Inyigisho yo ku Cyumweru cya IV Gisanzwe, Umwaka A

1. “Nimushakashake Uhoraho mwebwe abiyoroshya bo ku isi mwese, nimukurikize amategeko ye!” “ibyo abantu bita ibisazi, ni byo lmana yihitiyemo ngo irindagize abiyita abahanga; kandi ibinyantege nke ku bantu, ni byo lmana yitoreye ngo isuzuguze abanyamaboko.” “Yezu abonye ikivunge cy’abantu aterera umusozi. Aricara, abigishwa be baramwegera. Nuko araterura arigisha ati «Hahirwa abiyoroshya, kuko bazatunga isi ho umurage”.

 

2. Amasomo yo kuri iki cyumweru afite igitekerezo cy’ingenzi ahuriyeho aricyo ubwiyoroshye mu mubireho ya muntu no mu byo akora. Kwigira ikimana n’igihangange sibyo bitugira abantu, ahubwo gutega amatwi, gushungura no kutigira bamenya mu bintu no ku bantu, ni ukumenya icyo Nyagasani adushakaho,ni ugukora ugushaka kwe.


3. Umuhanuzi Sofoniya aratwereka Israheli itakirangwamo abirasi n’abakandagira amategeko, arerekana mu by’ukuri umugambi w’Imana n’ugushaka kwayo ku bantu: Kuyishakashaka mu bwiyoroshye no kuba umuryango wiyoroshya kandi wicisha bugufi. Urugendo Imana yaje gukorana na muntu, ni urugendo rurangwa no kwihangana no gukingura buhoro buhoro ubwenge bwa muntu uko iminsi igenda iha indi kuko Imana yifuza ko hazagira igihe maze umuryango w’abantu yihitiyemo ngo babane kandi bagendane, ntuzongere gucumura ukundi, cyangwa ngo uvuge ibinyoma; ururimi rubeshya ntiruzongera kumvikana ku kanwa kawo. Ni umuryango uzarangwa no kwicisha bugufi no gushakashaka Imana kandi uyobowe n’Ijambo ryayo.


4. Pawulo mu ibaruwa yandikiye abanyakorinti, uwo muryango muto w’abakristu wari ukivuka kandi wari uhanganye n’amadini y’ibyaduka y’icyo gihe, kwicamo ibice no gutwarwa gusa n’ubuhanga no kuvuga neza k’abagereki, arasa nubwira abantu ati uwo mugambi Nyagasani afitiye muntu uzashoboka abantu nibibuka ko mbere na mbere batowe n’Imana. Kuba muntu ari intore, kuba yaragiriwe icyo cyizere gikomeye, nibyo byari bikwiye gutuma yirinda kwikuza, agahora yubaha Imana n’ibiremwa byayo kuko ariyo akesha kuba muri Kristu Yezu, We wamubereye ku bw’lmana ubuhanga n’ubutungane, akaba ari we kandi umutagatifuza akanamurokora. Pawulo aributsa abamwumva ko abahanga n’ibihangange atari bo bonyine Imana ishyira imbere, ko ahubwo yita kuri buri wese, ndetse ikanitorera ibyo abantu bita ibisazi, ngo irindagize abiyita abahanga.


5. Nibyo Ivanjili ya Matayo, muri Disikuru programu Yezu yavugiye k’umusozi, itubwira. Kuba Yezu agiye kuvugira iyo disikuru ye k’umusozi, birashushaka ko Yezu ari Musa mushya uri rwagati mu bantu, akaba azanye itegeko rishya kandi ridakuka, akaba avuga Ijambo rishya kandi ribeshaho, atari ibya nyirarureshwa ahubwo ribeshaho iteka ryose. Yezu yaje kurengera no kwita ku babaye bose b’ibihe byose n’ingero zose, yaje kwibutsa ko umugenzo wo kwiyoroshya ukingura ijuru, yaje guhumuriza ababaye ngo batiheba, yaje kwibutsa ko twese twahamagariwe ubutungane no guharanira kuba abana banyuze Imana. Yezu yaje kuturinda gukuka umutima agira ati ndi umunyampuhwe namwe mujye mugirirana impuhwe, yaje kutwigisha kandi ko gucya k’umutima ari umuti duhamagarirwa gusanganiza abo dusanga n’abadusanga.


Gutera amahoro Yezu yatweretse ko ari umushinga ukomeye yatuzaniye, ariko ko twese tugomba kumufasha kugira ngo twitwe abana b’Imana. Yezu ariko aranatubwira ko guharanira ibyo byose bisaba ubwitange no kwakira ibitunaniza. Niyo mpamvu agira ati: Murahirwa nibabatuka, bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose, ari jye babahora” kandi mumenye ko ntazabatererana.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »