Amasomo ku wa Mbere

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cyaTobi (Tobi 1, 1ab. 2a. 3a ; 2,1-9)

1,1Igitabo cy’ibigwi bya Tobiti mwene Tobiyeli, wo mu nzu ya Aziyeli mu muryango wa Nefutali. 2Ku ngoma ya Salimanasari umwami wa Ashuru, Tobiti uwo yajyanywe bunyago bamuvanye i Tibe.


3Jyewe Tobiti nagendeye mu nzira y’ukuri, nkurikiza ubutabera mu buzima bwanjye bwose. 2,1Nuko ku ngoma ya Esarihadoni, jyewe Tobiti ngaruka iwanjye, maze nsanga umugore wanjye Ana, na Tobi umuhungu wanjye. Ku munsi wacu wa Pentekositi, ari na wo munsi mukuru w’Ibyumweru, batugaburira bitetse neza, maze nkinja akabero kugira ngo mfungure. Banterera ameza, maze banzanira ibiryo byinshi by’amoko yose.

 

2Ni ko kubwira Tobi umuhungu wanjye nti «Mwana wanjye, jya mu bavandimwe bacu twazananywe bunyago hano i Ninivi, maze nihagira uwo usanga akennye ariko akizirikana Uhoraho n’umutima we wose, uwo nguwo umuzane, aze dusangire; ndagutegereza, mwana wanjye, kugeza igihe ugarukira,»

3Tobi aragenda, ajya gushaka uwaba umukene mu bavandimwe bacu, ariko ahita agaruka, arampamagara ati «Daweh!» Ndamusubiza nti «Ngaho mbwira, mwana wanjye.» Yungamo ati «Hari umuntu wo mu bwoko bwacu bamaze kwica, bamuhotoreye mu kibuga maze bamusiga aho.»4Nuko nsimbuka ntagize n’icyo nkoza ku munwa, maze iyo ntumbi nyikura aho mu kibuga, nyihisha mu cyumba, ntegereje ko izuba rirenga nkayihamba. 5Ngarutse ndiyuhagira, hanyuma umugati wanjye nywuryana ishavu, 6maze nibuka amagambo umuhanuzi Amosi yavugiye kuri Beteli agira ati «Iminsi mikuru yanyu nzayihinduramo iminsi y’ibyago, n’indirimbo zanyu nzihindure iz’amaganya.» Nuko ndaturika ndarira.


7Izuba rimaze kurenga, ndagenda ncukura imva maze ndamuhamba. 8Abaturage bo baransekaga bavuga bati «Nimurebe ra! Nta bwoba agifite! Amambere barabimuhigiye bagira ngo bamwice, aranyerera arahunga; none dore yongeye guhamba abapfu!» 9Muri iryo joro nyine ndiyuhagira, hanyuma njya hanze nirambararira hasi mu kibuga iruhande rw’urukuta, maze niyorosora mu maso kuko hariho icyunzwe.


ZABURI (Zab 112 (111), 1-2, 3-4, 5-6

 

Inyik/Hahirwa umuntu uhimbazwa n’amategeko y’Uhoraho!

 

Hahirwa umuntu utinya Uhoraho,

agahimbazwa n’amategeko ye!

Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu,

ubwoko bw’abantu b’intungane bugire umugisha.

 

Ubukungu n’umunezero bibarizwa iwe,

n’ubutungane bwe buhoraho iteka.

Mu gihe cy’umwijima yaka nk’urumuri,

rumurikira abantu b’intagorama.

Koko impuhwe,ineza n’ubutungane ni byo bimuranga.

 

Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi,

ibintu bye aba abigengana ubutungane.

Nta bwo azigera ahungabana bibaho,

azasiga urwibutso rudasibangana


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1 Pet 2, 4)

 

Alleluya Alleluya.

Nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n’abantu,

nyamara ari indobanure,

kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y’lmana.

Alleluya.

 

IVANJILI

Mariko (Mk12,1-12)

Muri icyo gihe, 1Yezu atangira kubwira abatware b’abaherezabitambo bakuru, abigishamategeko n’abakuru b’imiryango mu migani, avuga ati «Umuntu yateye imizabibu mu murima we, ayikikizaho uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n’umunara w’abararirizi, awatira abahinzi maze yigira mu rugendo.

 

2Igihe cy’isarura kigeze yohereza umugaragu kuri ba bahinzi, ngo bamumuhere ku mbuto z’imizabibu. 3Ariko bo basumira uwo mugaragu baramuhondagura, bamwohereza amara masa. 4Arongera abatumaho undi mugaragu, uwo na we bamurema uruguma mu mutwe, baramutukagura. 5Nuko yoherezayo undi, we baramwica. Nyuma yohereza n’abandi benshi, bamwe barabakubita, abandi barabica. 6Hari hasigaye umwana we yakundaga, nyuma aba ari we abatumaho yibwira ati ‘Umwana . wanjye we nta cyo bazamutwara.’ 7Ariko abahinzi bamubonye barabwirana bati ‘Dore uzamuzungura; nimuze tumwice maze tuzazungure ibye.’ 8Nuko baramufata baramwica, bamujugunya inyuma y’umurima w’ imizabibu. 9Mbese mubona nyir’imizabibu azakora iki? Azaza arimbure abo bahinzi, maze imizabibu ayishinge abandi.

 

10Ntimwasomye se mu Byanditswe ngo ‘lbuye ryajugunywe n’abubatsi, ni ryo ryabaye insanganyarukuta. 11Ngicyo icyo Nyagasani yakoze, kikaba kibaye igitangaza mu maso yacu.’» 12Bashaka uko bafata Yezu, ariko batinya rubanda. Bari bumvise neza ko ari bo yavugaga muri uwo mugani. Nuko bamusiga aho barigendera.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »