3 Gashyantare: Mut. Blezi (+ 316)

Blezi atwibutsa uko yabereye Kristu indahemuka, akemera kubabazwa no gutotezwa, ariko ntacogore na gato. Yavukiye muri Turkiya, aba ari naho yigira amashuri y’ubuvuzi. Yari umuhanga cyane mu buvuzi kandi akaba umukristu w’indahinyuka.

 

Ukwitangira abarwayi n’ukwitagatifuza kwe, byatumye abantu bamukunda kandi bakamwubaha. Nibwo ndetse abakristu ubwabo bamutoye ngo ababere umwepiskopi, nuko Blezi aba atyo umwepiskopi w’i Sebasti muri Armeniya.


Haciye iminsi abanzi ba Kiliziya batangira gutoteza abakristu , bayobowe n’umukuru w’Intara zategekwaga n’abaromani. Blezi ava iwe ajya kwibera mu ishyamba, akaba ariho aturuka aje rwihishwa kwigisha abakristu. Yirariraga mu isenga hamwe n’inyamanswa; nyamara kubera ububasha bw’Imana zikamukunda ntizimwakure. Abasirikare bari bagiye guhiga babonye ukuntu abana n’inyamanswa barumirwa! Bahise bamufata maze bamushyikiriza ubutegetsi bw’Abaromani, nuko Mburamatare wangaga abakristu urunuka amutegeka guhakana ubukristu no gusenga ibigirwamana. Akibivuga Blezi ntiyigera amusubiza ahubwo aramuseka gusa. Nuko Mburamatare ategeka ko bamukubita cyane kugira ngo akunde ahakane ubukristu, nyamara Blezi we ntiyatinya kumwerurira ko nta kindi yagereranya n’Imana. Noneho umutegetsi arushaho kurakara; nibwo ategetse ko bamuzirika kw’ifarasi ikamukurubana hasi inzira yose kugeza igihe apfiriye.

 

Babonye ko adapfuye kandi yanze kuva ku izima, Mburamatare ategeka ko bamujugunya mu ruzi bamuziritse amaboko n’amaguru. Ariko mbere y’ibyo abasirikare babanza kumuca umutwe, babona kumuroha. Igihe yari afunze, bamuzaniye umwana wananiye abavuzi, ihwa ry’ifi ryamuhagamye mu muhogo; nuko Blezi amukiza amukoreyeho ikimenyetso cy’umusaraba gusa. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »