Amasomo ku wa Kane

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu gitabo cy’Intangiriro (Intg 9, 1-13)

1Imana iha Nowa n’abahungu be umugisha, irababwira iti «Mwororoke, mugwire, mwuzure isi. 2Inyamaswa zose z’isi n’inyoni zose zo mu kirere zizabatinya, muzitere ubwoba. Ibikururuka ku isi byose, hamwe n’amafi yose yo mu nyanja, murabigabiwe. 3Ibikururuka byose byifitemo ubuzima mbibahayeho ikiribwa, kimwe n’ibimera bitohagiye. 4Icyakora ntimuzarye inyama ikifitemo ubuzima, ari yo maraso. 5Kandi amaraso yanyu, arimo ubuzima bwanyu, sinzabura kuyahorera. Ari inyamaswa, ari umuntu uzaba yayamennye, nzayamuryoza. Buri muntu wese azishyura ubuzima bwa mugenzi we. 6Usheshe amaraso y’umuntu, aye azaseswa n’undi muntu, kuko Imana yaremye umuntu imwishushanyije. 7Naho mwebwe nimwororoke mugwire, mwuzure isi muyigenge.»


8Imana ibwira Nowa n’abahungu be iti 9«Dore ngiranye Isezerano namwe n’urubyaro rwanyu, 10kimwe n’ibinyabuzima byose muri kumwe : inyoni n’amatungo, n’inyamaswa zose zo ku isi, mbese ibivuye mu bwato byose, ntavanyemo n’inyamaswa z’ishyamba. 11Ngiri rero Isezerano ngiranye namwe : nta kinyamubiri kizongera kurimburwa n’amazi y’umwuzure, kandi nta n’umwuzure uzongera kurimbura isi.» 12Imana iravuga iti «Dore ikimenyetso cy’Isezerano ngiranye namwe, n’ibifite ubuzima byose muri kumwe, uko ibisekuruza byanyu bisimburana: 13nshyize umukororombya wanjye mu gicu, uzaba ikimenyetso cy’lsezerano ngiranye n’isl.»


ZABURI (Zab 102 (101), 16-18, 19-21, 22-23, 29)


Inyik/ Uhoraho aho ari mu ijuru, yagiranye Isezerano n’abatuye isi.

 

Amahanga yose azatinya izina ry’Uhoraho,

N’abami bose b’isi bazatinye ikuzo ryawe.

Kuko Uhoraho azubaka Siyoni bundi bushya,

akahigaragariza yuje ikuzo;

ubwo agahugukira isengesho ry’abanyazwe ibyabo,

Akita ku byo bamusaba.

 

Ibyo ngibyo nibyandikirwe igisekuruza kizaza,

maze umuryango mushya uzasingize Uhoraho;

kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw’ijuru,

aho ari mu Ngoro ye, akareba ku isi,

kugira ngo yumve amaganya y’imfungwa,

kandi abohore abaciriwe urwo gupfa.

 

Nuko bazamamaze muri Siyoni izina ry’Uhoraho,

N’ibisingizo bye muri Yeruzalemu,

igihe ingoma n’amahanga bizibumbira hamwe,

kugira ngo bigaragire Uhoraho!

 

Abahungu b’abagaragu bawe bazatura,

Maze ababakomokaho bazarambe imbere yawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 6, 63.68)

 

Alleluya Alleluya.

Amagambo yawe Nyagasani,

aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo.

Ufite amagambo y’ubugingo bw’iteka.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 8, 27-33)

Muri icyo gihe, 27Yezu ajyana n’abigishwa be, agana mu nsisiro za Kayizareya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati« Abantu bavuga ko ndi nde» 28Baramusubiza bati« Ngo uri Yohani Batisita, abandi ngo uri Eliya; naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi.»29 Ati «Mwebwe se muvuga ko ndi nde?»Petero aramusubiza ati«Uri Kristu.»30Nuko Yezu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira.


31Nuko atangira kubigisha ko Umwana w’umuntu agomba kuzababara cyane,agacibwa n’abakuru b’imiryango n’abaherezabitambo bakuru, n’abigishamategeko, akicwa, ariko akazazuka nyuma y’iminsi itatu. 32Ibyo yabibabwiye akomeje. Nuko Petero aramwihugikana, atangira kumutonganya. 33We ariko arahindukira maze areba abigishwa be, acyaha Petero amubwira ati «Hoshi, mva iruhande Sekibi! Kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana, ahubwo ku bantu!» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »