ICYEGERANYO CY’IBYAGEZWEHO MURI PAROISSE NYINAWIMANA: MUTARAMA 2009-MUTARAMA 2010

 

  1. TUMENYE PAROISSE NYINAWIMANA

 

Paroisse NYINAWIMANA ni imwe mu ma paroisse 17 agize diyosezi gatorika ya BYUMBA.Iherereye mu   Ntara y’amajyaruguru, mu karere ka Gicumbi.Ihuza imirenge ine: RUKOMO, Kageyo, RUTARE na Nyamiyaga ari nayo icyicaro cya Paroisse giherereyemo.

 

Iri ku birometero 65 uvuye i Kigali. Ifite ubuso bwa km² 32, ifite abaturage 40.704 muri bo 16.789 ni abakirisitu gaturika nkuko byagaragajwe n’ibarura ryo muri 2010. Iyi paruwasi yashinzwe ku itariki ya 01/11/2005, ifite amasantarari ane: Nyinawimana, Mugina, Kinjojo, Gicumbi. Igizwe na succursale 4: Kagamba, Munyinya; Kagamba na Runanga.Igizwe kandi n’inama 46 zifite imiryango remezo   87.

 

                2. IMIRIMO YA GITUMWA.

 

Ubu Paroisse NYINAWIMANA ifashwa ku buryo bwa hafi n’abapadiri babiri : Padri DUSHIMIYIMANA J.M.Vianney na Padri UFITEYEZU Bonaventure. Bunganirwa kandi na komosiyo y’ubutumwa bw’abarayiki yagabye amashami kuburyo bukurikira :

 1.   UBUTABERA N’AMAHORO (Commission justice et paix)
 2.  Ubukangurambaga bw’imiryango remezo (Animation des communautés ecclésiales de base
 3.  Liturgiya n’imihango mitagatifu (Commission paroissiale pour la liturgie et cérémonie)
 4. Gatigisimu n’ubwigishwa. (Commission paroissiale pour la catéchèse)
 5. Umuryango n’ubusugire bw’ingo (commission paroissiale pour la pastorale de la famille)
 6. Ubutumwa mu rubyiruko (commission paroissiale pour la pastorale des jeunes)
 7. Abana (commission paroissiale pour la pastorale des enfants)
 8. CARITAS NO GUTABARA IMBABARE (commission paroissiale pour la Caritas et cas  sociaux ;)
 9. Iminsi mikuru no kwakira abashyitsi (commission paroissiale pour les fêtes et protocoles)

Muri uyu mwaaka ushize hari ibyo twibanzeho kurusha ibindi kubera impamvu ebyiri z’ingenzi :

 

- Inshingano twahawe n’umushumba wa Diyosezi muruzinduko yagiriye muri Paroisse yacu kuva kuwa 20-24 Mutarama 2010

-  Paroisse yizihiza isabukuru y’imyaka 5 imaze ishinzwe. 

 

1. Ubukangurambaga bw’imiryango remezo 

                  

Paroisse Nyinawimana ishyize imbere iyogezabutumwa mu miryangoremezo rifite iyi ntego”Guharanira ubukristu bubyara ubuvandimwe tugamije ubutagatifu.” Muntangiriro z’umwaka wa gatanu paroisse ya Nyinawimana yujuje ,ibyiciro byose by’abakristu byashishikarijwe kwitabira isengesho rigamije uguhiduka kwa buri wese abikesheje kuzirikana Ijambo ry’Imana no gusabana n’abavandimwe be.

 

Mu miryango remezo 87 igize paruwasi yacu harimo gahunda zo gukangurira abakristu muri rusange n’urubyiruko by’umwihariko , kugira imigenzo ndemyagihugu tugamije gushimangira ubumenyi bw’ijambo ry’Imana, urukundo,ubutabera n’amahoro,ubumwe n’ubwiyunge, Kubaka   Kiliziya n’igihugu , gukunda umurimo …. Mu z’umwaka wa 2009 hari ingorane zari zaragaragaye: Imiryango remezo itarakomera. Hari abatarumva neza akamaro k’imiryango remezo. . Imiryango remezo imwe n’imwe idafite urugo rwo guteraniramo , ubwumvikane buke hagati ya bamwe mu bayigize... Uyu mwaka abapadri n’abafaratiri bagize uruhare runini mu guhindura bimwe muri ibyo byavuzwe haruguru. Biyemeje kandi gukomeza kuyisura no kuyihugura.

 

Hashyizweho uburyo bworoshye bwo kuyihuza bagengendeye ku minsi mikuru y’abatagatifu baragijwe, ku buryo abahuje abatagatifu cyangwa abafite abatagatifu bahuje amateka y’ubusabaniramana n’imiryangoremezo itumirana igakuza umushyikirano n’ubusabaniramana. Umunsi utegurwa n’isengesho ry’iminsi icyenda , bagafatamo 2 yanyuma bahurira kuri paroisse mu mwiherero na Penetensiya. Iyo bishobotse berekwa Film y’ubuzima bw’umutagatifu bibuka .

 

Buri gihembwe habaye inama zo gusuzuma ibikorwa by’imiryango remezo.

Uyu mwaka ushize kandi ku itariki ya 28 /8 habayeho umunsi wihariye wo kwishimira ibyagezweho n’imiryango remezo . Wari umunsi w’ubusabane bw’abantu 4 bagize komite muri buri muryango-remezo .

 

Dore zimwe mu mbuto zatangiye kugaragara :

Mu rwego rwo gutunga Paroisse, buri cyumweru hari imiryango 2 remezo itanga ituro ryo gushimira Imana.

Ituro ry’umukristu ryakirirwa mu muryango-remezo kandi rigatangwa bitarenze ukwezi kwa gatandatu.

Inzego 9 z’ubutumwa mu miryango remezo ziyemeje gukora neza.

 

2. Liturgie

Mu rwego rwo gufasha abakristu gucengera amabanga y’Imana no kunogereza ibikorwa by’ubusabaniramana hashyizweho komisiyo ya liturgiya ifite amakomite mu masantarari yose. Zimwe mu nshingano zayo ni

- Guhugura abashinzwe liturijiya kuri Paruwasi, mu masantirali no   mumiryango remezo.

- Gushyigikira amatsinda ashinzwe liturgiya kuri buri rwego (abasomyi, abahereza n’abashinzwe umutuzo w’isengesho, abagabuzi b’ingoboka b’ukaristiya

-Komisiyo ishinzwe kandi kureba ibikoresho bibuze mumasantarari yose no kubishaka hakurikijwe ibyihutirwa.

Muri uyu mwaka haguzwe byinshi: Utubati, amakanzu y’abahereza n’ay’abapadri, ibitabo by’amasomo n’ibya misa.

Mu rwego rwo gufasha abana kongera ubumenyi muri liturgie abahereza bahawe amahugurwa anyuranye. Hahuguwe kandi abakirisitu bakora imirimo umwe n’imwe igihe Padiri atabonetse (Gushyingura, gushyira abarwayi isakaramentu,) Mu rwego rwo kongera umubare w’amakorali aririmba neza habaye amahugurwa anyuranye y’indirimbo n’imiririrmbire n’imiterere y’amakorali..

 

3. Itegurwa n’itangwa ry’amasakaramentu

 

Umwaka turangije habayeho ibikorwa binyuranye byo kwigisha amahame abakristu bagomba kwemera , amategeko bagomba gukurikiza n’amasakaramentu bagomba guhabwa.

-Nka paruwasi igitangira koko hagaragara ibibazo byinshi muri gatigisimu n’ubwigishwa. Ariko iby’ibanze bya kozwe ni ibi bikurikira:

-kohereza abakateshisiti mu ishuri ryabo mu RUHENGERI. Kugeza ubu tumaze kugira abakateshiste 4 barangije kwiga.

- Gushakira abakateshisiti agahimbazamusyi:Ubu buri wese ahabwa isabune y’amafaranga 2000 frw ku kwezi.

-Kubaka ibibeho no gusana ibihari. Hasanwe ishuri rya Nyinawimana.

- Guhugura abashinzwe amasomero hifashishijwe abaterankunga nka CARITAS ya Diyosezi...

Abana barangije mu isomero babonewe inkunga yo korora inzuki.

Uretse ibyo byose, abana bahawe amasakaramentu bateguwe neza, Abasore n’inkumi bitegura gushyingirwa bategurwa amezi atatu kandi iyo barangije habaho gahunda ya buri kwezi yo kubahuriza muri rumwe mu ngo z’urungano . Abagarukiramana bahabwa inyigisho zihariye zijyanye n’ibyiciro barimo.

- Kubazwa kwa buri wese witegura guhabwa no guhesha isakaramentu yatsindwa ntarihabwe agasibira byatumye abakristu barushaho guhugukira inyigisho za Kiliziya. Abageze mu za bukuru bifuza batisimu bategurirwa mu miryango remezo umusaseridoti akabahera yo amasakaramentu.Bahabwa inyigisho z’ibanze ngombwa ku mukirisitu

( ikimenyetso cy’umusaraba, ibisobanuro ku indangakwemera, amasengesho yoroheje Kwanga icyaha,…).

 

Icyitonderwa: abagarukiramana bavuye muyandi matorero bakurikiza amabwiriza y’ubwigiswa (imyaka ibiri). Uretse abavuye mu baporoso bategurwa amezi icyenda. Iyo bakiriwe babatirisha abana batarengeje imyaka itandatu. -Mu rwego rwo kwigisha abakristu ku buryo buhoraho hashyizweho gahunda y’inyigisho muri za kategori zose kandi mu masantarari yose. Iyo bishobotse Padri azindukira mu masantarari aho asomera misa abaje mu nyigisho. I bi bibafasha kongera ubumenyi mu by’Imana no mu bindi. Guhera umwaka ushize kandi , hariho Kubazwa kw’ababyeyi b’umubiri n’ababatisimu bagiye kubatirisha impinja ku cyumweru cya gatatu cy’ukwezi .

 

Ababyeyi batojwe umuco wo guhuza nibura rimwe mu mwaka abana babyawe muri batisimu kugirango bakomeze kubaha inama n’impanuro zikenewe. Ku bijyanye n’isakaramentu ry’ugushyingirwa umwaka ushize twahanganye n’ibibazo bikurikira.

Abakobwa bashyingirwa batwite.

Abatandukana barahawe isakaramentu ryo gushyingirwa.

Abakobwa bishyingira gipagani.

 

Imwe mu myanzuro yafashwe n’inama nkuru ya paroisse ni uko Umukobwa ugaragayeho ko atwite adahabwa isakaramentu. Iyo amaze kubyara bajya mu bagarukiramana. Kuri iyi ngingo hakurikizwa amategeko ya Kiliziya uko yakabaye.

Abishyingiye barasurwa bakagirwa inama. Iyo biyemeje kuva mu cyaha bagatandukana bategurwa vuba bagasezerana mu bagarukiramana - Iyo batarava mu cyaha bifungira amasakaramentu,bagaruka bagahabwa umwaka wo kwivugurura. Komisiyo ibashinzwe mu ihuriro ry’ingo yubahiriza inshingano zayo zo kubagira inama.

 

4 Iyogezabutumwa mu bana

 

Abana bamaze guhabwa isakaramentu ry’ugukomezwa bashyiriweho utugoroba tw’abana mu miryango remezo . Nibura kabiri mu kwezi abo bana bahuza bagenzi babo batarahabwa amasakaramentu bakigira hamwe amasengesho , indirimbo na gatigisimu muri rusange. Hateguwe amahuriro y’abana nyuma hakorwa amarushanwa y’ibibazo n’ibisubizo ( COMPETITION NOEL ) aho abana bakoze ibihangano binyuranye ku iyobera ry’ukwigira umuntu kwa Jambo nk’uko bigaragara muri Bibiliya .Twakomeje gushyigikira kandi ibikorwa bya enfance missionnaire birimo ubutumwa mu ngo z’abatishoboye no mu bana batagira kivurira.Ubu hari korari y’abana igeze ku rwego rushimishije.

 

5. Ubusugire bw’ingo kuboneza urubyaro no kurwanya SIDA.

 

Paroisse Nyinawimana ifite gahunda yo gufasha abubatse ingo kurema imiryango mizima . Gahunda yo gutegura abifuza kurushinga ifite intego yo gushimangira agaciro k’isakaramentu ry’ugushyingirwa , urukundo n’ubwubahane hagati y’abashakanye binyuze mu biganiro , uburere bwa gikristu n’ubwakimuntu butozwa abana…

 

Izo nyigisho zitangirwa mu rubuga rugari ruzwi ku izina ry’ihuriro ry’ingo( forum des couples ) Ubu ryitabirwa n’ingo zigera kuri 300.Uyu mwaka havutse itsinda ry’abakozi baba ahandi naryo rikataje muri iyi nzira . Imwe mu migambi yabo ni : gushyiraho akanyamakuru ka Paroisse kitwa MURYANGO WANJYE TUGANIRE .

 

Gukangura abandi banyabwenge inyigisho z’ihuriro ry’ingo. Izina ryabo ni Lumière des familles. Bahura nibura rimwe mu gihembwe kandi bakishakamo uburyo bwo kubona ibikenewe. Umunsi bahimbaje ku buryo bunoze ni Saint Valentin ( le 14/02). Wabaye umunsi wo gushimira Imana .

 

Dushishikariza abashakanye kuboneza urubyaro :

 

Paroisse ifite bureau ihoraho n’umukozi ufasha ingo kuringaniza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere. Paroisse igenera umwanya uhagije abakozi b’ivuriro rya Munyinya mu gutanga izindi nama zikenewe muri gahunda z’ubuzima bw’imyororokere no kwirinda SIDA.

Bimwe mu bindi bya kozwe ni:

- Gushyiraho ihuriro ry’ingo muri buri santrale.

- Gushyigikira amakomisiyo y’ihuriro ry’ingo muri buri santrale.

- Gushyiraho umusanzu w’ihuriro ry’ingo.

- Gutegura neza ihuriro ry’ingo rya buri mwaka.

-Gushishikariza imiryango kwitabira gahunda y’ubusugire bw’ingo

-Kugira amatsinda akurikirana gahunda y’ubusugire bw’ingo muri buri santrali

-Gufasha ababyeyi bibana n’abakobwa babyarira iwabo kwisanzura no kongera gutekereza neza ku muhamagaro wabo

 

6. Iyogezabutumwa mu rubyiruko

 

Iyogezabutumwa mu ru byiruko ryagaragaje ibibazo biri mu rubyiruko.Urubyiruko usanga rutakigira umwanya wo gusenga. Ntirugifata umwanya ngo rutekereze ku buzima bwarwo nk’abakirisitu. Ubukene no kubura imirimo birarwugarije. Urubyiruko kandi rwugarijwe n’indwara z’ibyorezo n’impungenge z’ejo hazaza tutibagiwe n’ubujiji….

 

Bimwe mu byakozwe kugeza ubu ni ibi:

 

- Gushishikariza urubyiruko kwinjira mu makoraniro y’abasenga.

- Gushyiraho iminsi yihariye y’urubyiruko y’amasengesho. Noveni zitandukanye ndetse na misa zihariye( Buri wa mbere )

- Gushishikariza urubyiruko kwitabira gahunda z’imiryango remezo.

- Gushimangira amahuriro y’urubyiruko (forum des jeunes).

- Kurukangurira kwibumbira mu miryango y’ agisiyo Gatorika.

- Guha ingufu za kategori z’urubyiruko hatangwa igipande cy’urubyiruko

- Gushishikariza urubyiruko gukunda umurimo bibumbira mu mashyirahamwe : Ubu bafite Coopérative Inshuti yorora inzuki ikanahinga imyaka     inyuranye.

- Hari kandi gahunda ihoraho yo kwigisha urubyiruko gusoma, kwandika no kubara.

   Urubyiruko rwa Paroisse Nyinawimana rwashoboye kwigurira bibiliya zigeze ku ijana.

 

7 M.A.C na G.P ( Imiryango ya Agisiyo Gatolika n’amakoraniro y’abasenga)

 

Muri iki cyiciro hagaragaramo ibikenewe guhugukirwa. Imiryango ya agisiyo Gatorika imwe n’imwe isa n’aho yazimiye n’ihari ikaba idakora neza. Imiryango myinshi ya agisiyo Gatorika itaragera muri Paruwasi, ubujiji bugaragara mu bayobozi n’abandi bagize iyo miryango n’amakoraniro…

 

Intambwe yo kubikosora yaratangiye. Muri uyu mwaka Imiryango ya agisiyo Gatolika ikora yahawe   ingufu. Habaye imyiherero n’amateraniro anyuranye. Hakozwe ingendo ntagatifu i KIBEHO ku bakristu bose ku wa …. Abakristu bahurijwe hamwe mu kwezi kwa BikiraMariya n’ukwa Rozari bashishikarizwa kwibumbira mu miryango yisunga BIKIRA MARIYA ndetse n’indi itaragezwa muri Paroisse.

 

Abayobozi b’imiryango barahuguwe. Buri muryango wagaragaje kare gahunda y’ibikorwa ijyanye n’umurongo bagenderaho ihuzwa n’umurongo w’iyogezabutumwa rya Paruwasi. Kubashishikariza kwiteza imbere bakora ibikorwa bibyara inyungu. Buri muryango n’ikoraniro byashishikarijwe kugira isanduku izajya ibunganira mu bikorwa byabo no gufunguza konti muri banki.

 

8. Gutsura umubano

 

Kuba Paruwasi nta nshuti nyinshi iragira kubera ko itaramara igihe ivutse byateye abapadri gushyiraho komisiyo y’ububanyi n’ubutwererane (Jumelage ) . Iyo komisiyo yakoze uko ishoboye ihuza paroisse Nyinawimana n’andi ma Paroisse nka KAMONYI ya Diyosezi ya Kabgayi, CREON yo mu BUFRANSA , Solidarité COUTANCE, ORLEAN. Ibi byadufashije gusangira amakuru mu iyogezabutumwa no mu mibereho isanzwe y’abakristu.

 

9 .Uburere mu mashuri.

 

Kuba abana nta burere bwa gikirisitu buhagije bakibona mu mashuri ku ba ibigo bitakigaragaza ibikorwa by’urukundo bikorera abatishoboye no gufasha Kiliziya kuba hakiri abarezi benshi bataragarukira Imana ; kuba hakiri abarezi bagifite umushahara muto, ntibagire n’uburyo bwo guhura nk’abarezi b’abakirisitu , kuba hari abarezi badahugukiwe n’inyigisho z’iyobokamana ...hashyizweho komisiyo ya Paroisse y’uburezi. Zimwe mu nshingano yahawe kandi yagerageje kuzuza uyu mwaka ni:Gufatanya na Padri ushinzwe amashuri mu guhugura abarimu ku burere bwiza Education aux valeurs.

- Gukurikirana inyigisho z’iyobokamana zitangwa mu mashuri.

- Gushimangira Enfance missionnaire mu mashuri.

- Gutegura icyumweru cy’uburezi

 

10 Caritas n’ibikorwa byo kwita ku batishoboye

 

Kuba Paruwasi ifite abatishoboye benshi bakeneye gufashwa, kuba hari abana benshi bavuye mu mashuri kubera minerivali none bakaba bose batabaza Caritasi ya Paruwasi,kuba Centre IZERE ifasha abamugaye n’abana bafite ikibazo cy’imirire itarabona uburyo buhagije bwo gukora... Paroisse Nyinawimana ifite gahunda yo kubiba umuco w’urukundo n’impuhwe hagamijwe kugoboka abatishoboye. Buri mwaka hakusanywa inkunga yo gufasha abatishoboye.

 

Uyu mwaka wa 2010 hatanzwe mutuel le de santé ku batishoboye 500.Hashyizweho icyumweru cya CARITAS buri kwezi, abagize imiryango remezo bakegeranya ibyo bashoboye kubona bigashyikirizwa komite ya CARITAS ya Paroisse. Paroise igena kuri buri turo umusanzu wa CARITAS.

 

CENTRE SOCIAL IZERE

 

Ni ikigo cya paroisse kigamije gufasha abayituye kugira icyizere cy’ubuzima bwiza.

 Abana 36 bamugaye bahafatira ifunguro rya saa sita, 6 muri bo barahacumbika hagamijwe kuborohereza uburyo bwo kwigana n’abandi amashuri abanza. Mu biruhuko bajyanwa iwabo.

 

- Ababyeyi 32 bahabonera inyigisho zo gutegurira abana indyo yuzuye.

Urubyiruko ruhigira umwuga w’ubudozi bw’inkweto , imipira y’imbeho n’indi myambaro.

- Abashakanye bahabonera inyigisho zo kuboneza urubyaro no kwirinda SIDA.

- Urubyiruko ruhahererwa inama zinyuranye zibashishikariza gukunda igihugu,umurimo, imigenzo mbonezamana n’imicondemyagihugu

 

3. GAHUNDA Y’IMBATURABUKUNGU IGAMIJE KU RWANYA UBUKENE

           ( RESAP).

Umushumba wa diyosezi gatolika ya Byumba yifuza ko Nyinawimana yaba agasozi   ndatwa     n’irebero mubikorwa by’iterambere rigamije imibereho myiza y’abaturage.

 

3.1. RESAP NYINAWIMANA (Renforcement de la souveraineté alimentaire des populations)

 

Ni gahunda Paroisse ya Nyinawimana yihaye kugirango itange umuganda wayo     muri gahunda y’igihugu y’iterambere ry’ubukungu no kurwanya ubukene(EDPRS).Intego ngenderwaho yatojwe abaturage ni « Hinga neza , Orora neza, ucunge neza, uzagira ubukire ».

 

3.2 IBYO RESAP IGAMIJE

 

1. Igamije ahanini guha abaturage ubumenyi buhagije mu buryo bugezweho bwo guhinga no korora, barebeye ku musozi w’ikitegererezo. ( Amahugurwa, ingendo-shuri, inama zinyuranye).

2. Igamije kandi kubonera abaturage uburyo bw’ibanze mu gufata neza ubutaka hakorwa amaterasi y’indinganire kuyarinda no kuyabyaza umusaruro.Abaturage bahabwa amafumbire, imbuto , Ibiti bivangwa n’imyaka.

3. Hakozwe amaterasi y’indinganire ku buso bwa ha 23 kuri paroisse na 24 mubaturage b’umurenge wa RUKOMO. Abaturage 512 batuye muri iyo mirenge (Abagore 400 barimo abapfakazi 148 n’abagabo 112) bibumbiye mu matsinda 20 agize Cooperative UBUMWE bahawe iyo sambu ngo bayibyaze umusaruro. Twabonye ubuzima gatozi n’icyemezo cy’ubutubutuzi. Begerejwe kandi inyongeramusaruro bubakirwa n’inzu yo gusaruriramo iyo myaka, hakaba hagamijwe gufasha abaturage bose kubona ibiribwa byinshi no kwibonera imbuto y’indobanure.

4. Diyosezi ya Byumba yahashyize ikiraro cy’ikitegererezo cy’inka n’ihene za kijyambere. Nyakubahwa Ministre w’intebe aherekejwe n’abandi ba ministre badutangirije gahunda yo koroza ayo matungo abaturage bibumbiye muri ya matsinda kugira ngo babone amafumbire.Hamaze gutangwa inka 10, ihene 50. Hari gahunda yo gutubura inkwavu 500 zizorozwa abana bo mumashuri abanza bafite ibibazo by’ubukene.

5. Muri uyu mwaka twasaguriye Diyosezi amafaranga 540000frw.

 

IBINDI PAROISSE YAGEZEHO

 

1. Abakristu bashoboye gutanga umusanzu ungana na miliyoni eshatu mu mushinga wo kugura imodoka ya Paroisse.

2. Mu nkunga zinyuranye z’abagiraneza paroisse yashoboye kwagura icumbi ry’abapadri.

3. Ku bufatanye na CARITAS ya Geneve ubuhinzi n’ubworozi byaravuguruwe ku buryo itanga umusaruro ushimishije.

4. Ubu kwizigamira no kuguza muri banki byabaye umuco kuko RIM yegereye abakristu ba Nyinawimana.

5. Ku bufatanye na Jumelage Rwanda RHENANIE Palatina habonetse inkunga yo kubaka ibyumba bitatu n’ubwiherero 12.

6. Kuri Proisse hari inzu icururizwamo inyongeramusaruro

7. Twaguze ishyamba rya ha 4 ku mafaranga 2000000 kandi ryandikwa mu mutungo wa Diyosezi.

 

IMISHINGA YA PAROISSE YIHUTIRWA

 1. Kubaka amazu y’abapadri n’amasantarari.
 2. Gufata amazi y’imvura ava ku bisenge byo kubiraro
 3. Gutunganya isambu ya MUNYINYA no Kuyibyaza umusaruro
 4. Gukora ibiryo by’amatungo
 5. Kuvugurura 100% ubuhinzi n’ubworozi.
 6. Kubaka centre d’accueil
 7. Gutunganya ikibuga cy’umupira w’amaguru.
 8. Kugezam amazi n’ umuriro w’amashanyarazi Nyinawimana.

Byateguwe na Padri DUSHIMIYIMANA J.M.Vianney              

Padri mukuru Nyinawimana


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »