Amasomo ku wa Kane

ISOMO RYA MBERE

Yeremiya (Yer 7,23-28)

Uhoraho aravuze ati 23«Abasekuruza banyu nabisabiye gusa ibi bikurikira : Nimwumve ijwi ryanjye nzababere Imana, namwe nuzambere umuryango; mukurikire neza inzira mberetse bityo muzahirwa. 24Ariko ntibumvise, nta bwo bateze amatwi, ahubwo bigenjereje uko bishakiye, maze banangira umutima ku buryo buteye ishozi; aho bandebye bantera umugongo. 25Kuva abasekuruza babo bava mu gihugu cya Misiri, sinigeze ntuza kuboherereza buri munsi abagaragu baniye bose b’abahanuzi kugeza na n’ubu. 26Ariko ntibanyumvise, nta bwo banteze amatwi, bashingaritse ijosi ryabo barusha abasekuruza babo ubugome. 27Ubasobanurira ayo magambo yose, ariko ntibakumve. Urabahamagara, ariko ntibakwitabe. 28None rero ubabwire uti ‘Dore umuryango utumva Uhoraho Imana yawo, ukanga kwigishwa: ukuri kwarayotse, ntikukirangwa ku munwa wabo.’» .

 

ZABURI (Zab 95(94), 1-2, 6-7a, 7b-9a)

 

Inyik/ Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu,

ahubwo twumve ijwi ry’Uhoraho.

 

Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho,

turirimbe Urutare rudukiza;

tumuhinguke imbere tumurata,

tumuririmbire ibisingizo.

 

Nimwinjire duhine umugongo twuname,

dutere ivi imbere y’Uhoraho waturemye.

Kuko we ari Imana yacu,

naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe,

n’ubushyo buragiwe n’ikiganza cye.


Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye!

«Ntimugundirize umutima wanyu nk’i Meriba,

nko ku munsi w’ i Masa mu butayu,

aho abasekuruza banyu banyinjaga, aho bangeragerezaga.»

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yow 2,12-13)

 

Uragasingizwa Nyagasani,

uharirwe icyubahiro, ububasha n’ubuhangange!

Uhoraho aravuze ati «Nimungarukire n’umutima wanyu.

wose; kuko ngwa neza nkanagira impuhwe.»

Uragasingizwa Nyagasani,

uharirwe icyubahiro, ububasha n’ubuhangange!

 

IVANJILI

 

+ Luka (Lk 11, 14-23)

Muri icyo gihe, 14Yezu yariho yirukana roho mbi yari yagize umuntu ikiragi. Roho mbi imaze kumuvamo, ikiragi kiravuga, bantu bose baratangara. 15Icyakora bamwe muri bo baravuga bati “Belizebuli, umutware wa roho mbi, ni we yirukanisha roho mbi.” 16Naho abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinja. 17Yezu amenya ibyo batekereza, arababwira ati “Ingoma yose yibyayemo amahari irarimbuka, n’amazu yayo yose akakagwirirana. 18Niba rero Sekibi yibyayemo amahari, ingoma yayo izakomera ite, ko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Belizebuli? 19Niba ari Belizebuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Ni bo rero bazababera abacamanza. 20Ariko niba ari urutoki rw’Imana nirukanisha roho mbi, ni uko Ingoma y’Imana yabagezeno. 21Iyo umuntu w’umunyamaboko kandì ufite intwaro arinze urugo rwe, ibye biba amahoro. 22Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigaba. 23Utari kumwe nanjye, aba andwanya ; n’utarunda hamwe nanjye, aba anyanyagiza.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »