Amasomo y'Icyumweru cya II cy'Igisibo

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Intangiriro (Intg 12, 1-4a)

Abramu yari atuye muri Kalideya. 1Uhoraho aramubwira ati «Wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka . 2Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira lkirangirire, uzaba umunyamugisha. 3Abazakuvuga neza nzabaha umugisha , uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y’isi izaguherwamo umugisha.» 4aNuko Abramu aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana.

 

ZABURI (Zab 33(32),4-5, 18-19,20.22)


Inyik/Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

         nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

 

Koko ijambo ry’Uhoraho ni intagorama,

N’ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka.

Akunda ubutungane n’ubutabera,

isi yuzuye ineza y’Uhoraho.

 

Uhoraho ni we uragira abamwubaha,

akita ku biringira impuhwe ze

Kugira ngo abakize urupfu,

anababesheho mu gihe cy’inzara.

 

Twebwe rero twizigiye Uhoraho;

ni we buvunyi bwacu n’ingabo idukingira.

Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho,

nk’uko amizero yacu agushingiyeho.

 

IS0MO RYA KABIRI


Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Timote (2 Tim 1, 8b-10)

Mwana wanjye nkunda, 8bujye ufatanya nanjye kuruhira Inkuro Nziza ushyigikiwe n’imbaraga z’Imana, 9Yo yadukijije ikanaduhamagarira kuba intungane, itabitewe n’ibikorwa byacu, ahubwo ibitewe n’umugambi wayo bwite kimwe n’ineza yayo, ya yindi twaherewe muri Kristu Yezu mbere y’ibihe byose, 10none ubu ngubu ikaba yarerekaniwe mu Ukwigaragaza k’Umukiza wacu Kristu Yezu watsinze urupfu, maze agatangaza ubugingo n’ukutazapfa abigirishije Inkuru Nziza.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt17,5)


Uragasingizwa Kristu, wowe Jambo rihoraho ry’Imana Nzima.

Uragasingizwa Nyagasani.

Ijwi ry’Imana Data ryumvikaniye mu gihu kibengerana riti

«Uyu ni Umwana wanjye nkunda cyane unyizihira;

nimumwumve !»

Uragasingizwa Kristu, wowe Jambo rihoraho ry’Imana Nzima.

Uragasingizwa Nyagasani.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 17, 1-9)

Muri icyo gihe 1Yezu ajyana na Petero, na Yakobo na Yohani umuvandimwe we, ukwabo mu mpinga y’ umusozi muremure. 2Nuko ylhindurira ukundi mu maso yabo: uruhanga rwe rubengerana nk’izuba, imyambaro ye yererana nk’urumuri. Musa na Eliya bababonekera baganira na we. 4Petero ni ko guterura abwira Yezu ati «Nyagasani, kwibera hano ntako bisa ; niba ubishaka ngiye kuhaca ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n’ikindi cya Eliya.» 5Akivuga ibyo igihu kibengerana kirabatwikira ; ijwi riturukamo rivuga riti «Uyu ni Umwana wanjye nkuda cyane unyizihira ; nimumwumve! »6Abigishwa babyumvise biturahasi bubitse amaso, bafite ubwoba bwinshi. 7Nuko Yezu arabegera abakoraho, arababwira ati «Nimubaduke mwitinya !» 8Bubuye amaso ntibagira undi babona, kereka Yezu wenyine. 9Bamanuka umusozi Yezu arabihanangiriza ati «Ntimugire uwo mubwira ibyo mumaze kubona, kugeza ubwo Umwana w’umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »