Amasomo ku wa Gatanu

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu gitabo cy’Intangiriro (Intg 11, 1-9)

1Ku isi yose hari ururimi rumwe n’imvugo imwe. 2Mu iyimuka ry’abantu bava mu burasirazuba, babona ikibaya mu gihugu cya Shineyari, barahatura. 3Nuko barabwirana bati, «Nimuze tubumbe amatafari, tuyatwikire mu itanura.» Amabuye bayasimbuza amatafari, n’urwondo rwo kuyafatanisha barusimbuza ubujeni. 4Nuko bati« Nimuze twiyubakire umugi n’urnunara ukora ku ijuru, maze izina ryacu ribe ikirangirire, kugira ngo tutazatatana ku isi hose.»


5Uhoraho aramanuka, aza kureba uwo mugi n’uwo munara bene Muntu bubakaga. 6Nuko Uhoraho aravuga ati « Dore bose hamwe baremye umuryango umwe, bafite n’imvugo imwe. Ubwo batangiye gukora biriya, nta wundi mugambi uzabananira! 7Reka tumanuke maze ururimi bavuga turusobanye, hatazagira uwongera kumva icyo undi avuze!» 8Nuko Uhoraho abakura aho abanyanyagiza ku isi hose, ibyo kubaka wa mugi barabireka. 9Ni cyo cyatumye uwo mugi bawita Babeli (ari byo kuvuga isobanya), kuko ari ho Uhoraho yasobanyirije indimi zo ku isi yose.


ZABURI (Zab 33 (32),10-11,12-13,14-15)


Inyik/ Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana.

Uhoraho yaburijemo imigambi y’amahanga,

ibitekerezo by’imiryango abihindura ubusa.

Nyamara umugambi w’Uhoraho ugumaho iteka ryose,

n’ibitekerezo by’umutima we bigahoraho,

uko ibihe bigenda biha ibindi.

 

Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana,

Hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye

Uhoraho arebera mu bushorishori bw’ijuru,

akabana bene muntu bose.

 

Aho atetse ijabiro mu Ngoro ye,

ahaza ijisha ku batuye isi base;

m we wenyine mubaji w’irnitirna yabo,

kandi akamenya ibyo bakora byose.

 

IBANGINDIRIMBO RIBANZIRIZA IV ANJILI (2 Tim 1, 10)

 

Alleluya Alleluya

Yezu Kristu, Umukiza wacu yatsinze urupfu,

maze atangaza ubugingo abigirishije lnkuru Nziza.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 8, 34-38 ; 9,1)

Muri icyo gihe, 8,34 Yezu ahamagara rubanda hamwe n’abigishwa be, arababwira ati «Niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire! 35Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera jyewe n’Inkuru Nziza, azabukiza. 36Umuntu watunga iby’isi yose, ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? 37Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? 38Koko rero, umuntu uzanyihakana, agahinyura n’amagambo yanjye imbere ya bariya bantu b’abasambanyi kandi b’abanyabyaha Umwana w’umuntu na we azamwihakana igihe azazira mu ikuzo rya Se, ashagawe n’abamalayika batagatifu.» 9,1Nuko yungamo ati «Ndababwira ukuri: mu bari hano, harimo abatazapfa batabonye Ingoma y’Imana ije mu bubasha.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »