Amasomo ku wa Gatandatu

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cya Tobi (Tobi 12, 1.5-15.20)

1Muri iyo minsi, ibirori by’ubukwe birangiye, Tobiti ahamagara umuhungu we Tobi, aramubwira ati «Mwana wanjye, reba uko wahemba uriya mugabo waguherekeje, kandi ugire n’ icyo umurengerezaho.» 5Tobi ni ko guhamagara Rafayeli, maze aramubwira ati «Akira igice cya kabiri cy’ibyo twazanye twembi, bibe igihembo cyawe, maze utahe amahoro.»


6Nuko Rafayeli arabahamagara bombi, abajyana ahiherereye maze arababwira ati « Nimusingize Imana, muyamamarize imbere y’icyitwa ikinyabuzima cyose kubera ibyo yabakoreye; mushimagize izina ryayo, muriririmbe. Ibikorwa byayo mujye mubimenyesha abantu bose; mubibabwirane icyubahiro kandi ntimugahweme kuyishimagiza. 7Koko rero, ibanga ry’umwami ni ryo rikwiye kuzigamwa, naho ibikorwa by’Imana byo bikwiye kwamamazwa, bikaratanwa icyubahiro. Nimwihatire gukora ibyiza, bityo ikibi ntikizabarangweho. 8Koko kandi gusenga ukanasiba, hamwe no gutanga imfashanyo kandi ukanakurikiza ubutabera, blruta gutunga byinshi ariko ukarenganya. Naho warunda zahabu zingana zite, gutanga imfashanyo biraziruta kure. 9Imfashanyo igobotora umuntu mu rupfu, ikamukiza icyitwa icyaha cyose, kandi n’abayitanga bagapfa bisaziye; 10naho abakora icyaha kandi bakarenganya, baba biyanga.


11«Ubu ngubu ngiye kubabwira ukuri kose nta cyo mbahishe. Nari maze kubabwira nti ‘Ni ngombwa kuzigama ibanga ry’ umwami, ariko ibikorwa by’Imana byo bikwiye kwamamazwa ku mugaragaro!’ 12Igihe wowe na Sara mwasengaga rero, ibyo mwasabaga ni jyewe wabishyikirije Imana aho iri mu ikuzo ryayo, ndetse n’igihe wahambaga abapfu. 13Ikindi kandi, igihe wahagurukaga udatindiganyije, ukagenda ibiryo byawe utanabikozemo, ukajya guhamba wa mupfu, ni bwo nakoherejweho kugira ngo nze nkugerageze. 14None ngaha Imana yarongeye iranyohereza kugira ngo nze mbakize, wowe na Sara umukazana wawe. 15Jyewe rero ndi Rafayeli, umwe muri ba bamalayika barindwi bahora imbere ya Nyagasani, bakamwegera aho ari mu ikuzo rye. 20None rero, nimusingirize Nyagasani kuri iyi si, mushimagize Imana. Dore jyewe nsubiye ku Uwanyohereje; namwe muzandike ibyababayeho byose.»


INDIRIMBO (Tobi 13, 2a.cde, 7, 4c.8ab, 8cde)


Inyik/ Nihasingizwe Imana ihoraho iteka!

 

Nihasingizwe Imana ihoraho iteka!

Ni yo ihana kandi ikababarira,

ijyana ikuzimu kandi ikazanzamura,

nta n’umwe wakwigobotora ikiganza cyayo.

 

Ubu namwe nimuzirikane ibyo yabakoreye,

Maze murangurure amajwi muhimbaze Nyagasani uzira kubera,

Mukuze Umwami w’ibihe byase.

 

Koko ni Nyagasani Imana yacu, akaba n’umubyeyi wacu ubuziraherezo.

Jyewe ndamuhimbariza mu gihugu najyanywemo bunyago,

imbaraga ze n’ubuhangange bwe nkabiratira igihugu cy’abanyabyaha.

 

Banyabyaha, nimwisubireho mukurikirane ubutabera;

ni nde wahamya ko atazabagarukira, akabagirira impuhwe?

 

IBANGONDIRIMBO IBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5,3)

 

Alleluya Alleluya.

Hahirwa abakene ku mutima,

kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Mariko: (Mk 12, 38-44)

Muri icyo gihe, 38mu nyigisho ze Yezu akavuga ati «Murajye mwirinda abigishamategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu maremare, no kuramukirizwa mu materaniro. 39Bakunda kandi guhabwa intebe z’icyubahiro mu masengero, n’imyanya y’imbere aho batumiwe. 40Icyabo ni ukurya ingo z’abapfakazi, maze bakiha kuvuga amasengesho y’urudaca. Abo bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi.» 41Yezu yari yicaye mu Ngoro y’Imana, ahateganye n’ububiko bashyiragamo amaturo, yitegereza uko rubanda batura. Abakungu benshi bashyiragamo byinshi. 42Maze haza umupfakazi w’umukene, ashyiramo uduceri tubiri. 43Yezu ahamagara abigishwa be, arababwira ati «Ndababwira ukuri: Uriya mupfakazi w’umukene yarushije abandi bose gutura. 44Kuko bariya bose bashyizemo ku by’ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »