Amasomo ku Cyumweru cya VIII Gisanzwe, Umwaka A

ISOMO RYA MBERE


Umuhanuzi Izayi (Iz 49, 14-15)

14Siyoni yaravugaga iti «Uhoraho yarantereranye,Nyagasani yaranyibagiwe.» 15Mbese ye, umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone n’aho we yarengwaho, jyewe sinzigera nkwibagirwa. Uwo ni Uhoraho, Umushoborabyose ubivuze.


ZABURI (Zab 62 (61), 2-3, 8,9)


Inyik/ Imbere y’Imana yonyine,

           umutima wanjye ni ho ugubwa neza.

 

Imbere y’Imana yonyine,

umutima wanjye ni ho ugubwa neza,

agakiza kanjye ni yo gakomokaho.

Ni yo yonyine rutare rwanjye n’agakiza kanjye,

ni yo buhungiro butavogerwa: sinteze guhungabana.

 

Agakiza kanjye n’ishema ryanjye mbikesha Imana,

ni yo rutare rudahangarwa n’ubuhungiro bwanjye.

 

Rubanda mwese nimuyiringire igihe cyose,

muyibwire ikibari ku mutima,

rwose lmana ni yo buhungiro bwacu!

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1Kor 4, 1-5)

Bavandimwe, 1buri wese rero natubonemo abagaragu ba Kristu n’abagabuzi b’amabanga y’Imana. 2Kandi icyo abagabuzi batezweho si ikindi kindi atari ukuba indahemuka. 3Jyeweho sintewe inkeke n’uko mwancira urubanza, cyangwa ko narucirwa n’urukiko rw’abantu, ndetse nanjye ubwanjye sindwicira. 4Nyamara n’ubwo nta kibi niyumva mu mutima, ibyo si byo bingira umwere; Nyagasani wenyine ni we uncira urubanza. 5Namwe rero ntimugace imanza igihe kitaragera, mutegereze ko Nyagasani azaza agashyira ahabona ibihishwe mu mwijima, akanatangaza ibyo umutima ubundikiye. Ubwo ni bwo Imana izaha buri wese ishimwe rimukwiye.


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI


Alleluya Alleluya.

Mbere na mbere nimuharanire Ingoma y’Imana,

Naho ibindi byose muzabigerekerwaho.

Alleluya.

 

IVANJILI


Matayo (Mt 6,24-34)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 24«Nta wushobora gukorera ba shebuja babiri: azanga umwe akunde undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugure undi. Ntimushobora gukorera Imana na Bintu.

25Ni cyo gituma mbabwira nti ‘Mwihagarikwa imitima n’uko muzamera, ari ku bibatunga cyangwa ku byo muzambika umubiri wanyu.’ Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya? Umubiri se wo nturuta umwambaro? 26Nimurebe inyoni zo mu kirere: ntizibiba; ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara So wo mu ijuru arazigaburira! Mwebwe se ntimuzitambukije agaciro? 27Ni nde muri mwe n’aho yahagarika umutima ate, washobora kugira icyo yongera ku bugingo bwe? 28Imyambaro yo yabahagarikira iki umutima? Nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura: ntiziruha, ntiziboha. 29Nyamara rero ndababwira ko na Salomoni mu bukire bwe bwose, atigeze yambara nka rumwe muri zo. 30Niba Imana yambika ityo icyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro; mwe ntizabarengerezaho mwa bemera gato mwe? 31Mwibunza rero imitima muvuga ngo ‘Tuzarya iki? Tuzanywa iki? Tuzambara iki?’ 32Ni ibyo byose abanyamahanga bahihibikanira. So wo mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye. 33Ahubwo mbere na mbere nimuharanire Ingoma n’ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. 34Mwiterwa impagarara n’iby’ejo: umunsi w’ejo uzazana impagarara zawo. Umuruho wa buri munsi urahagije.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »