Inyigisho Icyumweru cya III cy'Igisibo

Mu gitabo cy’Iyimukamisiri(33,13), batubwira ko Yakobo ageze i Sikemu avuye muri Mezopotamiya aho yari yaragiye gukorera Labano, yubatse Alitari hanyuma akanacukuza n’iriba kugira ngo abashe kunywa amazi we n’urubyaro rwe n’amatungo ye. Iruhande rw’iryo riba hari umusozi witwa Garizimu akaba ariho abanyasamariya bajyaga gusengera imana zabo.

Ivanjili y’Icyumweru cya III cy’Igisibo rero iratujyana muri ibyo bice, igira ngo yezu atwereke mu by’ukuri uwo ari We n’Imana y’ukuri iyo ariyo. Ari kumwe n’umugore w’umunyasamariyakazi, wa wundi wo mu bwoko butumvikanaga n’abayahudi. Ibimenyetso bikomeye Yezu aheraho aduhugura ni:


- Amazi y’iriba

Yezu arifashisha amazi cyane cyane muri ibyo bice bibona amazi bigoye. Azi ko ari abayahudi, ari abanyasamariya, bazi ko amazi adafite agaciro gakomeye gusa mu gusukura ibintu no kwisukura ndetse no kumara inyota, ahubwo bazi ko amazi ariyo soko y’ubuzima n’uburumbuke. Bazi ko ahatari amazi haba urupfu. Uyu mugore rero ubwira yezu ati “Nyagasani mpa amazi y’ubuzima”, aramusaba ikintu gikomeye, aramusaba ubuzima nyirizina. Nta musaba amazi meza kandi amara inyota ya hato na hato, nta musaba gusa ayo mazi yavaga mu iriba rya Yakobo, ahubwo aramusaba amazi ahoraho iteka, aramusaba amazi atanga ubuzima yayandi azamusohokamo igihe agaragaje urukundo rukomeye k’umusaraba. Uyu mugore aributsa abakurikira Nyagasani ko Yezu wenyine ari We ushobora kutumara inyota kuko aduha amazi agendeye kubyo atuziho, agendeye ku ntege nke zacu kandi yifuza ko twashira inyota kandi tukemera ko ari We wenyine utuyobora.

 

- Umusozi:

Ikindi kimenyetso Yezu agarukaho ni umusozi mutagatifu w’abanyasamariya. Yezu arawugarukaho adashaka gusebya cyangwa gukomeretsa abajya gusengera kuri uwo musozi, ahubwo arawifashisha ashaka kubereka Uwo tugomba gusenga mu by’ukuri uwo ari We. Yezu arubaha abanyasamariya, atwigisha kubaha abandi no kuganira nabo kabone n’iyo twaba dutandukanye mu myemerere. Kwigisha no guhindura abantu si ukubikorana imbaraga no kubannyega, ahubwo ni ukubana nabo maze ibyo wemera bakagenda babona ko aribyo by’ukuri buhoro buhoro. “Babwira wa mugore bati «Ntitucyemezwa n’ibyo watubwiye; natwe twamwiyumviye kandi tumenye ko ari we Mucunguzi w’isi koko.»

 

Yezu arifuza kubwira bose ati: ni byiza gusengera i Siyoni ya Yeruzalemu nk’uko abayahudi babikora, ni byiza gusengera i Garizimu nk’uko abasamariya babikora, ariko ikintu kimwe nicyo kigomba kubahuza: Gusenga m’ukuri uhamagara Roho w’Imana ngo aze muturane utamubeshya kandi ukamwemerera ko akwifashisha kugira ngo agere no kubandi. Gusaba Roho wa Nyagasani akadukuramo urwango rwose, akadukuramo amacakubiri aho ava akagera, akadukuramo kurenganya, akadukuramo ubwirasi n’uburyarya, ngibyo gusengera muri Roho no mu kuri.

 

Gusenga ni byiza kandi bikingura ijuru, ariko gusenga ntacyo byatumarira bigarukira k’umunwa gusa aho kutubera impamvu yo kubona muri mugenzi wacu impano ikomeye Imana yaduhaye. Ari abanyasamariya, ari abayahudi bose barasenganga, ariko ntibari bakageze aho bumva ko batagomba gushyamira. Abasenga ntibibabuze gushyamirana haba mu ngo, haba mu kazi, bashatse babwira Yezu bati karatunaniye, biratuyobeye, natwe duhe amazi y’ubuzima nk’ayo wahaye uriya mugore w’umunyasamariya.

 

- Gushyikirana.

Ikindi kimenyetso gikomeye Yezu atugaragariza, ni ugushyikirana. Yezu w’Umuyahudi, araganira ndetse agashyikirana n’uyu mugore w’umusamariyakazi: Nuko Yezu abwira umugore wo kuri Samariya ati «Mpa amazi yo kunywa.» Umunyasamariyakazi abwira Yezu ati «Bishoboka bite kugira ngo wowe w’Umuyahudi unsabe amazi yo kunywa, kandi ndi Umunyasamariyakazi?» Koko rero Abayahudi ntibasangiraga n’Abanyasamariya. Yezu arifuza kwerekana ko buri muntu wese akwiye icyubahiro, ni umwana w’Imana. Arifuza kuvuga ari ntimukagire uwo munena, ntimukagire uwo muhindura igicibwe cyangwa se icyo ntazi. Yezu aratwereka ko tugomba gusabana na bose, ko urukundo rwacu rugomba kurenga inzangano ziranga imibanire ya muntu. Umuntu abaho neza igihe cyose yubashye abandi, kandi agaharanira ko bose babaho neza. Ntihakagire uwo turebamo gusa icyaha kandi ntihakagire uwibonamo gusa umunyabyaha udashobora kubabarirwa. Yezu ni umunyamuhwe kandi Inkuru nziza ye yifuza ko yagera kuri bose


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »