zose,

akarangwa n’urukundo mu bikorwa bye byose.

Uhoraho aba hafi y’abamwiyambaza,

hafi y’abamwiyambaza babikuye ku mutima.

 

lBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 11,25)    

 

Uragasingizwa Nyagasani,

uharirwe icyubahiro, ububasha n’ubuhangange.

Nyagasani Yezu, uri izuka n’ubugingo:

ku bw’urupfu rwawe watsinze urupfu.

Uragasingizwa Nyagasani,

uharirwe icyubahiro, ububasha n’ubuhangange.

 

IVANJILI

 

+ Yohani (Yh 5,17-30)

Muri icyo gihe, amaze gukiza umuntu ku isabako, 17Yezu abwira Abayahudi ati “Kugeza ubu Data arakora, nanjye ngakora.” 18Ayo magambo atuma Abayahudi barushaho gushaka impamvu yo kumwica, batamuziza gusa ko yicaga isabato, ahubwo bamuziza kandi ko yavugaga ko lmana ari Se, akiringaniza n’lmana. 19Nuko Yezu aboneraho arababwira ati« Ndababwira ukuri koko : Mwana nta cyo ashobora gukora ku bwe, uretse icyo abonye Se akora, kuko icyo akoze, na Mwana aragikora. 20Koko rero Data akunda Mwana, kandi amwereka ibyo akora byose. Ndetse azamwereka ibirushije ibi ngibi maze muzatangare. 21Uko Data azura abapfuye kandi akabeshaho, ni na ko Mwana abeshaho abo yishakiye. 22Nyamara Data nta we acira urubanza; imanza zose yazeguriye Mwana, 23kugira ngo bose bubahe Mwana nk’uko bubaha Data. Utubaha Mwana ntiyubaha na Data wamwohereje.


24”Ndababwira ukuri koko: uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n’Uwamutumye, agira ubugingo bw’iteka kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo aba avuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. 25Ndababwira ukuri koko: igihe kiregereje, ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry’Umwana w’lmana, kandi abaryumvise bakazabaho. 26Uko Data yifitemo ubugingo, ni na ko yahaye Mwana kwigiramo ubugingo. 27Kandi amuha ububasha bwo guca imanza, kuko ari Umwana w’umuntu. 28lbyo ntibibatangaze kuko igihe cyegereje, maze abari mu mva bose bazumve ijwi rye. 29Nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. 30Nta cyo nshobora ku bwanjye. Nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera; kuko ndakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo Uwantumye ashaka.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »