Kuzirikana: KU WA GATATU W’IVU

Igisibo gitangirana n’umuhango wo gusigwa ivu.

Igisibo ni igihe cy’iminsi mirongo ine ibanziriza umunsi mukuru wa Pasika. Kikaba gitangizwa n’umuhango wo gusigwa ivu nk’uko twabivuze haruguru. Kitwibutsa rero iminsi mirongo ine n’amajoro mirongo ine Yezu yamaze mu butayu atarya atanywa ashukwa na sekibi. Yezu rero ajyanywe na Roho Mutagatifu, yashatse kumara mu butayu iyo minsi, ishushanya imyaka mirongo ine abayisiraheli bamazemo bagana igihugu cy’isezerano. 

 

Natwe reo muri Kiliziya umuryango w’abana b’Imana, muri iki gihe cy’iminsi mirongo ine, turifuza kugumana na Yezu, kumarana nawe icyo gihe gishushanya imyaka mirongo ine mu butayu nk’iyo umuryango wa Isiraheli wamazemo, akaba ari igihe cyo kwisubiraho, gusukura imitima yacu kandi tukemera kugengwa n’inkuru nziza. Igisibo cyacu abakirisitu ni umwanya wo gukaza urugamba rwo guhashya sekibi, tukemera kubana na Yezu tukamutega amatwi kandi tugakora icyo atubwira, tugatungwa n’ijambo ry’Imana no gukora ugushaka kwayo. 

 

Uyu munsi wo gusigwa ivu, ni umunsi wo gufata icyemezo tugakurikira Yezu, tukajyana nawe mu butayu, tukababarana nawe, kandi tukihatira gutsinda ibidushuka byose ndetse n’ibitubuza gukora ugushaka kw’Imana. Ivu ubundi nk’uko tubizi twese, nta buzima ryigiramo, nta gikundiro rifite, twavuga mbese ko ari umwanda, kurisigwa ku gahanga rero tujye tuzirikana ko ari nk’aho twakaryisize umubiri wose, tukaryikurungamo, bikatubera ikimenyetso cyo kwerekana ko umubiri ari ubusa, ko wavuye mu gitaka kandi ko uzagisubiramo, ni ikimenyesto cyerekana ko umuntu aciye bugufi ko ari umunyabyaha imbere ugomba kwicuza akisubiraho akemera gutungwa n’Impuhwe z’Imana. Liturujiya y’uyu munsi w’ivu rero ni umuhimbazo w’impuhwe z’Imana.

 

Tuzirikane izi ngingo:

- Yow 2,12-18: Ni mungarukire n’umutima wanyu wose, mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye.

- Zab 50: Mana yanjye ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye.

- 2Kor 5, 20-6,2: Twoye kurarikira ikuzo ry’amanjwe, twirinde gushotorana no kugirirana ishyari.

- Mt 6, 1…18: Sengera ahirereye So uri mu ijuru, We umenya ibyihishe azakwitura.

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo

Murajye mwirinda kugira neza mu maso y’abantu mugira ngo babarebe; mwaba mwivukije ingororano kwa So mu ijru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe, nk’uko indyarya zibigira ngo baratwe n’abantu. Ndababwira ukuri: baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe, nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy’ibumoso ntikikamenye icyo icy’iburyo gikora, bityo imfasahanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga; maze So umenya ibyihishe azakwiture.

Uburyo bwo gusenga

Igihe musenga, ntimukagenze nk’indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayirabiri, ngo zibonwe n’abantu. Ndababwira ukuri: baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe, nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yaawe, ukinge maze usenge So umenya ibyihishe azabikwiture.

Uburyo bwo gusiba kurya.

Igihe musiba kurya ntimukijime mu maso nk’uko indyarya zibigira: zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri: ziba zashyikiriye ingororano yazo.

Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na So uri aho hatagaragara; maze So umenya ibyihishe azabikwiture.

 

Tuzirikane Ijambo ry’Imana

Murajye mwirinda kugira neza mu maso y’abantu mugira ngo babarebe: Aha, Yezu araha abigishwa be ingero eshatu zifatika kandi zumvikana; zikaba kandi ari inkingi eshatu zigenga imyemerere yose, ni uburyo butatu bufasha umuntu wese ushakisha Imana by’ukuri. Izo nkingi eshatu ni isengesho, ituro no kwigomwa . Mu yandi magambo ni Urukundo, ni ukugira umubano wihariye n’Imana.

 

Yezu yifuza ko abigishwa be barangwa n’iyo myitwarire ariko by’umwihariko, akabasaba kubikorana ubushake buvuye k’umutima, nta buryarya burangwa mu mitima yabo; mbese nta kujijisha tubishyize mu mvugo y’ubu.

Hari rero inzira Yezu atwereka kugira ngo twe abigishwa be tubashe kubigeraho:

Tugomba kugendera kure ubwirasi, ubwibone: Abakurikiza amategeko inyuma by’umuhango naho imitima yabo iri kure y’Imana; abo rero bashyikiriye ingororano yabo, abashaka kwigaragaza nk’intungane, abanyakuri, ko bakurikiza amategeko y’Imana n’aya Kiliziya ibyo bakabikora kugira ngo abandi babone kugira ngo bashimwe, bakomerwe mu mashyi, baririmbwe, abo bashyikiriye ingororano yabo. Kubera ko bashatse inyungu zabo aho gukorera Imana, ari abantu, ari n’abantu bashyira mu gaciro, ntibazigera na rimwe babitaho. Ibikorwa byabo bisebya Imana, byangiza ishusho y’urukundo rw’Imana. (igihembo cy’ukorera Imana ni Imana ubwayo). Naho Umuntu ushaka gukura nka Yezu (Lk2,52) mu bwenge no mu gihagararo imbere y’Imana n’imbere y’abantu, inama namugira nabe Umunyakuri.Amagambo yawe, imyitwarire, ibikorwa byawe byose ntibikarangwemo uburyarya, ubwibone, jya ubikora ubikuye k’umutima kandi wumva ko ukorera Imana. Gendera kure icyitwa ubwirasi, ubugugu no gukora kugira ngo abandi bakubone maze bagushime. Ukuri ni umuzi w’ifatizo w’urukundo naho kwicisha bigufi kukaba byombi.

 

Ikiganza cyawe cy’ibumoso ntikikamenye icyo icy’iburyo gikora (gitanze):

Ukwisubiraho Yezu aduhamagarira muri iyi Vanjili dusanga mu nyigisho yatangiye k’umusozi, ntabwo ari ugushaka ukuri no kwicisha bugufi imbere y’abantu gusa. Tugomba guca bugufi no kuba abanyakuri imbere y’Imana. Ibi bikaba bishaka kuvuga ko tugomba kwiringira Imana, tuzi neza ko twe ubwacu tutari kumwe n’Imana ntacyo twakwimarira. Yezu ubwe atubwira ko tutari kumwe na We ntacyo twakwimarira. Mu yandi magambo, tugomba kwemera tubikuye k’umutima ko turi abanyabyaha, ko turi abanyantege nke. Tukiyumvisha ko mu gihe tutari kumwe n’Imana dushobora gukora ibyaha, ibibi byose bishoboka. Icyiza dukora ntabwo tugikora kubera imbaraga zacu, ni kubw’Imana, tugikesha Imana, tugikesha impuhwe z’Imana. Kuba reo tubasha rimwe narimwe gukora icyiza, ntabwo bigomba kutubera impamvu zo kwirata no kwibona, ahubwo byakatubereye impamvu yo gushimira Imana no kuyisingiriza mu byiza idukorera. Nitwumva rero ko ibyiza dukora tubikomora ku Mana, bizadufasha guca bugufi imbere y’Imana. Aho kugira ngo tubwire Imana tuti “Nyagasani reba ibyiza nakoze” tuzayibwire tuti “Nyagasani ngirira impuhwe kuko ndi umunyabyaha”. Dufatire isomo ku musoresha n’umufarizayi mu ngoro, aho umufarizayi yashimiraga Imana ko atameze nk’umusoresha naho Umusoresha we akikomanga ku gatuza asaba Imana ko yamubabarira.

Kutiyitirira ibyiza twabashije gukora tukamenya ko atari ku bwacu twabikoze ahubwo tubikesha impuhwe z’Imana ni ko guca bugufi no kuba umunyakuri.

 

So uri mu ijuru ureba ibyo ukorera ahiherereye azakwitura

Kudakorera gushimwa no kwigaragaza kugira ngo uratwe, bivuga kutiha rubanda, ahubwo gukora nk’umugaragu w’indahemuka w’Imana.

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

Ishusho:

Nditegereza umupubulikani uje gusengera mu Ngoro y’Imana, wikomanga ku gituza (yemera ko ari umunyabyaha)… noneho akaza gutaha ababariwe ibyaha bye.

Gusaba inema:

Dusabe inema yo kuba abanyakuri n’inyangamugayo imbere y’Imana n’imbere y’abantu.

Tumurikirwe Ijambo ry’Imana

Ni gute nshyira mu bikorwa amahame y’ukwemera kwanjye? Ese njya nsuzuma imigambi yanjye? Ese, ibyo nkora simba ngamije kwihesha ikuzo? kuratwa no kugaragaza ko ndi igitangaza?

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Nagerageza gusubiramo ijambo ry’Imana inshuro eshatu , ndizirikana mu mutima mu ibanga. Kandi ngomba kumenya neza ko “gukora mu ibanga’’ bidasobanuye gusa ko ari ugukorera mu bwihisho cyangwa kuba nyamwigendaho (akenshi bakunze kubyitiranya) ahubwo aha ni ugushaka kuvuga ko tugomba guharanira gusa ikuzo ry’Imana n’umukiro w’isi (kandi by’akarusho ibyo tukabiharanira twifatanya n’abandi ndetse kenshi na kenshi tukabigaragariza mu ruhame).

 

Isengesho

 

Nyagasani Mana, buri mwaka uha abakristu kwitegura umunsi mukuru wa Pasika mu byishimo by’umutima usukuye, ku buryo igihe bitaye ku isengesho, bakagaragariza urukundo bagenzi babo kandi bagakomera ku masakaramentu yabahaye kuvuka bundi bushya, baronka inema ugenera abana bawe.Ibyo tubigushimiye ku bwa Yezu Kristu Umwami wacu.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »