Amasomo ku wa Kabiri

ISOMO RYA MBERE


Umuhanuzi Izayi (Iz 1, 10.16-20)

10Nimwumve ijambo ry’Uhoraho, mwe batware ba Sodoma, mutege amatwi inyigisho y’Imana yanyu, bantu ba Gomora!

 

16Nimwiyuhagire, mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukire aho kugira nabi! 17Nimwige gukora ikiri icyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mpfubyi, mutabare umupfakazi. 18Uhoraho avuze atya: Nimuze tuburane! N’aho ibyaha byanyu byatukura nk’indubaruba, bizahinduka urwererane nk’urubura. Naho niba byatukuraga nk’umuhemba, bizererana nk’ubwoya bw’intama. 19Niba kandi mwemeye kumvira, muzarya ku byiza byeze mu gihugu. 20Naho niba mubyanze, mugakomeza kuganda, inkota ubwayo ni yo izabarya. Uwo ni Uhoraho ubivuze.

 

ZABURI (Zab 50 (49), 7ab.8, 13-14, 16bc-17, 21ab.23a)


Inyik/ Tugendere mu nzira z’Uhoraho, azatwereka umukiro.

 

« Tega amatwi, muryango wanjye, ngiye kuvuga;

Israheli we, hari icyo ngiye kugushinja.

Ibitambo untura si byo nguhora,

kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere.

 

« Ese koko nkeneye kurya inyama z’ibimasa,

cyangwa kunywa amaraso y’amasekurume ?

Ahubwo jya utura Imana igitambo cyo kuyishimira,

kandi wuzuze amasezerano wagiriye Umusumbabyose.

 

« Kuki ushyanukira gutondagura amategeko yanjye,

no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye,

nyamara ntukunde gukosorwa,

maze amagambo yanjye ukayata hirya?

 

« Ibyo ni byo ukora, none ukabona ko naceceka?

Wibwira se ko meze nkawe?

Untura ibisingizo ho igitambo, ni we umpa ikuzo. »

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Ezk 18,31)

 

Nyagasani, Ijambo ryawe ni ukuri,

n’itegeko ryawe rikaba agakiza.

« Nimuzibukire ibyaha byose mwakoze,

maze mwirememo umutima mushya n’umwuka mushya. »

Nyagasani, Ijambo ryawe ni ukuri,

n’itegeko ryawe rikaba agakiza.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 23, 1-12)

Muri icyo gihe, 1Yezu abwira rubanda n’abigishwa be ati 2«Abigishamategeko n’Abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa: ‘nuko rero, nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. 4Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n’urutoki ! 5Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Ni cyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho Amategeko, n’incunda z’imyambaro yabo bakazigira ndende. 6Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n’intebe za mbere mu masengero, 7bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita ‘Mwigisha’ .

 

8Mwebweho ntimugatume babita ‘Mwigisha’ , kuko Umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. 9Ku isi ntimukagire uwo mwita Umubyeyi wanyu, kuko mufite Umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. 10Ntimukemere ko babita “Abayobozi”, kuko mufite Umuyobozi umwe gusa ari we Kristu. 11Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. 12Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »