Inyigisho yo ku Cyumweru cya VII Gisanzwe, Umwaka A

1. Amasomo yo ku cyumweru cya VII Gisanzwe aragaruka kuri Disikuru Yezu yavugiye k’Umusozi. Yezu arongera kugaragaza ko yaje guha ubushyashya itegeko, yaje aje kwerekana ukuntu urukundo no guha agaciro umuvandimwe ari byo biha umurongo amategeko. Niyo mpamvu twumva Yezu agira ati: “Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Ijisho rihorerwe ijisho, iryinyo rihorerwe irindi’. Jyeweho mbabwiye kudashyamirana n’umugiranabi. Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Uzakunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe.’ Njyeweho ndababwira ngo ‘Nimukunde ababanga, musabire ababatoteza.’ Bityo muzabe abana ba So uri mu ijuru”.


2. Yezu aziko uburyo bwakoreshwaga bwo guhorera iryinyo irindi, ari uburyo bwari bwarashyizweho kugira ngo habeho ubutabera, kugira ngo hatagira urengeera ashaka kwihorera akoresha imbaraga ziruta izakoreshejwe ahohoterwa. Ariko rero, Yezu ntiyifuza ko abantu bagarukira aho ngaho. Arifuza ko umuntu akwiye kurenga ibyo byo guhorera iryinyo irindi, maze hakabaho gukingurira umuryango imbabazi no kwirinda gushyamirana.


3. Yezu aziko buri wese nanywa kuri iyi nkongoro yo kubaha undi, akirinda kugira nabi, akirinda kubangamira uwo bava inda imwe, uwo basangiye gupfa no gukira, ingoma ye izogera ku isi hose. Benshi bashobora kuvuga ko ibyo yezu avuga ngo “nihagira ugukubita urushyi mu musaya w’iburyo, umutegeze n’uwundi. Nihagira ushaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n’igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe igihumbi, muterane ibihumbi bibiri. Ugusabye umuhe; n’ushatse ko umuguriza ntukamwihunze”, ari ubutesi no kutamenya muntu icyo aricyo. Icyo Yezu yifuza kutwigisha ni uko ibyo bishoboka igihe twarangije kumureka akaba ari We utwigarurira,akaba ari We utwiyigishiriza kubaho no kubana. Nidukomeza kurebera mu ndorerwamo z’isi, mu ndorerwamo zo kwiyumvamo ko ari twe dushobora byose, birumvikana ko byose bizatunanira tukavomera mu rutete. Ariko nitwemera akaduha indorerwamo ze, nta kabuza tuzabigeraho kuko tuzaba tuzi ko twaremewe ijuru tutaremewe isi kandi ko uwunze ubumwe na We ashobora byose.


4. Muntu rero agomba guhitamo, akareka kugengwa gusa n’itegeko cyangwa se ubutabera bwacuzwe na muntu kubera ibyo we yifuza kugeraho maze akemera gutera intambwe agahitamo kuyoborwa na Kristu udutoza kwanga inabi n’akarengane, udutoza gukunda no kuba impumuro y’ubutabera n’amahoro bimuturukaho. Yezu arifuza ko twabana neza n’abavandimwe, tukareka kwihorera n’inzika maze tukimika ituze n’urukundo.

Nibyo Pawulo Mutagatifu atubwira agira ati: Bavandimwe, muri ingoro y’Imana, kandi Roho w’Imana abatuyemo. Nihagira rero usenya ingoro y’Imana, Imana na we izamusenya. Kuko ingoro y’Imana ari ntagatifu, kandi iyo ngoro ni mwebwe. Ntihakagire ushingira ikuzo rye ku bantu, kuko byose ari ibyanyu: yaba Pawulo, yaba Apolo cyangwa Kefasi, yaba isi, bwaba ubugingo cyangwa urupfu, byaba ibiriho cyangwa ibizaza byose ni ibyanyu, naho mwebwe muri aba Kristu, na We Kristu akaba uw’Imana”. Umenye ko ari uw’Imana, na mugenzi we akaba ari uw’Imana, nta kindi baharanira bombi kitari ukumvikana no kugana Imana mu bumwe no mu neza. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »