Amasomo ku wa Kabiri

ISOMO RYA MBERE

 

Umuhanuzi Daniyeli (Dan 3, 25. 34-43 )

Azariya amaze kujugunywa mu itanura, 25yari ahagaze abumbura umunwa rwagati mu ndimi z’umuriro, asenga agira ati 34“Nyagasani, girira izina ryawe ureke guhora udutererana, kandi ntuvuguruze Isezerano ryawe. 35Witwambura ubuntu bwawe, ugirire urukundo wakunze Abrahamu incuti yawe, Izaki umugaragu wawe, na Yakobo intungane yawe, 36ari bo wasezeranyije kuzaha umuryango munini, ungana n’inyenyeri zo mu kirere, cyangwa umusenyi wo ku nkombe y’inyanja. 37Nyagasani, dore mu mahanga yose twahindutse ubusa busa, dore turasuzugurwa n’isi yose kubera ibyaha byacu. 38Ubu ntitukigira umutware, umuhanuzi cyangwa uwatuyobora, nta bitambo bitwikwa cyangwa ibindi bitambo, nta maturo cyangwa se ububani, nta n’ahantu hatunganye twaguturira ibitambo, 39kugira ngo turonke imbabazi zawe. Ariko nibura, Nyagasani, unyurwe n’umutima ubabaye kandi wicishije bugufi 40nk’ibitambo bitwikwa bya za rugeyo n’ibimasa, ibibihumbi n’ibihumbagiza by’abana b’intama b’imishishe. Ibyo nibibe uyu munsi igitambo cyacu imbere yawe, maze kigushimishe tubone kugukurikira byuzuye, kuko abakwiringira batazakorwa n’ikimwaro. 41Twiyemeje uyu munsi kugukurikira n’umutima n’umutima wacu wose, kukubaha no gushakashaka uruhanga rwawe. 42Dukirishe ibikorwa byawe by’agatangaza Nyagasani, maze uheshe izina ryawe ikuzo.”

 

ZABURI (Zab 25 (24), 4-5ab, 6-7, 8-9, 10.14)

 

Inyik/ Uhoraho, ibuka ineza yawe n’urukundo rwawe.

 

Uhoraho, menyesha inzira zawe,

untoze kugenda mu tuyira twawe.

Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza,

kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose.

 

Uhoraho, ibuka ineza n’urukundo wagaragaje kuva kera na kare.

Ntiwite ku byaha n’amafuti nakoze nkiri muto,

ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe,

ugirire ubuntu bwawe, Uhoraho.

 

Uhoraho agwa neza kandi ni indakemwa,

ni cyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza.

Abiyoroshya abaganisha ku butungane,

abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye.

 

Amayira yose y’Uhoraho ni urukundo n’ubudahemuka,

Akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye.

Ibanga ry’Uhoraho ribwirwa abamutinya,

maze akabamenyesha isezerano rye.

 

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yow 2,12-13)

Uragasingizwa Nyagasani,

Uharirwe icyubahiro, ububasha n’ubuhangange.

Uhoraho aravuze ati

“Nimungarukire n’umutima wanyu wose :

kuko ngwa neza nkanagira impuhwe.”

Uragasingizwa Nyagasani,

Uharirwe icyubahiro, ububasha n’ubuhangange.

 

IVANJILI

 

+ Matayo (Mt 18, 21-35)

Muri icyo gihe, 21Petero yegera Yezu aramubaza ati: «Nyagasani, uwo tuva inda imwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageza ku ncuro ndwi ? » 22Yezu aramusubiza ati «Sinkubwiye kugeza kuri karindwi, ahubwo kuri mirongo irindwi karindwi.

23“Nuko rero, Ingoma y’ijuru imeze nk’umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. 24Atangiye kumurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatalenta ibihumbi cumi. 25Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura, we n’umugore n’abana be n’ibye byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. 26Nuko umugaragu arapfukama, arunama avuga ati ‘Nyorohera nzakwishyura byose.’ 27Shebuja agize impuhwe, aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. 28Uwo mugaragu akivaho, ahura n’umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w’amadenari ijana, amufata mu muhogo aramuniga, ati ‘Ishyura ibyo undimo byose.’ 29Nuko mugenzi we amupfukama imbere, aramwinginga ati ‘Nyorohera nzakwishyura’. 30Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y’imbohe, kugeza igihe yishyuriye umwenda we. 31Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane; ni ko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. 32Nuko shebuja aramutumiza, aramubwira ati ‘Wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze; 33wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk’uko nazikugiriye?’ 34Shebuja ararakara, amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. 35Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira, nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »