Inyigisho ku Cyumweru cya IX,Umwaka A

1. Isomo rya mbere ryo ku Cyumweru cya IX Gisanzwe, rihamagarira Israheli kongera kugarurira urukundo n’umutima Imana, kugira ngo amagambo yayo uwo muryango wumvise uzabashe kuyabika muri wo, mu mitima wayo. Imana irabwira umuryango wayo iti “ayo magambo yanjye,muyagire ikimenyetso kidasibangana mu biganza byanyu, muyatamirize mu ruhanga hagati y’amaso yanyu”.

Iki gitabo cy’Ivugururamategeko kitugaragariza ko nubwo ibiganza bya muntu bidafashe kandi bikaba byuzuye intege nke, nyamara bibumbatiye urufunguzo rw’umukiro cyangwa rw’umuvumo. Umuntu afite ububasha bwo kwemera ugushaka kw’Imana kimwe n’uko ashobora kunangira umutima maze agaca ukubiri n’amategeko n’ugushaka kwayo. Imana ntiduhinduza imbaraga, Imana iziko mu rukundo hatabamo agahato. Niyo mpamvu ibwira umuryango wayo iti: “Dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n’umuvumo. Umugisha muzawubona nimwumvira amategeko y’Uhoraho Imana yanyu mbagejejeho none; umuvumo muzawugira nimutumvira amategeko y’Uhoraho Imana yanyu, mugateshuka inzira mbabwirije none ngo mwikurikirire izindi mana mutari muzi”. Kureka tukayoborwa n’amateka n’amatangazo by’Imana, ni isoko y’umugisha, ni isoko y’amahoro n’ubutungane. Gushyira Imana imbere muri byose, nibyo bituma dushobora no guhangana n’ikibi, duharanira ubutungane nk’uko Pawulo Intumwa abitubwira: “ubutungane bw’Imana butangwa no kwemera Yezu Kristu, bukaba bugenewe abemera bose nta vangura.”

 

2. Imana rero irahamagarira Israheli umuryango wayo kubaka k’urutare, ikirinda kujarajara no kujandajanda ijya mu mana zindi zitazwi kandi zidashobora no gukiza. Kumenya guhitamo no kwigiramo umurongo,tudakuruwe n’ibihita bishashagirana kandi wenda bihishe muri byo kwangiza ubuzima no kudusiga turi ibisenzegeri, nibyo Yezu agarukaho mu Ivanjili agira ati: “Umbwira wese ngo ‘Nyagasani, Nyagasani’, si we uzinjira mu Ngoma y’ijuru, ahubwo ni ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka”. Kubana no gukunda Yezu, si ukurushanwa kubivuga ahubwo ni ukuba umwe na We maze akaba ari We utuvugiramo. Akarimi keza kamara umunsi ariko iyo kadashingiye ku kwemera guhamye ibyo tuvugisha umunwa, tugera aho tukimena inda, abantu bakavumbura ko turi ababeshyi n’abanyamanyanga kuko ikinyoma kidahabwa intebe kabiri. Yezu rero arifuza ko twamubwira ngo “Nyagasani” ariko twabanje kuzirikana icyo bishatse kuvuga mu buzima bwacu n’icyo bigomba guhindura mu mibereho yacu. Kugira amagambo asobanutse ariko anasobanura uwo twemeye uturimo tutabeshya, nibyo Yezu atwifuzaho.


3. Yezu arongera ati: “umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk’umuntu w’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu ariko ntiyatemba”.

Ubukristu bwacu ntibukwiye kuba bwa bundi buririmba gusa “ndi umukristu ndi uwa Yezu nk’uko nasezeranye mbatizwa”. Ubukristu bwacu bugomba kubakwa k’urutare arirwo Yezu. Ubukristu bwacu ntitugomba kubwubaka ku bandi ngo tujye mu misa kubera ko abandi bagiyeyo, ngo dukore ibikorwa by’urukundo kubera ko tutabikoze abandi batureba ikijisho. Kubaka ubukristu kuri Kristu we Rutare rwacu, biduha kwigenga, icyo dukoze cyose tukagikora tugamije gukora icyiza kimwubahisha kandi kivuye mu mutima wizera kandi wemera imbuto y’urukundo Yezu yaje gutera mu bantu. Umusingi (Fondation) w’ubuzima bwacu ugomba kugira aho ufata kandi ugakomera. Nimbwubakira k’umusingi w’ibyondo bijyanye n’ikinyoma no kudashishoza, sinzatangazwe no kwibona mu byohe n’ibyomanzi. Nimbwubakira k’umusingi w’irari, ukwikuza, kutubaha abandi no gushyira imbere ibintu gusa, sinzatangazwe nuko igihe kizagera nakwibona nkiyoberwa, nkabona ndi uwo gusabirwa wenda ntanagifite unsabira. Nyamara ninubaka ubuzima bwanjye kuri Kristu, nkabwubaka mu kuri no guharanira ko mugenzi wanjye yahabwa icyubahiro kuko ari ishusho y’Imana indi imbere, kabone n’aho nanyura mumukoki ucuze umwijima, kabone n’aho ibyago byambuza amahoro umusubizo, umunsi umwe Nyagasani azanyegera maze ampumurize ambwira ari: “nuko nuko mugaragu mwiza, wabaye indahemuka mubyoroheje none ngwino iruhande rwanjye”.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »