Inyigisho Icyumweru cya I cy'Igisibo

1. Ibishuko 3 Yezu yahuye nabyo dusanga mu Ivanjili y’Icyumweru cya I cy’igisibo, arabitsinda asubiza Sekibi akoresheje inshuro eshatu na We Ijambo ry’Imana: «Haranditswe ngo ‘Umuntu ntatungwa n’umugati gusa, ahubwo atungwa n’ijambo ryose rivuye mu kanwa k’lmana.’»; «Biranditswe kandi ngo ‘Ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe.’»; «handitswe ngo ‘Uzaramye Nyagasani Imana yawe, ube ari We uzakorera wenyine.’»

Yezu arajyanwa na Sekibi mu butayu bikaba ari ukugaragaza uburyo ukwemera k’umuryango w’Imana kwari kugeze habi ariko nanone ugutsinda ibi bishuko bikaba bigaragaza ko umuryango w’Imana udashobora na rimwe guhungabanywa igihe cyose ushingiye byose ku Ijambo no kumateka y’Imana.

 

2. Ibizazane bibaho ari byinshi, ibishuko bishobora kwibasira umuntu ndetse akagera ubwo yakeka ko sekibi yamwigaruriye, ariko guhora umuntu yibuka ko Iyamuhanze itigera na rimwe imurenza imboni, bimutera imbaraga maze nka Yezu watsinze icyago, agatsinda icyaha n’urupfu akaba yagira ati: «Igirayo Sekibi, kuko handitswe ngo ‘Uzaramye Nyagasani Imana yawe, ube ari We uzakorera wenyine.’»

 

Sekibi arashyira imbere ya Yezu ibintu bitatu buri wese ashobora kugiriramo igishuko:


- igishuko cya mbere ni igishuko cy’umugati, ni igishuko cy’inda ishobora gutuma duhemuka maze aho twambariye inkindi tukaba twahambarira ibicocero: «Niba uri Umwana w’Imana, tegeka aya mabuye ahinduke imigati.» Nibyo koko Yezu yahuye n’inzara, We ubwe yarashonje ndetse abona n’abantu bari bashonje arabagaburira abamara inzara, ariko Yezu ntiyifuza ko abantu bamukurikira kubera ibyo. Iby’isi birashakwa ndetse umuntu akaba yanagira na byinshi, ariko na none iby’isi bishobora kuyoyoka ako kanya. Niyo mpamvu Yezu abwira Sekibi ati: «Haranditswe ngo ‘Umuntu ntatungwa n’umugati gusa, ahubwo atungwa n’ijambo ryose rivuye mu kanwa k’Imana.’» Utarundarunda hamwe n’Imana aranyanyagiza, utwarwa umutima n’ibintu akibagirwa Buntu ubigaba, aba yibagirwa ko kuri iyi si tuyiriho turi abagenzi. Gushaka ibintu ni byiza, kubigira nabyo ni agahebuzo kuko bidufasha, ariko tujye twirinda kuba abagaragu babyo.

 

- igishuko cya kabiri ni ikijyanye no kugerageza Imana ndetse no gushaka kwereka abantu ko uri igihangange: «Niba uri Umwana w’Imana ijugunye hasi; kuko handitswe ngo ‘Izategeka abamalayika bayo kuzagusama, kugira ngo udasitara ku ibuye.’» Yezu aratsinda iki gishuko, yerekana ko kwemera Imana atari ugupfa kwemera ibibonetse byose, ndetse no kwitwa Umwana w’Imana ntibimuha uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashaka ngo aha Imana irahari. Yezu arifuza ko ukwemera kwacu kwaba ukwemera gukuze, ukwemera guhamye, ukwemera kutari ukwa njya iyo bijya kandi kudapfa guhungabanywa n’imiyaga aho yaba iturutse hose. Arifuza kandi ko twakorera Imana mu rukundo n’icyubahiro aho kugira ngo ibe igikoresho cyacu, tuyikoresha dushaka icyubahiro cyacu bwite cyangwa twishakira umugati.

 

- Igishuko cya gatatu ari nacyo gikaze mu kukigobotora, ni igishuko cy’ubukungu no gukomera, ni igishuko cyo kumva ko bose bagomba kungaragira kuko niyumvamo ubumana: Umushukanyi yongera kujyana Yezu ku musozi muremure, amwereka ingoma zose z’isi n’ubukire bwazo, nuko aramubwira ati «Ibyo byose nzabikugabira, numpfukamira ukandamya.» Iki gishuko gishobora kudutsinda mu buryo bunyuranye, dushobora kukigwamo twumva ko mubo tubana ari twe dufite igitekerezo ko abandi nta kindi bashobora gukora uretse gukurikira ugushaka kwacu. Ni igishuko gishobora gutuma dusuzugura abandi, tukumva ko bo nta gaciro bafite. Yezu arifuza ko twakwirinda kwitwara nk’abantu bashaka ko abandi babaramya, niyo mpamvu agira ati: «handitswe ngo ‘Uzaramye Nyagasani Imana yawe, ube ari We uzakorera wenyine.’»Twese kuri iyi si turi abasangirarugendo, duharanire ahubwo kubahana no gufashanya muri byose.


3. Yezu aratsindisha ibishuko Ijambo ry’Imana, akaba ashaka kutugaragariza ko n’umukristu wese aho ava akagera ndetse n’umuntu wese wugarijwe n’ibishuko by’amoko yose, azabonera imbaraga mu Ijambo ry’Imana. Yezu aratwereka ko ibishuko biriho, ariko ko sekibi adafite ijambo rya nyuma. Kumenya uwo twemeye kandi tukamwizera, ni ikiraro kizatwambutsa igihe tuzaba tugeze aho rukomeye.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »