Amasomo ku Cyumweru cya VII Gisanzwe,Umwaka A

ISOMO RYA MBERE


Abalevi (Lev 19, 1-2.17-18)

1Uhoraho abwira Musa ati 2«Dore ibyo uzamenyesha Abayisraheli: Muzabe intungane, kuko jyewe Uhoraho Imana yanyu ndi intungane. 17Ntuzagirire umutima mubi umuvandimwe wawe, ariko mugenzi wawe nacumura ntuzatinye kumuhana, kugira ngo hato atazavaho agupfana. 18Uzirinde kwihorera no kugirira inzika abo mu muryango wawe. Ahubwo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ndi Uhoraho.»


ZABURI (Zab 103 (102),1-2,3-4, 8.10, 12-13)


Inyik/ Uhoraho ni umunyambabazi n’umunyampuhwe.

 

Mutima wanjye singiza Uhoraho,

n’icyo ndi cyo cyose gisingize izina rye ritagatifu!

Mutima wanjye singiza Uhoraho,

kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye!

 

We ubabarira ibicumuro byawe byose,

akakuvura indwara zawe zose ;

we warura ubugingo bwawe mu mva,

akagutamiriza ubutoneshwe n’impuhwe.

 

Uhoraho ni umunyambabazi n’umunyampuhwe,

Atinda kurakara kandi akagira ibambe;

Ntaduhana bihwanye n’ibicumuro byacu,

Ntatwihimura akurikije amafuti yacu.

 

Uko uburasirazuba butandukanye n’uburengerazuba,

Ni ko adutandukanya n’ibicumuro byacu.

Uko umubyeyi agirira ibambe abana be,

ni ko Uhoraho agirira ibambe abamutinya.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya mbere Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (1Kor 3, 16-23)

Bavandimwe, 16Ubwo se ntimuzi ko muri ingoro y’Imana, kandi ko Roho w’Imana abatuyemo? 17Nihagira rero usenya ingoro y’Imana, Imana na we izamusenya. Kuko ingoro y’Imana ari ntagatifu, kandi iyo ngoro ni mwebwe. 18Ntihakagire uwihenda: niba hari uwikekaho kuba umuhanga ku bw’iyi si, nabanze yihindure umusazi kugira ngo abe umunyabwenge nyakuri; 19kuko ubuhanga bw’iyi si ari ubusazi mu maso y’Imana, nk’uko byanditswe ngo «Ni Yo ifatira abanyabwenge mu mutego w’uburiganya bwabo,» 20kandi ngo «Nyagasani acengera ibitekerezo by’abahanga, agasanga byose ari amanjwe.» 21Ku bw’iyo mpamvu rero ntihakagire ushingira ikuzo rye ku bantu, kuko byose ari ibyanyu: 22yaba Pawulo, yaba Apolo cyangwa Kefasi, yaba isi, bwaba ubugingo cyangwa urupfu, byaba ibiriho cyangwa ibizaza byose ni ibyanyu, 23naho mwebwe muri aba Kristu, na We Kristu akaba uw’Imana.


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1 Yh2,5)


Alleluya Alleluya.

Ukurikiza ijambo rya Kristu,

Muri we urukundo rw’Imana ruba rwuzuye koko.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo (Mt 5,38-48)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 38«Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Ijisho rihorerwe ijisho, iryinyo rihorerwe irindi’. 39Jyeweho mbabwiye kudashyamirana n’umugiranabi; ahubwo nihagira ugukubita urushyi mu musaya w’iburyo, mutegeze n’uwundi. 40Nihagira ushaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n’igishura cyawe. 41Nihagira uguhatira gutera intambwe igihumbi, muterane ibihumbi bibiri. 42Ugusabye umuhe; n’ushatse ko umuguriza ntukamwihunze.

43Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Uzakunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe.’ 44Jyeweho ndababwira ngo ‘Nimukunde ababanga, musabire ababatoteza.’ 45Bityo muzabe abana ba So uri mu ijuru, We uvusha izuba rye ku babi no ku beza, kandi akavubira imvura abatunganye n’abadatunganye. 46Nimwikundira gusa ababakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo si ko babigenza? 47Maze se nimuramutsa gusa abo muva inda imwe, muzaba murushije iki abandi? Ese abatazi Imana bo si ko babigenza? 48Mwebweho rero, muzabe intungane nk’uko So wo nu ijuru ari intungane.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »