Amasomo ku wa Gatandatu

ISOMO RYA MBERE

 

Yeremiya (Yer 11, 18-20)

Yeremiya abwira Uhoraho ati 18“Igihe umburiye nkabyumva, ni ho natahuye imigambi mibi yabo. 19Jyewe nari nk’umwana w’intama utuje bajyanye mu ibagiro sinari nzi ko bangiriye imigambi mibi bagira bati ‘Nimucyo dutsinde igiti kigitoshye, tugitsembe mu gihugu cy’abazima; izina rye ryoye kuzongera kuvugwa ukundi!’ 20Uhoraho Mugaba w’ingabo, wowe utegekana ubutabera, ugasuzuma umutima n’ibitekerez, nzareba uko uzabihimura, kuko ari wowe nashinze akarengane kanjye.”

 

ZABURI   Zab 7, 2-3, 9bc-10, 11-12a.18b

 

Uhoraho Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye.

Uhoraho Mana yanjye, ni wowe buhungiro bwanjye;

Ntabara, unkize abankurikirana bose!

Naho ubundi barampotora nk’intare,

bakantanyaguza, nta we ubatesheje.

 

Uhoraho, urancire urubanza ukurikije ubutungane,

n’ubuziranenge bwanjye.

Ubugome bw’abagizi ba nabi nibuhoshe,

ukomeze ushyigikire intungane!

Koko rero uzi akari ku mutima no mu nda y’umuntu,

wowe Mana, Nyir’ubutabera.

 

Ingabo inkingira ni lmana ubwayo,

ari na yo mukiza w’abafite umutima utunganye.

Imana ni umucamanza utabera,

nzaririmba izina ry’Uhoraho, Umusumbabyose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Yh 3, 16)

 

Uragasingizwa Nyagasani,

wowe Mwami uganje mu ikuzo iteka ryose!

lmana yakunze isi cyane,

bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege.

Umwemera wese azagira ubugingo bw’iteka.

Uragasingizwa Nyagasani,

Wowe Mwami uganje mu ikuzo iteka ryose!

 

IVANJILI

 

+ Yohani (Yh 7,40-53)

Muri icyo gihe, Yezu yigishirizaga mu isengero ry’i Yeruzalemu. 40Benshi muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati «Uyu ni we wa Muhanuzi koko. 41Abandi bati “Ni Kristu.” Abandi na bo bati “Kristu azaturuke se mu Galileya? 42Ibyanditswe ntibivuga ko Kristu ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu, aho Dawudi yavukiye?” 43Ibyo bituma rubanda bicamo ibice kubera we. 44Bamwe muri bo bashakaga kumufata, ariko ntihagira umukozaho n’urutoki. 45Nuko abagaragu baragaruka basanga abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi, barababaza bati “Ko mutamuzanye ni iki?” 46Abagaragu barabasubiza bati “Nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu.” 47Abafarizayi bati «Ese namwe mwashukitse? 48Hari n’umwe mu Bategetsi cyangwa se mu Bafarizayi wamwemeye? 49Si rubanda ruriya rutazi amategeko? Ni ibivume.” 50Umwe muri bo, Nikodemu wigeze gusanga Yezu mbere, arababwira ati 51“Harya amategeko yacu apfa gucira umuntu urubanza, batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze?” 52Baramusubiza bati «Mbese nawe uri Umunyagalileya? Uzashishoze, uzasanga nta muhanuzi uvuka mu Galileya!” 53Nuko bose barikubura barataha, umwe iwe, undi iwe. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »