Amasomo ku wa Gatatu

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu gitabo cy’Intangiriro (Intg 8, 6-13.20-22)

6Hashize iminsi mirongo ine, Nowa akingura idirishya ry’ubwato yari yakoze. 7Arekura igikona. Kirasohoka kirakomeza kiraguruka, kirajarajara kugeza ko amazi akamye, ubutaka bukagaragara.8Hanyuma Nowa arekura inuma, kugira ngo arebe niba amazi yagabanutse ku isi. 9Ariko inuma ntiyabona aho ikandagira, ni ko kumugarukaho mu bwato, kuko amazi yari akiri ku isi hose. Nowa atega ikiganza arayisingira, ayigarura mu bwato. 10Yirenza iminsi irindwi, arongera arekura inuma. 11Inuma ihindukira nimugoroba, itwaye mu kanwa ishami ritoshye ry’umuzeti! Nko Nowa amenya ko amazi yari yagabanutse ku isi. 12Arongera ategereza indi minsi irindwi arekura inuma, ariko yo ntiyongera kumugarukaho. 13Mu mwaka wa magana atandatu n’umwe w’ubuzima bwa Nowa, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere amazi arakama, ubutaka buragaragara. Nowa yegura igisenge cy’ubwato, arebye asanga ubutaka bwumutse.

20Nowa yubakira Uhoraho urutambiro. Mu matungo yose atazira no mu nyoni zitazira, arobanuramo izo guturaho ibitambo bitwikwa kuri urwo rutambiro. 21Uhoraho ahumurirwa n’umwuka ugusha neza w’ibitambo. Nuko aribwira ati«Sinzongera kuvuma ubutaka ukundi ku mpamvu y’umuntu. N’ubwo kuva mu bwana bwe nta kindi umutima we urarikira uretse ikibi, sinzongera kwica ibifite ubugingo nk’uko nabigenje. 22Iminsi yose isi izamara, ibiba n’isarura, imbeho n’ubushyuhe, icyi n’itumba, amanywa n’ijoro, ntibizigera bivaho.»


ZABURI (Zab 116 (114-115),12-13,15-16,18-19)


Inyik/Mana yanjye, nzagutura igitambo cy’ishimwe.


Ibyiza byose Uhoraho yangiriye,

rwose nzabimwitura nte?

Nzashyira ejuru inkongoro y’umukiro,

kandi njye niyambaza izina ry’Uhoraho.

 

Koko Uhoraho ababazwa n’urupfu rw’abayoboke be!

None rero, Uhoraho, wagiriye ko ndi umugaragu wawe,

Umugaragu wawe wabyawe n’umuja wawe,

maze umbohora ku ngoyi!

 

Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho,

imbere y’iteraniro ry’umuryango we wose,

mu ngombe z’Ingoro y’Uhoraho,

muri wowe nyirizina, Yeruzalemu!

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 146 (145), 1.8)

 

Alleluya Alleluya.

Mutima wanjye, singiza Uhoraho!

Uhoraho ahumura amaso y’ impumyi,

Uhoraho agorora ingingo z’abahinamiranye.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 8, 22-26)

Muri icyo gihe, 22Yezu n’abigishwa be bagera i Betsayida, abantu bamuzanira impumyi bamwingingira ko ayikoraho. 23Afata lmpumyi ukuboko ayikura mu rusisiro, ayisiga amacandwe ku maso, ayiramburiraho n’ibiganza maze arayibaza ati «Hari icyo ubona?»24Impumyi irambura amaso, iramusubiza iti«Ndabona abantu, barasa n’ibiti ariko baragenda.» 25Yezu arongera ashyira ibiganza ku maso ye, undi atangira kubona bigaragara, arakira, abona neza ibintu byose uko biri. 26Nuko Yezu amwohereza iwe amubwira ati«Ntiwinjire no mu rusisiro.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »