Amasomo ku wa Gatanu

ISOMO RYA MBERE


Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi (Heb 13, 1-8)

Bavandimwe, 1nimwikomezemo urukundo rwa kivandimwe. 2Ntimukibagirwe kwakira abashyitsi, kuko hariho ababikesheje kwakira abamalayika batabizi. 3Muzirikane abari mu buroko nk’aho mwabaye imbohe hamwe na bo; muzirikane kandi abababazwa kuko namwe mufite umubiri. 4Ugushyingirwa nikubahwe na bose, n’uburiri bw’abashakanye buzire inenge, kuko Imana izacira urubanza abasambanyi n’inkozi z’ibibi. 5Imibereho yanyu izire ubugugu, munyurwe n’ibyo mufite, kuko Nyagasani ubwe yavuze ati «Sinzaguhara kandi sinzagutererana!» 6ku buryo dushobora kuvuga nta shiti tuti «Nyagasani arampagarikiye, nta kizantera ubwoba; mbese ni nde wagira icyo antwara?» 7Nimuzirikane abayobozi banyu, ababamenyesheje Ijambo ry’Imana; mwitegereze uko barangije ubutumwa bwabo, maze mukurikize ukwemera kwabo. 8Yezu Kristu ntahinduka, ari ejo, ari none, no mu bihe byose.


ZABURI (Zab 27 (26), 1, 3, 5, 8c-9b)

 

Inyik/Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye.

 

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye,

ni nde wantera ubwoba?

Uhoraho ni urugerero rw’ubugingo bwanjye,

Ni nde wankangaranya?

 

Kabone n’aho igitero cyose cyaza,

kigashinga ingando kinyibasiye,

umutima wanjye nta bwoba wagira na busa;

n’aho intambara yarota, nakomeza kwizera.

 

Koko rero igihe cy’amage,

Ampa aho nikinga mu nzu ye,

Akampisha mu bwihugiko bw’ihema rye,

akanshyira ahantu hakomeye nk’urutare.

 

Uhoraho, uruhanga rwawe ni rwo nshakashaka

Ntumpishe uruhanga rwawe.

Wirakara ngo uhinde umuyoboke wawe,

ni wowe muvunyi wanjye.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5, 10)


Alleluya Alleluya.

Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane,

Kuko ingoma y’ijuru ari iyabo.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Amagambo yo mu lvanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko (Mk6,14-29)

Muri icyo gihe, 14umwami Herodi yumva bavuga ibya Yezu kuko izina rye ryari rimaze kwamamara, bavuga ngo «Yohani Batisita yazutse mu bapfuye! Ni cyo gituma yifitemo ububasha bwo gukora ibitangaza.» 15 Abandi bakavuga ngo «Ni Eliya.» Abandi kandi ngo «Ni umuhanuzi nk’abandi bahanuzi ba kera,» 16Herodi abyumvise aravuga ati « Ni Yohani, umwe naciye umutwe, none akaba yarazutse!» 17Koko rero Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko, abitewe na Herodiya, umugore wa murumuna we Filipo, Herodi yari yaracyuye, 18Kuko Yohani yari yarabwiye Herodi ati «Ubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe.» 19Herodiya na we yahoraga ahigira Yohani agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore, 20kubera ko Herodi yatinyaga Yohani bigatuma amurengera, abitewe n’uko yari azi ko ari umuntu w’intabera kandi w’intungane. lyo yabaga yamwumvise yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva.

21 Nuko haza kuba umunsi mukuru, ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y’ivuka rye maze atumira abatware be, n’abakuru b’ingabo ze hamwe n’abanyacyubahiro bo mu Galileya. 22Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, ashimisha Herodi n’abatumirwa be. Nuko umwarni abwira umukobwa ati «Nsaba icyo ushaka cyose, ndakiguha.»23Aramurahira ati «lcyo unsaba cyose ndakiguha, kabone n’iyo cyaba icya kabiri cy’igihugu cyanjye.» 24Umukobwa arasohoka abaza nyina ati «Nsabe iki? Undi aramusubiza ati « Saba umutwe wa Yohani Batisita.» 25Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami, amusaba avuga ati «Ndashaka ko umpa nonaha umutwe wa Yohani Batisita ku mbehe.» 26Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye n’abo yari yatumiye, yanga kwivuguruza. 27Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze, amutegeka kuzana umutwe wa Yohani. Uwo mugabo aragenda, amucira umutwe mu buroko. 28Nuko azana umutwe ku mbehe maze awuha uwo mukobwa, umukobwa na we awuha nyina, 29Abigishwa ba Yohani babyumvise, baraza bajyana umurambo we, barawuhamba.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »