Lectio divina: Ku wa Mbere III

2 Bam 5, 1-15: Iyuhagire urakira…

Zab 42 (41) : Umutima wanjye ufite inyota y’Imana, Imana Nyir’ubuzima…

Lk 4, 24-30 : Ntamuhanuzi ushimwa iwabo…

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana Lk 4, 24-30

 

Aya magambo twumvise muri iyi vanjili Yezu arayavugira mu rusengero i Nazareti. Ni byiza kubanza gusoma ibibanziriza iri somo utangiranye n’umutwe wa kane kugira ngo umuntu abashe kuryumva neza. Yezu yari yarasomye ubuhanuzi bwa Izayi “ Roho wa Nyagasani arantwikiriye, yanyohereje kwamamaza Inkuru Nziza ku bakene…” Ibi Yezu abigira intego ye yo gucungura mwene Muntu. Abaturage b’i Nazareti babanje kwakira neza Nyagasani Yezu, ariko nyuma imvugo iza guhinduka. Ni bwo Yezu ababwiye ati:

“ Amina, ndababwira ukuri; ntamuhanuzi ushimwa iwabo” Uyu muhanuzi avuga niwe ubwe. Yezu arababwira ibigomba kuba, kandi byose akabikorera k’umugaragaro. Yezu atangiza ijambo Amina, yaciwe intege n’abe, n’abavandimwe be, baramwanga, banga kumva ubutumwa bwe, banga kumwemera. Ariko hano umuntu yakwibaza impamvu Yezu yumva ko adafashwe neza. Nk’uko tumaze kubivuga haruguru ni uko abo mugihigu cye batemera ko ari umuhanuzi woherejwe n’Imana mu nsi, ahubwo bakamufata nk’umwana w’igitangaza w’umwihariko w’igihugu cyabo.

Ibyo bikabashimisha, kuburyo bumvaga bamwiharira bakamugira ingwate yabo kugira ngo ajye abakorera ibitangaza. None Yezu nyine ntiyagombaga kumenyekanisha umugi wabo bityo n’abacuruzi bakabyungukiramo? Ese ntimuzi ko na shitani mu butayu yagerageje Yezu ubu buryo imubwira iti: “ kora ibitangaza, emera ushimwe uzatsinda? Ariko Yezu ntiyemeye gushukwa. Ntiyaguye no muri uwo mutego w’abatuye i Nazareti.

‘ Eliya yoherejwe ku mupfakazi w’umunyamahanga’…Elisha ntiyakijije umubembe muri Isiraheli, ahubwo Nahamani, umunyasiriya. Yezu yifashishije izi ngero ebyiri. Yifashishije izi ngero ebyiri, Yezu arerekana ko umuhanuzi atari uw’igihugu iki n’iki ahubwo kuri bo abantu bose ari abana b’Imana. Bityo Yezu arashinja bene wabo gushaka kwigwizaho: Ntibashaka ko ibyiza by’Imana byagera no kubandi.

‘….bose barabisha..’ barabishe kubera ko umuhanuzi yari aberetse ko imigenzereze yabo itandukanye n’ugushaka kw’Imana. Icyo twamenya hano ni uko iyi nyigisho ya Yezu itakiriwe i Nazareti.

‘Yezu bamusuka hanze y’umujyi…’ Luka, umwanditsi w’Ivanjili yerekana uku kutakirwa kw’inkuru Nziza ya Yezu i Nazareti, nk’ubuhanuzi bw’ibyari bitegereje Yezu. (Ububabare bwe). Ibi Yezu yarabyemeye, akomeza kwemera no kwizera mbese nk’uko yatsinze urupfu: yari azi neza ko inzira z’Imana zitandukanye n’iz’abantu kandi ko ingoma y’Imana yagombaga gushing igakomera idashingiye k’ubushobozi bw’abantu nk’uko tubitekereza.

‘… abanyura hagati arigendera’ Ibi birashushanya izuka. Inzira ya Yezu ni inzira ya Pasika; kumuroha mu manga ngo apfe, igihe nticyari cyakageze byongeye kandi ntabwo ariyo yari inzira ye yo gucungura isi. Yakijije isi n’inzira y’umusaraba aho kunyura mu bimushimisha ndetse n’abari baramwakiye bategereje amakuzo.

Ishusho

Mu bitekerezo byanjye, ndabona Yezu akikijwe n’agatsiko k’abantu babishe, bariye karungu, ariko we akabanyura hagati akigendera bagasigara bamanjiriwe.

Ingabire cyangwa inema dusaba

Dusabe ingabire yo kwakirana ukwemera ibiduca intege, ibidukomeretsa kugira ngo tubashe kubitsinda.

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana:

Ni gute yezu atwigisha muri iyi Vanjili gutsinda ubugugu, kwigwizaho, kwikunda no kwironda? ni kuki se abavandimwe ba Yezu bamurakariye? Ese twe ntitwaba turakara iyo dusabwe gusangira n’abandi ibyo dutunze? Ese kuri twe Yezu Kirisitu ni nde? Atumariye iki? Tumubonamo ibihe byiza?

Dukengerwe n’Ijambo ry’Imana

Twiyinjiremo twisuzume turebe uburyo turakara, uburyo tubabara, uburyo tugira ishyari n’akababaro: ni iki biduhishurira ku bitwerekeyeho? Ese kwisubiraho birashoboka? None se kugira ngo twisubireho biradusaba iki?

Ese twiyumvisha neza ko Inzira ya Yezu dukurikiye atari inzira yo gushaka kwa muntu ahubwo ko ari inzira y’umusaraba, inzira isaba kubaho mu budahemuka, mu kwemera, ukwizera n’urukundo?

Isengesho:

Nyagasani,

Nyigisha kugukomeraho nkubere indahemuka kugeza ku ndunduro

Mpa kugukurikira kugera k’umusaraba

Ni wowe mpanze amaso Nyagasani

Wowe utaraharaniye ikuzo

Ntiwite gusa ku bavandimwe bawe n’inshuti zawe

Ukarangwa no kunogera Imana Data

Wowe Nzira ukuri n’ubugingo

Mpa kugukunda kugeza ku ndunduro.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »