Inyigisho Icyumweru cya II cy'Igisibo

1.Yezu ajyana na Petero, na Yakobo na Yohani umuvandimwe we, ukwabo mu mpinga y’ umusozi muremure. Nuko yihindurira ukundi mu maso yabo: uruhanga rwe rubengerana nk’izuba, imyambaro ye yererana nk’urumuri. Iyi Vanjili ya Matayo irasa n’aho iduterura ikadushyira muri pasika ya Nyagasani, aho yisesuraho ikuzo, akereka isi ko ari We Mwami w’ijuru n’isi, ko ari Umwana wizihiye Imana tugomba kumvira igihe cyose. Muri iyi Vanjili rero, dusangamo ingingo ebyiri z’ingenzi kandi zitugaragariza Yezu uwo ari We:


- “Uyu ni Umwana wanjye nkuda cyane unyizihira; nimumwumve! Aya magambo aturuka ku Mana, akaba atubwirwa kugira ngo atweke ko Yezu yaje bugufi yacu yifuza kuduhuza ubuziraherezo n’Imana, yagarutse inshuro eshatu mu buzima bwa Yezu: turayibuka igihe Yezu abatijwe maze ijwi rigaturuka mu Ijuru ritubwira uwo ari We. Inshuro ya kabiri ni iyo Ivanjili y’icyumweru cya II cy’igisibo itubwira igira iti “uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nimumwumve.” Inshuro ya gatatu aya magambo tuyumva ni igihe Yezu yari k’umusaraba arimo kuducungura, aho umusirikare agira ati: koko uyu yari umwana w’Imana. Ni amagambo rero agaragaza ukwemera kwacu, ni amagambo atwibutsa ko inkingi ikomeye y’ubuzima bwacu bwaba ubwa roho cyangwa se ubusanzwe igomba kuba Kristu. Kumwubakiraho muri byose, kumukunda n’umutima wacu wose nibyo bituma duhora twibuka amagambo y’Imana: Uyu ni Umwana wanjye nkunda, nimumwumve.


- Ingingo ya kabiri ni urumuri rugaragara muri iki gikorwa Yezu akora cyo kugaragaza ikuzo rye. Yezi ni urumuri nyarumuri rumurikira intumwa ze, ni urumuri nyarumuri rumurikira buri wese wumva ijwi rye: Uru rumuri ruratwibutsa ko turi abana b’urumuri, ko aricyo twahamagariwe, ko tugomba guharanira guhora tumurikiwe na Yezu. Umurikiwe na Yezu kandi nta kindi kimushishikaza kitari ukumurikira abandi mu bwiyoroshye no mubworoherane, dufashanya kandi twibuka ko buri wese ari umuvandimwe w’undi, ko twese uko tungana turi abasangirangendo. Urwo rumuri rero nirwo rudufasha mu ntege nke zacu maze tugakurikira Yezu nta mususu, buri gihe twibuka amagambo ya Pawulo ugira ati tujye twemera kuruhira Inkuru Nziza dushyigikiwe n’imbaraga z’Imana,Yo yadukijije ikanaduhamagarira kuba intungane, itabitewe n’ibikorwa byacu, ahubwo ibitewe n’umugambi wayo bwite kimwe n’ineza yayo, ya yindi twaherewe muri Kristu Yezu mbere y’ibihe byose.”


2.Yezu rero arifuza ko twabera abandi urumuri kandi tukabafasha kumva ijwi ry’Imana. Imana yifuje gukorana urugendo natwe, Imana yifuje kugirana isezerano natwe, nitureke kunangira umutima twemere ituyobore nk’uko igitabo cy’Intangiriro kibitubwira kigira kiti: Abramu yari atuye muri Kalideya. Uhoraho aramubwira ati «Wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha.


Yezu akomeze adufashe kumukomeraho kandi aduhe guhora duteze amatwi Ijambo ry’Imana ritubwira riti: Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »