Amasomo ku wa Kane

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu gitabo cy’Intangiriro (Intg 2, 18-25)

Mu ntangiriro, 18Uhoraho Imana aravuga ati «Si byiza ko Muntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye.» 19Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba, n’inyoni zose zo mu kirere, azizanira Muntu ngo arebe uko Muntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigire izina cyiswe na we. 20Muntu yita amazina ibitungwa byose, n’inyoni zose zo mu kirere, n’inyamaswa zose zo mu ishyamba. Ariko Muntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye.


21 Nuko Uhoraho Imana atera Muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira ; afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. 22Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo, akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. 23Umugabo ariyamira avuga ati:


« Noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye,

n’umubiri uvuye mu mubiri wanjye;

uyu azitwa umugore,

kuko mu mugabo ariho avuye.»


24Ni cyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. 25Bombi bari bambaye ubusa, ari umugabo ari n’umugore we, ariko ntibyari bibateye isoni.


ZABURI (Zab 128 (127),1-2, 4-5bc)


Inyik/ Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho

 

Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho,

agakurikira inzira ze!

Uzatungwa n’ibivuye mu maboko yawe,

uzahirwe kandi byose bigutunganire.

 

Nguko uko ahabwa umugisha,

Umuntu utinya Uhoraho.

Uzagirire amahirwe muri Yeruzalemu,

Iminsi yose y’ubugingo bwawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IV ANJILI (Yak 1, 21)


Alleluya Alleluya.

Nitwakirane urugwiro ijambo ryatubibwemo:

ni ryo rishobora kudukiza.

Alleluya.

 

IVANJILI .


+ Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk 7,24-30)

Muri icyo gihe, 24Yezu ajya mu gihugu cya Tiri. Nuko yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyashobora kuhaguma bitamenyekanye. 25Ako kanya, umugore wari ufite umwana w’umukobwa wahanzweho na roho mbi yumvise bamuvuga, araza amupfukama imbere. 26Uwo mugore yari umunyamahanga, kavukire k’i Fenisiya ho muri Siriya, nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari mu mukobwa we. 27Yezu aramubwira ati «Reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w’ abana ngo bawujugunyire ibibwana.»28Umugore aramusubiza ati «Ni koko, Nyagasani! Ariko n’ibibwana birya utuvungukira abana bataye munsi y’ameza. » 29Aramubwira rero ati « Ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe.» 30Uwo mugore arataha, asanga umwana arambaraye ku buriri, koko roho mbi yamuvuyemo. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »