Amasomo ku wa Gatandatu

ISOMO RYA MBERE


Umuhanuzi Mika (Mik 7, 14-15.18-20)

Umuhanuzi Mika asenga agira ati 14«Uhoraho, ragira umuryango wawe n’inkoni yawe, ari wo bushyo wahaweho umurage, busigaye ari bwonyine rwagati mu ishyamba ry’inzitane, maze burishe muri Bashani n’i Gilihadi nk’uko byahoze kera! 15Wongere utugaragarize ibitangaza, nk’iby’igihe utuvanye mu gihugu cya Misiri! 18Mbese wagereranywa n’iyihe Mana, wowe wihanganira icyaha, ukirengagiza ubugome? Urukundo ugirira udusigisigi tw’umuryango wawe rutuma udakomeza kuwurakarira, ahubwo ugashimishwa no kutugirira impuhwe. 19Tugaragarize bundi bushya impuhwe zawe, unyukanyuke ibicumuro byacu, kandi ibyaha byacu byose ubirohe mu nyanja! 20Yakobo uzamugaragarize ubudahemuka bwawe, na Abrahamu umwereke ineza yawe, nk’ uko wabirahiye abasekuruza bacu kuva mu bihe bya kera.

 

ZABURI (Zab 103 (102),1-2,3-4,9-10,11-12)


Inyik/ Singizwa Nyagasani, Mana yuje impuhwe n’ibambe!

Mutima wanjye, singiza Uhoraho,

n’icyo ndi cyose gisingize izina rye ritagatifu ,

Mutima wanjye, singiza Uhoraho,

kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye!

 

We ubabarira ibicumuro byawe byose,

akakuvura indwara zawe zose ;

we warura ubugingo bwawe mu mva,

akagutamiriza ubutoneshwe n’impuhwe.

 

Ntatongana ngo bishyire kera,

Ntarwara inzika ubuziraherezo;

Ntaduhana bihwanye n’ibicumuro byacu,

Ntatwihimura akurikije amafuti yacu.

 

Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y’isi,

Ni ko impuhwe ze zisagiranira abamutinya;

Uko uburasirazuba butandukanye n’uburengerazuba,

Ni ko adutandukanya n’ibicumuro byacu.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1Yh 4, 16 ; 3, 20)


Nyagasani, Ijambo ryawe ni ukuri,

n’itegeko ryawe rikaba agakiza.

Twebwe twamenye urukundo Imana yatugaragarije:

Tuzi ko Imana isumba kure umutima wacu.

Nyagasani, Ijambo ryawe ni ukuri,

n’itegeko ryawe rikaba agakiza.

 

+IVANJILI


Luka (Lk 15, 1-3. 11-32)

Muri icyo gihe, 1abasoresha n’abanyabyaha basanga Yezu bose, bashaka kumwumva. 2Abafarizayi n’abigishamategeko batangira kwijujuta bavuga bati «Uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira na bo!»

 

3Nuko Yezu abacira uyu mugani ati 11«Umugabo yari afite abahungu babiri. 12Umutoya abwira se ati ‘Dawe, mpa umunani ungenewe.’ Nuko se abagabanya ibye. 13Hashize iminsi mike, umutoya akoranya ibye byose, ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. 14Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. 15Ni bwo agiye gusaba akazi umuturage w’icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. 16Yifuzaga kuba yahemburwa n’ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. 17Bigeze aho aribwira ati ‘Nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho jyewe nicirwa n’inzara hano! 18Reka mpaguruke nsange data mubwire nti : Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe. 19Singikwiriye kwitwa umwana wawe, none ngira nk’umwe mu bakozi bawe.’ 20Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure, se aramurabukwa yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. 21Nuko umwana aramubwira ati ‘Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe.’ 22Naho se abwira abagaragu be ati ‘Vuba, muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n’impeta mu rutoki n’inkweto mu birenge. 23Muzane ikimasa cy’umushishe mukibage, turye twishime, 24kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none yazutse ; yari yarazimiye, none yatahutse!’ Nuko batangira kwishima.

 

25Icyo gihe umwana we w’imfura yari mu murima. Arahinguka, ageze hafi y’urugo yumva baririmba, umudiho ari wose. 26Nuko ahamagara umwe mu bagaragu, amubaza ibyo ari byo. 27Undi aramusubiza ati ‘Ni murumuna wawe wagarutse; none so yabaze ikimasa cy’umushishe, kuko yamubonye ari mutaraga.’ 28Aherako ararakara, yanga kujya mu rugo. Se arasohoka, aramuhendahenda ngo aze 29Nuko abwira se ati ‘Reba imyaka yose maze ngukorera : nta n’itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n’agahene ngo ngasangire n’incuti zanjye. 30None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, ube ari we ubagishiriza ikimasa cy’umushishe!’ 31Nuko se aramusubiza ati ‘Mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. 32Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru, tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse!’» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »