Inyigisho yo ku Cyumweru cya V Gisanzwe, Umwaka A

Muri Bibiliya, ijambo urumuri ryagiye rigarukwaho kenshi kandi ryagiye rikoreshwa bashaka kugaragaza Imana n’ubugwaneza bwayo. Turibuka aho za zaburi zigira ziti:“Nyagasani uturasireho urumuri rw’uruhanga rwawe”, cyangwa ngo “Nyagasani ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba?”.


Urumuri rero rudushushanyiriza Imana kuko rudutangaza, tukaba tudashobora kurufata mu biganza byacu nk’uko Imana nayo iturenze kandi idutangaza ariko nk’urumuri ikaba itugeraho rwose na wese, ikadususurutsa. Urumuri ruratwahuranya nk’uko Imana iducigatira maze tukumva ko tudashobora kubaho tutayitekerejeho, tutibajije ubahangange n’ineza yayo. Uko umubiri wacu ukenera urumuri igihe imbeho yatugagaje, ni nako umuntu akenera Imana cyane iyo ageze mu kaga.


Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ati niba uzi ko urumuri rugufatiye runini kandi rukagutabara igihe watangiye gutitira, nawe igihe ubishoboye ujye wibuka abari mu kaga maze ubasusurukishe ineza yawe: nusangira umugati wawe n’umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe, urumuri rwawe ruzarasa nk’umuseke weya, n’igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzakugenda imbere, n’ikuzo ry’Uhoraho rigumane nawe.


Ni amagambo akomeye atwahuranya umutima cyane cyane muri ibi bihe ubukungu bumeze nabi, aho uhura nugusaba akantu kandi ababaye ugasanga ntubashije kugira icyo umumarira. Ni amagambo akomeye muri ibi bihe umuntu asigaye ari nyamwigendaho, aho byose bisigaye bireberwa mu ndorerwamo ya business! Umuhanuzi Izayi aratwibutsa guca akarengane, tugaharanira ubutabera kandi mubyo dukora byose agaciro ka muntu akaba ariko katugenda imbere. Aragira ati: “iwawe uhaciye akarengane n’amagambo mabi, ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite kandi ugahembura uwazahaye, urumuri rwawe rwarasira mu mwijima, ijoro ry’urwijiji rigahinduka amanywa y’ihangu”. Wenda aya magambo kuyazirikanaho muri ibi bihe aduhanda k’umutima, ariko kuyazirikanaho si uguta igihe, ahubwo ni ukuyobora umutima wacu ku gikwiye kandi gikwiye kutuyobora.


Mu Ivanjili naho, Yezu aragaruka na We k’urumuri agira ati: ”muri urumuri rw’isi. Ikigo cyubatse mu mpinga y’umusozi nticyihishira. Kandi nta we ucana itara ngo aryubikeho icyibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo aho rimurikira abari mu nzu bose”. Aya masomo yombi urumuri avuga kandi yibandaho ni urumuri rwa muntu, ni urumuri rugomba kuranga buri wese. Uwemeye kuuzura urumuri rw’Imana, uwemeye kwakira muri we urwo rumuri ruboneshereza mu mwijima w’indiba y’umutima we, na we abera abandi urumuri, akabacanira kandi akabasusurutsa. Abera abandi umunyu kandi akabaryohera kuko arangwa n’imico myiza kandi agaharanira kutagira uwo abangamira mu mibereho ye. Uyoborwa n’urumuri akesha Imana kuko ayemerera ikamuyobora, aharanira kwishisha bugufi, akamenya ko byose ari impano dukesha Rurema. Nibyo Pawulo abwira abanyakorinti ati: ”Igihe nari kumwe namwe nari mfite intege nke, ntinya kandi ndagadwa, kandi amagambo nakoresheje mbamamazamo Inkuru Nziza nta ho yari ahuriye n’iby’ubwenge buhanitse, ahubwo yabemeje ku bw’ububasha bwa Roho w’Imana. Bityo ukwemera kwanyu kukaba kudashingiye ku bwenge bw’abantu, ahubwo ku bubasha bw’Imana”.


Yezu na We ati: “Urumuri rwanyu niruboneshereze abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru”. Urumuri rero rwa muntu ni ibikorwa bye, ni ibikorwa by’urukundo n’ubutabera akorera abaza bamugana bose, ni ibikorwa by’ubugwaneza bigaragariza abandi ko umutima wacu utuwemo n’urumuri rwa Rurema. Urumuri rero twahaweho impano na Rurema ntitukarupfukirane, ahubwo nirudutere kwera imbuto.

 

Twibuke umufilozofe Nietzsche uko yacyahaga abakristu agira ati: “Iyaba inkuru nziza ya Bibiliya yanyu yari yanditse no kugahanga kanyu, ntibyajyaga kubagora kugaragaza ububasha bwa Bibiliya: Ibikorwa byanyu byari bikwiye kurenga Bibiliya kuko mwebwe ubwanyu mwari mukwiye kuba Bibiliya nzima”.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »